KEGA

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

rok-2023

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
 ÚAMRaVT KPAaM 027TUKE-4/2022 Implementácia technológie Internetu veci pre podporu pedagogického procesu s cieľom skvalitnenia špecifických zručností u absolventov študijného programu priemyselná mechatronika doc. Ing. Ľubica Miková, PhD. 2022 2024
031TUKE-4/2022   Inovácie metód a prostriedkov vo výučbe automatizácie v kontexte platformy Priemysel 4.0 doc. Ing. Patrik Šarga, PhD.  2022  2024 
044TUKE-4/2021 Diaľkový prístup k laboratórnym cvičeniam pre priemyselnú automatizáciu prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. 2021 2023
KVTaR 020TUKE-4/2022 Vývoj a implementácia nových prístupov vo výuke priemyselnej a kolaboratívnej robotiky doc. Ing. Ján Semjon, PhD. 2022 2024
054TUKE-4/2022 Inovácia študijných programov výrobnej techniky zameraná
na internacionalizáciu vzdelávania s využitím metód virtuálnej alebo rozšírenej reality
doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. 2022 2024
004TUKE-4/2021 Vývoj inovatívnych učebných pomôcok pre výučbu multiagentovej robotiky doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD. 2021 2023
ÚTaMI KTMaPPV 050TUKE-4/2023 Inovácia študijných programov orientovaných na počítačovú podporu strojárskej výroby v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia prof. Ing. Ján Slota, PhD. 2023 2025
046TUKE-4/2022 Inovácia vzdelávacieho procesu implementáciou adaptívnych hypermediálnych systémov vo výučbe predmetov z oblasti technológií povlakovania a zvárania materiálov prof. Ing. Ján Viňáš, PhD. 2022 2024
036TUKE-4/2021 Dištančná forma vzdelávania v oblasti strojárskych
technológií s využitím moderných IT prostriedkov pre zahraničných študentov
prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2021 2023
ÚPIMIPaAM KPaDI 019TUKE-4/2022 Príprava manažérov nových výrobných štruktúr budúcnosti na princípoch „Overall Equipment Effectiveness“ (OEE) prostredníctvom vzdelávania študentov v predmete Manažment výroby v študijnom programe Priemyselné inžinierstvo doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. 2022 2024
020TUKE-4/2023 Systematický rozvoj kompetenčného profilu
študentov priemyselného a digitálneho inžinierstva v procese vysokoškolského vzdelávania
prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2023 2025
KRPaIP 013TUKE-4/2022 Implementácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti do spracovania modernej vysokoškolskej učebnice "Psychoakustika - zvuková kvalita a akustický dizajn produktov Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 2022 2024
011TUKE-4/2021 Implementácia súčasných vedecko-výskumných, technických a metodologických riešení v oblasti inžinierstva prostredia do edukačného procesu na vysokých školách prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 2021 2023
009TUKE-4/2021 Implementácia najnovších poznatkov z recyklačných technológií pre materiálové zhodnotenie komponentov produktov na konci ich životného cyklu doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. 2021 2023
ÚMEaKI KKaDI 029TUKE-4/2021 Implementácia moderných edukačných prístupov pri konštruovaní prevodových mechanizmov doc. Ing. Silvia Maláková, PhD. 2021 2023
007TUKE-4/2023 Transfer inovácií a pokročilých technológií pre ekologickejšie a efektívnejšie pohonné systémy vozidiel do edukačného procesu doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2023 2025
KEI 012TUKE-4/2022 Implementácia vodíkových technológií v osobnej preprave s využitím interaktívnych prvkov do edukačného procesu v študijnom programe energetické stroje a zariadenia doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. 2022 2024
ÚŠIP KBaKP 026TUKE-4/2023 Podpora rozvoja vedomostí v oblasti implementácie požiadaviek systému manažérstva kvality pre letecký, vesmírny a obranný priemysel Ing. Anna Vrábeľová, PhD., MBA 2023 2025
KBIaM 012UPJŠ-4/2023 Podpora vzdelávania v odbore reprodukčná medicína a embryotechnológie Ing. Marek Schnitzer, PhD.
(partner v projekte UPJŠ v Košiciach)
 2023 2025
 044TUKE-4/2022  Implementácia progresívnych technológií do vzdelávania v oblasti technickej ortopédie a podporu integrácie s praxou Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH  2022 2024
 050TUKE-4/2022  Aditívna výroba v medicíne – tvorba multimediálneho materiálu a pomôcok pre podporu výučby v biomedicínskom inžinierstve  prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.  2022 2024
 021TUKE-4/2022  Implementácia počítačovej tomografie v interdisciplinárnom technicko-prírodovednom priestore doc. Ing. Teodor Tóth, PhD. 2022 2024
016TUKE-4/2021 Nové vzdelávacie technológie metrológov pre potreby monitoringu výrobných procesov a post-procesingu výrobkov prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2021 2023
018TUKE-4/2023 Implementácia metód fyzikálno chemických analýz v študijnom programe biomedicínske inžinierstvo doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  2023 2025

