Dizertačná skúška

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Výučba v doktorandskom stupni štúdia je organizovaná v štyroch nominálnych ročníkoch v dennej forme a v piatich nominálnych ročníkoch v externej forme štúdia, v priebehu ktorých je študent povinný získať aspoň 240 kreditov. Podmienky postupu do vyššieho ročníka stanovuje Študijný poriadok TU v Košiciach, zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach.

Študijný plán sa delí na študijnú a vedeckú časť. Na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach musí študent získať minimálne 110 kreditov v študijnej a 130 kreditov vo vedeckej časti.
V súlade so zásadami hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia na TU (§ 5 odst. 8) za každý predmet absolvovaný do dizertačnej skúšky sa priznáva 20 kreditov. V študijnom programe každého študenta musia byť minimálne tri predmety, teda za skúšky z predmetov je nutné získať minimálne 60 kreditov a 20 kreditov za skúšku z jazyka. Súčasťou študijnej časti je aj písomná práca k dizertačnej skúške za 30 kreditov. Čo teda za študijnú časť študijného programu v súčte predstavuje minimálne 110 kreditov. Študent (doktorand) povinne absolvuje jeden predmet širšieho vedného základu a následne si volí dva predmety odborného základu. Okrem toho absolvuje skúšku z jazyka.

Kredity za vedeckú časť predstavuje predovšetkým hodnotenie za dizertačnú prácu vrátane obhajoby sa priznáva 30 kreditov a vedecká činnosť vo forme publikačnej činnosti. Minimálne 100 kreditov vedeckej časti musí doktorand získať za publikačné aktivity, v priebehu štúdia, čo je presne definované v tabuľke tvoriacej prílohu vyššie uvedených zásad. Kontrola štúdia a ročné hodnotenie je obsahom Zásad TU a študijného poriadku doktorandského štúdia SjF TU v Košiciach.

 

Kategória publikácie kredity
článok v karentovanom časopise (t.j. v časopise indexovanom v Current Contents) 50
článok v časopise, recenzovanom zborníku indexovanom vo Web of Science alebo SCOPUS 20
vedecký článok v zahraničnom časopise vo svetovom jazyku 15
vedecký článok v domácom časopise 10
vedecký článok v recenzovanom zborníku z medz. konferencie v niektorom zo svet. jazykov 10
vedecký článok v recenzovanom zborníku z domácej konferencie 8

 

V zmysle schválených vnútorných predpisov Technickej univerzity v Košiciach a v súlade s vyššími legislatívnymi normami je potrebné študijnú časť ukončiť (absolvovať predmety) a prihlásiť sa na dizertačnú skúšku do 24. mesiaca po nástupe na dennú formu a do 30. mesiaca po nástupe na externú formu. Tieto termíny sú limitujúcimi pre študijný program.

Podľa pokynu PD/SJF/08/2019 a akreditačných spisov, podmienkou pripustenia k obhajobe dizertačnej práce je splnenie nasledujúcich podmienok:

  1. Uverejnenie alebo akceptácia článku do tlače s predpokladaným zaradením do kategórie „A“ v zmysle aktuálne platných predpisov pre komplexnú akreditáciu (Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy). Pre zaradenie do kategórie je potrebné riadiť sa zaradením daného študijného odboru do príslušnej oblasti výskumu. Stanovenie oblastí výskumu na účely hodnotenia vychádza z podskupín študijných odborov Sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky.
  2. Absolvovanie zahraničného študijného pobytu v minimálne v rozsahu jeden kalendárny mesiac (neplatí pre externé štúdium).
  3. Skúšku z cudzieho jazyka je potrebné vykonať do termínu dizertačnej skúšky.
  4. Pred obhajobou dizertačnej práce Univerzitná knižnica TU v Košiciach zašle dizertačnú prácu v elektronickej forme do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ktorý vyhodnotí originalitu dizertačnej práce. Výsledok kontroly originality dizertačnej práce nesmie dosiahnuť a prekročiť mieru originality 25%. Pri nesplnení tejto podmienky nie je možné pristúpiť k obhajobe záverečnej práce.
  5. Na skúške z predmetov uvedených v individuálnom študijnom pláne doktoranda je nutná účasť troch pedagógov - vyučujúceho alebo garanta predmetu a ďalších dvoch garantov študijného programu.

 

Štúdium študijného programu v 3. stupni štúdia v externej forme (§ 92 ods.3 zákona) v slovenskom jazyku je spoplatnené v zmysle Príkazu rektora PR/TUKE/06/18, viď Školné a poplatky

 

Formulár prihlášky na dizertačnú skúšku

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

usmernenie

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

Január 2021
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2623

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 9/B
042 00 Košice

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.