Dizertačná skúška

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Výučba v doktorandskom stupni štúdia je organizovaná v štyroch nominálnych ročníkoch v dennej forme a v piatich nominálnych ročníkoch v externej forme štúdia, v priebehu ktorých je študent povinný získať aspoň 240 kreditov. Podmienky postupu do vyššieho ročníka stanovuje Študijný poriadok TU v Košiciach, zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach.

Študijný plán sa delí na študijnú a vedeckú časť. Na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach musí študent získať minimálne 110 kreditov v študijnej a 130 kreditov vo vedeckej časti.
V súlade so zásadami hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia na TU (§ 5 odst. 8) za každý predmet absolvovaný do dizertačnej skúšky sa priznáva 20 kreditov. V študijnom programe každého študenta musia byť minimálne tri predmety, teda za skúšky z predmetov je nutné získať minimálne 60 kreditov a 20 kreditov za skúšku z jazyka. Súčasťou študijnej časti je aj písomná práca k dizertačnej skúške za 30 kreditov. Čo teda za študijnú časť študijného programu v súčte predstavuje minimálne 110 kreditov. Študent (doktorand) povinne absolvuje jeden predmet širšieho vedného základu a následne si volí dva predmety odborného základu. Okrem toho absolvuje skúšku z jazyka.

Kredity za vedeckú časť predstavuje predovšetkým hodnotenie za dizertačnú prácu vrátane obhajoby sa priznáva 30 kreditov a vedecká činnosť vo forme publikačnej činnosti. Minimálne 100 kreditov vedeckej časti musí doktorand získať za publikačné aktivity, v priebehu štúdia, čo je presne definované v tabuľke tvoriacej prílohu vyššie uvedených zásad. Kontrola štúdia a ročné hodnotenie je obsahom Zásad TU a študijného poriadku doktorandského štúdia SjF TU v Košiciach.

 

Kategória publikácie kredity
článok v karentovanom časopise (t.j. v časopise indexovanom v Current Contents) 50
článok v časopise, recenzovanom zborníku indexovanom vo Web of Science alebo SCOPUS 20
vedecký článok v zahraničnom časopise vo svetovom jazyku 15
vedecký článok v domácom časopise 10
vedecký článok v recenzovanom zborníku z medz. konferencie v niektorom zo svet. jazykov 10
vedecký článok v recenzovanom zborníku z domácej konferencie 8

 

V zmysle schválených vnútorných predpisov Technickej univerzity v Košiciach a v súlade s vyššími legislatívnymi normami je potrebné študijnú časť ukončiť (absolvovať predmety) a prihlásiť sa na dizertačnú skúšku do 24. mesiaca po nástupe na dennú formu a do 30. mesiaca po nástupe na externú formu. Tieto termíny sú limitujúcimi pre študijný program.

Podľa pokynu PD/SJF/08/2019 a akreditačných spisov, podmienkou pripustenia k obhajobe dizertačnej práce je splnenie nasledujúcich podmienok:

  1. Uverejnenie alebo akceptácia článku do tlače s predpokladaným zaradením do kategórie „A“ v zmysle aktuálne platných predpisov pre komplexnú akreditáciu (Kritériá na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy). Pre zaradenie do kategórie je potrebné riadiť sa zaradením daného študijného odboru do príslušnej oblasti výskumu. Stanovenie oblastí výskumu na účely hodnotenia vychádza z podskupín študijných odborov Sústavy študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky.
  2. Absolvovanie zahraničného študijného pobytu v minimálne v rozsahu jeden kalendárny mesiac (neplatí pre externé štúdium).
  3. Skúšku z cudzieho jazyka je potrebné vykonať do termínu dizertačnej skúšky.
  4. Pred obhajobou dizertačnej práce Univerzitná knižnica TU v Košiciach zašle dizertačnú prácu v elektronickej forme do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ktorý vyhodnotí originalitu dizertačnej práce. Výsledok kontroly originality dizertačnej práce nesmie dosiahnuť a prekročiť mieru originality 25%. Pri nesplnení tejto podmienky nie je možné pristúpiť k obhajobe záverečnej práce.
  5. Na skúške z predmetov uvedených v individuálnom študijnom pláne doktoranda je nutná účasť troch pedagógov - vyučujúceho alebo garanta predmetu a ďalších dvoch garantov študijného programu.

 

Štúdium študijného programu v 3. stupni štúdia v externej forme (§ 92 ods.3 zákona) v slovenskom jazyku je spoplatnené v zmysle Príkazu rektora PR/TUKE/06/18, viď Školné a poplatky

 

Formulár prihlášky na dizertačnú skúšku

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

Jún 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler    matador mubea logo

vuje   javys     Kerex       ROSERO      SEZ

 

  kimex  spp    zts vvu  whirpool

 

LPH  nekoten  swep

 

marelli  slovnaft    IQ   spinea

 

 balluff  mitsubishi  garrett

 

 

 

 

 

 

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.