 

rok-2023

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
 ÚAMRaVT KPAaM 027TUKE-4/2022 Implementácia technológie Internetu veci pre podporu pedagogického procesu s cieľom skvalitnenia špecifických zručností u absolventov študijného programu priemyselná mechatronika doc. Ing. Ľubica Miková, PhD. 2022 2024
031TUKE-4/2022   Inovácie metód a prostriedkov vo výučbe automatizácie v kontexte platformy Priemysel 4.0 doc. Ing. Patrik Šarga, PhD.  2022  2024 
044TUKE-4/2021 Diaľkový prístup k laboratórnym cvičeniam pre priemyselnú automatizáciu prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. 2021 2023
KVTaR 020TUKE-4/2022 Vývoj a implementácia nových prístupov vo výuke priemyselnej a kolaboratívnej robotiky doc. Ing. Ján Semjon, PhD. 2022 2024
054TUKE-4/2022 Inovácia študijných programov výrobnej techniky zameraná
na internacionalizáciu vzdelávania s využitím metód virtuálnej alebo rozšírenej reality
doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. 2022 2024
004TUKE-4/2021 Vývoj inovatívnych učebných pomôcok pre výučbu multiagentovej robotiky doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD. 2021 2023
ÚTaMI KTMaPPV 050TUKE-4/2023 Inovácia študijných programov orientovaných na počítačovú podporu strojárskej výroby v 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia prof. Ing. Ján Slota, PhD. 2023 2025
046TUKE-4/2022 Inovácia vzdelávacieho procesu implementáciou adaptívnych hypermediálnych systémov vo výučbe predmetov z oblasti technológií povlakovania a zvárania materiálov prof. Ing. Ján Viňáš, PhD. 2022 2024
036TUKE-4/2021 Dištančná forma vzdelávania v oblasti strojárskych
technológií s využitím moderných IT prostriedkov pre zahraničných študentov
prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2021 2023
ÚPIMIPaAM KPaDI 019TUKE-4/2022 Príprava manažérov nových výrobných štruktúr budúcnosti na princípoch „Overall Equipment Effectiveness“ (OEE) prostredníctvom vzdelávania študentov v predmete Manažment výroby v študijnom programe Priemyselné inžinierstvo doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. 2022 2024
020TUKE-4/2023 Systematický rozvoj kompetenčného profilu
študentov priemyselného a digitálneho inžinierstva v procese vysokoškolského vzdelávania
prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2023 2025
KRPaIP 013TUKE-4/2022 Implementácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti do spracovania modernej vysokoškolskej učebnice "Psychoakustika - zvuková kvalita a akustický dizajn produktov Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 2022 2024
011TUKE-4/2021 Implementácia súčasných vedecko-výskumných, technických a metodologických riešení v oblasti inžinierstva prostredia do edukačného procesu na vysokých školách prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 2021 2023
009TUKE-4/2021 Implementácia najnovších poznatkov z recyklačných technológií pre materiálové zhodnotenie komponentov produktov na konci ich životného cyklu doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. 2021 2023
ÚMEaKI KKaDI 029TUKE-4/2021 Implementácia moderných edukačných prístupov pri konštruovaní prevodových mechanizmov doc. Ing. Silvia Maláková, PhD. 2021 2023
007TUKE-4/2023 Transfer inovácií a pokročilých technológií pre ekologickejšie a efektívnejšie pohonné systémy vozidiel do edukačného procesu doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2023 2025
KEI 012TUKE-4/2022 Implementácia vodíkových technológií v osobnej preprave s využitím interaktívnych prvkov do edukačného procesu v študijnom programe energetické stroje a zariadenia doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. 2022 2024
ÚŠIP KBaKP 026TUKE-4/2023 Podpora rozvoja vedomostí v oblasti implementácie požiadaviek systému manažérstva kvality pre letecký, vesmírny a obranný priemysel Ing. Anna Vrábeľová, PhD., MBA 2023 2025
KBIaM 012UPJŠ-4/2023 Podpora vzdelávania v odbore reprodukčná medicína a embryotechnológie Ing. Marek Schnitzer, PhD.
(partner v projekte UPJŠ v Košiciach)
 2023 2025
 044TUKE-4/2022  Implementácia progresívnych technológií do vzdelávania v oblasti technickej ortopédie a podporu integrácie s praxou Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH  2022 2024
 050TUKE-4/2022  Aditívna výroba v medicíne – tvorba multimediálneho materiálu a pomôcok pre podporu výučby v biomedicínskom inžinierstve  prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.  2022 2024
 021TUKE-4/2022  Implementácia počítačovej tomografie v interdisciplinárnom technicko-prírodovednom priestore doc. Ing. Teodor Tóth, PhD. 2022 2024
016TUKE-4/2021 Nové vzdelávacie technológie metrológov pre potreby monitoringu výrobných procesov a post-procesingu výrobkov prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2021 2023
018TUKE-4/2023 Implementácia metód fyzikálno chemických analýz v študijnom programe biomedicínske inžinierstvo doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  2023 2025

 

rok-2022

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
 ÚAMRaVT KPAaM 031TUKE-4/2022   Inovácie metód a prostriedkov vo výučbe automatizácie v kontexte platformy Priemysel 4.0 doc. Ing. Patrik Šarga, PhD.  2022  2024 
044TUKE-4/2021 Diaľkový prístup k laboratórnym cvičeniam pre priemyselnú automatizáciu prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. 2021 2023
030TUKE-4/2020 Transfer poznatkov z oblasti priemyselnej automatizácie a robotiky do výučby v odbore Mechatronika doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2020 2022
027TUKE-4/2022 Implementácia technológie Internetu veci pre podporu pedagogického procesu s cieľom skvalitnenia špecifických zručností u absolventov študijného programu Priemyselná mechatronika doc. Ing. Ľubica Miková, PhD. 2022 2024
KVTaR 020TUKE-4/2022 Vývoj a implementácia nových prístupov vo výuke priemyselnej a kolaboratívnej robotiky doc. Ing. Ján Semjon, PhD. 2022 2024
054TUKE-4/2022 Inovácia študijných programov výrobnej techniky zameraná
na internacionalizáciu vzdelávania s využitím metód virtuálnej alebo rozšírenej reality
doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. 2022 2024
004TUKE-4/2021 Vývoj inovatívnych učebných pomôcok pre výučbu multiagentovej robotiky doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD. 2021 2023
ÚTaMI KTMaPPV 046TUKE-4/2022 Inovácia vzdelávacieho procesu implementáciou adaptívnych hypermediálnych systémov vo výučbe predmetov z oblasti technológií povlakovania a zvárania materiálov prof. Ing. Ján Viňáš, PhD. 2022 2024
036TUKE-4/2021 Dištančná forma vzdelávania v oblasti strojárskych
technológií s využitím moderných IT prostriedkov pre zahraničných študentov
prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2021 2023
048TUKE-4/2020 Web based training pri podpore experimentálnej zružnosti v technologickom skúšobníctve prof. Ing. Ildikó Maňková, PhD. 2020 2022
ÚPIMaIP KPaDI 019TUKE-4/2022 Príprava manažérov nových výrobných štruktúr budúcnosti na princípoch „Overall Equipment Effectiveness“ (OEE) prostredníctvom vzdelávania študentov v predmete Manažment výroby v študijnom programe Priemyselné inžinierstvo doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. 2022 2024
001TUKE-4/2020 Modernizácia výučby priemyselného inžinierstva za účelom rozvoja zručností existujúceho vzdelávacieho programu v špecializovanom laboratóriu prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2022
009TUKE-4/2020 Transfer digitalizácie do vzdelávania v študijnom programe Riadenie a ekonomika podniku prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2020 2022
002TUKE-4/2020 Implementácia inteligentnej techniky a pokrokových technológií pre podporu transformačných procesov a projektovanie výrob budúcnosti doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD. 2020 2022
KIP 013TUKE-4/2022 Implementácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti do spracovania modernej vysokoškolskej učebnice "Psychoakustika - zvuková kvalita a akustický dizajn produktov Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 2022 2024
011TUKE-4/2021 Implementácia súčasných vedecko-výskumných, technických a metodologických riešení v oblasti inžinierstva prostredia do edukačného procesu na vysokých školách prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 2021 2023
009TUKE-4/2021 Implementácia najnovších poznatkov z recyklačných technológií pre materiálové zhodnotenie komponentov produktov na konci ich životného cyklu doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. 2021 2023
ÚMEaKI KAMaSI 018TUKE-4/2020 Zvyšovanie odborných a jazykových znalostí a spôsobilostí
študentov výukou predmetov technickej mechaniky v anglickom jazyku
Bocko Jozef, prof. Ing., CSc. 2020 2022
027TUKE-4/2020 Implementácia nových postupov a edukačných metód v
oblasti optických metód experimentálnej mechaniky
pre zlepšenie vzdelanostnej úrovne a praktických zručností absolventov študijných programov Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. 2020 2022
KKaDI 029TUKE-4/2021 Implementácia moderných edukačných prístupov pri konštruovaní prevodových mechanizmov doc. Ing. Silvia Maláková, PhD. 2021 2023
006TUKE-4/2020 Implementácia poznatkov z výskumu zameraného na redukciu emisií motorových vozidiel do edukačného procesu doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2020 2022
KET 012TUKE-4/2022 Implementácia vodíkových technológií v osobnej preprave s využitím interaktívnych prvkov do edukačného procesu v študijnom programe energetické stroje a zariadenia doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. 2022 2024
ÚŠIP KBaKP 013TUKE-4/2020 Transfer poznatkov z výskumu prostriedkov využívajúcich rozšírenú realitu do edukačného procesu v oblasti bezpečnosti technických systémov prof. Ing. Milan Oravec, PhD. 2020 2022
019TUKE-4/2020 Aplikačne orientované vzdelávanie v oblasti implementácie požiadaviek normy ISO 9001:2015 doc. Ing. Štefan Markulik, PhD. 2020 2022
KBIaM  044TUKE-4/2022  Implementácia progresívnych technológií do vzdelávania v oblasti technickej ortopédie a podporu integrácie s praxou Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH   2022 2024
 050TUKE-4/2022  Aditívna výroba v medicíne – tvorba multimediálneho materiálu a pomôcok pre podporu výučby v biomedicínskom inžinierstve  prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.  2022 2024
 021TUKE-4/2022  Implementácia počítačovej tomografie v interdisciplinárnom technicko-prírodovednom priestore doc. Ing. Teodor Tóth, PhD. 2022 2024
016TUKE-4/2021 Nové vzdelávacie technológie metrológov pre potreby monitoringu výrobných procesov a post-procesingu výrobkov prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2021 2023
023TUKE-4/2020 Zvyšovanie synergie metód výučby biofyziky s využitím laboratórnych zariadení a diagnostických prístrojov zameraných na meranie fyzikálnych a technických veličín doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  2020 2022

 

rok-2021

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaRaVT KM 030TUKE-4/2020 Transfer poznatkov z oblasti priemyselnej automatizácie a robotiky do výučby v odbore Mechatronika doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2020 2022
KAaKR 044TUKE-4/2021 Diaľkový prístup k laboratórnym cvičeniam pre priemyselnú automatizáciu prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. 2021 2023
KVTaR 004TUKE-4/2021 Vývoj inovatívnych učebných pomôcok pre výučbu multiagentovej robotiky doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD. 2021 2023
010TUKE-4/2020 Implementácia nových znalosti a inovatívnych prístupov do procesu výučby robotiky v intenciách Industry 4 prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 2020 2021
025TUKE-4/2019 Integrované výučbové laboratórium virtuálneho prototypovania a experimentálneho overovania presnosti obrábacích strojov prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 2019 2021
045TUKE-4/2019 Implementácia automatizovaných činností portálu vedeckovýskumnej platformy Acta Mechanica Slovaca doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. 2019 2021
ÚTaMI KTMaPPV 036TUKE-4/2021 Dištančná forma vzdelávania v oblasti strojárskych
technológií s využitím moderných IT prostriedkov pre zahraničných študentov
prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2021 2023
048TUKE-4/2020 Web based training pri podpore experimentálnej zružnosti v technologickom skúšobníctve prof. Ing. Ildikó Maňková, PhD. 2020 2022
001STU-4/2019 Modernizácia výučby v oblasti technológií spájania konštrukčných materiálov prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
(partner v projekte SjF STU v Bratislave)
2019 2021
ÚMPaDI 001TUKE-4/2020 Modernizácia výučby priemyselného inžinierstva za účelom rozvoja zručností existujúceho vzdelávacieho programu v špecializovanom laboratóriu prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2022
009TUKE-4/2020 Transfer digitalizácie do vzdelávania v študijnom programe Riadenie a ekonomika podniku prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2020 2022
002TUKE-4/2020 Implementácia inteligentnej techniky a pokrokových technológií pre podporu transformačných procesov a projektovanie výrob budúcnosti doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD. 2020 2022
ÚKIaM KAMaSI 018TUKE-4/2020 Zvyšovanie odborných a jazykových znalostí a spôsobilostí
študentov výukou predmetov technickej mechaniky v anglickom jazyku
Bocko Jozef, prof. Ing., CSc. 2020 2022
027TUKE-4/2020 Implementácia nových postupov a edukačných metód v
oblasti optických metód experimentálnej mechaniky
pre zlepšenie vzdelanostnej úrovne a praktických zručností absolventov študijných programov Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. 2020 2022
KKaDI 029TUKE-4/2021 Implementácia moderných edukačných prístupov pri konštruovaní prevodových mechanizmov doc. Ing. Silvia Maláková, PhD. 2021 2023
006TUKE-4/2020 Implementácia poznatkov z výskumu zameraného na redukciu emisií motorových vozidiel do edukačného procesu doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2020 2022
ÚŠIP KBaKP 013TUKE-4/2020 Transfer poznatkov z výskumu prostriedkov využívajúcich rozšírenú realitu do edukačného procesu v oblasti bezpečnosti technických systémov prof. Ing. Milan Oravec, PhD. 2020 2022
019TUKE-4/2020 Aplikačne orientované vzdelávanie v oblasti implementácie požiadaviek normy ISO 9001:2015 doc. Ing. Štefan Markulik, PhD. 2020 2022
KBIaM 044TUKE-4/2022 Implementácia progresívnych technológií do vzdelávania v oblasti technickej ortopédie a podporu integrácie s praxou Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 2022 2024
050TUKE-4/2022 Aditívna výroba v medicíne – tvorba multimediálneho materiálu a pomôcok pre podporu výučby v biomedicínskom inžinierstve prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2022 2024
021TUKE-4/2022 Implementácia počítačovej tomografie v interdisciplinárnom technicko-prírodovednom priestore doc. Ing. Teodor Tóth, PhD. 2022 2024
016TUKE-4/2021 Nové vzdelávacie technológie metrológov pre potreby monitoringu výrobných procesov a post-procesingu výrobkov prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2021 2023
023TUKE-4/2020 Zvyšovanie synergie metód výučby biofyziky s využitím laboratórnych zariadení a diagnostických prístrojov zameraných na meranie fyzikálnych a technických veličín doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  2020 2022

 

 

 

rok-2020

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaRaVT KM 030TUKE-4/2020 Transfer poznatkov z oblasti priemyselnej automatizácie a robotiky do výučby v odbore Mechatronika doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2020 2022
018TUKE-4/2018 Implementácia nových technológií a edukačných metód v oblasti riadiacich systémov pre zlepšenie vzdelanostnej úrovne a praktických zručností absolventov študijného odboru mechatronika prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 2018 2020
KR 010TUKE-4/2020 Implementácia nových znalosti a inovatívnych prístupov do procesu výučby robotiky v intenciách Industry 4 prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 2020 2021
KVT 025TUKE-4/2019 Integrované výučbové laboratórium virtuálneho prototypovania a experimentálneho overovania presnosti obrábacích strojov prof. Ing. Peter Demeč, CSc. 2019 2021
045TUKE-4/2019 Implementácia automatizovaných činností portálu vedeckovýskumnej platformy Acta Mechanica Slovaca doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. 2019 2021
ÚTaMI KSTaM 001STU-4/2019 Modernizácia výučby v oblasti technológií spájania konštrukčných materiálov prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
(partner v projekte SjF STU v Bratislave)
2019 2021
KPPT  048TUKE-4/2020 Web based training pri podpore experimentálnej zružnosti v technologickom skúšobníctve prof. Ing. Ildikó Maňková, PhD. 2020 2022
ÚMPaDI 001TUKE-4/2020 Modernizácia výučby priemyselného inžinierstva za účelom rozvoja zručností existujúceho vzdelávacieho programu v špecializovanom laboratóriu prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2022
009TUKE-4/2020 Transfer digitalizácie do vzdelávania v študijnom programe Riadenie a ekonomika podniku doc. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2020 2022
002TUKE-4/2020 Implementácia inteligentnej techniky a pokrokových technológií pre podporu transformačných procesov a projektovanie výrob budúcnosti doc. Ing. Vladimír Rudy, PhD. 2020 2022
ÚKIaM KAMaSI 018TUKE-4/2020 Zvyšovanie odborných a jazykových znalostí a spôsobilostí
študentov výukou predmetov technickej mechaniky v anglickom jazyku
Bocko Jozef, prof. Ing., CSc. 2020 2022
027TUKE-4/2020 Implementácia nových postupov a edukačných metód v
oblasti optických metód experimentálnej mechaniky
pre zlepšenie vzdelanostnej úrovne a praktických zručností absolventov študijných programov Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo
doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. 2020 2022
KKaDI 006TUKE-4/2020 Implementácia poznatkov z výskumu zameraného na redukciu emisií motorových vozidiel do edukačného procesu doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2020 2022
ÚŠIP KBaKP 013TUKE-4/2020 Transfer poznatkov z výskumu prostriedkov využívajúcich rozšírenú realitu do edukačného procesu v oblasti bezpečnosti technických systémov Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 2020 2022
019TUKE-4/2020 Aplikačne orientované vzdelávanie v oblasti implementácie požiadaviek normy ISO 9001:2015 doc. Ing. Štefan Markulik, PhD. 2020 2022
015TUKE-4/2019  Manažérstvo auditov využitím softvérovej aplikácie v zmysle požiadaviek normy ISO 9001:2015 prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. 2019 2021
KBIaM 041TUKE-4/2019 Návrh postupových algoritmov v aditívnych technológiách pre edukačný proces v biomedicínskom inžinierstve Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 2019 2021
040TUKE-4/2019 Využitie digitalizačných metód pre podporu edukačného procesu v oblasti protetiky a ortotiky doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2019 2021
023TUKE-4/2020 Zvyšovanie synergie metód výučby biofyziky s využitím laboratórnych zariadení a diagnostických prístrojov zameraných na meranie fyzikálnych a technických veličín doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.  2020 2022
006STU-4/2018 Modernizácia laboratórií na meranie vybraných tepelnotechnických a technických veličín prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.
(partner v projekte SjF STU v Bratislave)
2018 2020
ÚEaPI KET 005TUKE-4/2019 Transfér poznatkov z výskumu vodíkového kompresora poháňaného teplom akumulovaným a generovaným v hydridoch kovov v procese uskladňovania vodíka do študijného programu energetické stroje a zariadenia doc. Ing. Natália Jasminská, PhD. 2019 2021
KPaEI 045TUKE-4/2018 Transfer najnovších poznatkov výskumu do spracovania vysokoškolskej učebnice „Environmentálne aspekty navrhovania strojárskych objektov - Ekodizajn“ Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 2018 2020
032TUKE-4/2018 Intenzifikácia výučbových a informačných procesov v oblasti inžinierstva kvality prostredia prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 2018 2020
041TUKE-4/2018 Transfer poznatkov z vedeckovýskumnej činnosti z oblasti
demontáže a recyklácie výrobkov do spracovania VŠ
učebnice
doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. 2018 2020

 

 

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

Júl 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler    matador mubea logo

vuje   javys     Kerex       ROSERO      SEZ

 

  kimex  spp    zts vvu  whirpool

 

LPH  nekoten  swep

 

marelli  slovnaft    IQ   spinea

 

 balluff  mitsubishi  garrett

 

 

 

 

 

 

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.