VEGA

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

rok-2023

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMRaVT KPAaM 1/0436/22 Výskum a vývoj metód modelovania a algoritmov riadenia kinematicky redundantných mechanizmov doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2022 2025
1/0169/22 Nové metodiky prístupov k dátam automatizovaných a robotizovaných pracovísk doc. Ing. Marek Vagaš, PhD. 2022 2025
1/0201/21 Mobilný mechatronický asistent prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 2021 2024
KVTaR 1/0215/23 Výskum a vývoj robotizovaných pracovísk vybavených priemyselnými a kolaboratívnymi robotmi doc. Ing. Ján Semjon, PhD. 2023 2026
ÚTaMI KTMaPPV 1/0597/23 Možnosti aplikácie laserových aditívnych technológií pri obnove funkčných povrchov prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 2023 2026
1/0229/23 Výskum využiteľnosti technológie termálneho vŕtania na tvorbu multimateriálových spojov v automotive doc. Ing. Anna Guzanová, PhD. 2023 2026
1/0539/23 Výskum hybridných sendvičových štruktúr s kustomizovanými vlastnosťami prof. Ing. Ján Slota, PhD.  2023  2026 
1/0384/20 Optimalizácia podmienok strihania elektroplechov za účelom zníženia strát elektrických motorov (pohonov) prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2020 2023
KAV  1/0238/23 Implementácia CAx systémov a techník virtuálneho inžinierstva pri redizajne dielov deformačných zón karosérie automobilov prof. Ing. Emil Evin, PhD. 2023 2026
ÚPIMIPaAM KPaDI 1/0219/23 Empirický výskum prepojenia implementácie pokrokových technológií a trvalo udržateľného správania výrobných podnikov na Slovensku doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. 2023 2026
1/0508/22 Inovatívne a digitálne technológie vo výrobných a logistických procesoch a systémoch doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD. 2022 2025
1/0438/20 Interakcia digitálnych technológií za účelom podpory softvérovej a hardvérovej komunikácie pokročilej platformy systému výroby prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2023
KRPaIP 1/0485/22 Vývoj metodík zvyšovania akustickej kvality zvuku produktov vizualizačnými a psychoakustickými metódami Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 2022 2024
1/0340/21 Vplyv pandémie a následnej hospodárskej krízy na vývoj digitalizácie podnikov a spoločnosti na Slovensku prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2021 2024
KAMaI 1/0243/23 Ohodnocovacie funkcie indukujúce grafové ofarbenia prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 2023 2026
ÚMEaKI KAMaSI 1/0516/22 Výskum vplyvu technológie výroby kompozitných materiálov na ich mechanické a únavové vlastnosti využitím numerických a experimentálnych metód doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD. 2022 2025
1/0500/20 Výskum mechanických vlastností materiálov so zložitou
vnútornou štruktúrou numerickými a experimentálnymi metódami mechaniky
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 2020 2023
KKaDI 1/0318/21 Výskum a vývoj inovácii pre efektívnejšie využitie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie uhlíkovej stopy vozidiel doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2021 2024
1/0528/20 Riešenie nových prvkov ladenia mechanických sústav prof. Ing. Robert Grega, PhD. 2020 2023
KEI 1/0224/23 Výskum a implementácia nízkotlakového vodíkového uskladňovacieho systému do pohonu priemyselných a poľnohospodárskych dopravných prostriedkov doc. Ing. Marián Lázár, PhD. 2023 2025
1/0532/22 Výskum a vývoj energetických a konštrukčných prvkov vodíkového zásobníka pre mobilné aplikácie prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 2022 2024
ÚŠIP  KBIaM 1/0599/22 Konštrukčné riešenie a biomechanická analýza personalizovaných inštrumentov pre arthroskopické aplikácie Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 2022 2024
1/0387/22 Vývoj a testovanie systémov pre riadenú stimuláciu rastu buniek v prostredí bioreaktora s využitím počítačového videnia prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2022 2025
1/0168/21 Výskum a aplikácia dotykových a bezdotykových metód merania vlastností výrobkov aditívnej výroby prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2021 2023
Fakultné
pracovisko
PaIC 1/0457/21 Zefektívnenie obrábania niklových superzliatin textúrovaním rezných nástrojov a použitím tuhých procesných médií doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. 2021 2024

 

rok-2022

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaRaVT KPAaM 1/0436/22 Výskum a vývoj metód modelovania a algoritmov riadenia kinematicky redundantných mechanizmov doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2022 2025
1/0169/22 Nové metodiky prístupov k dátam automatizovaných a robotizovaných pracovísk doc. Ing. Marek Vagaš, PhD. 2022 2025
1/0201/21 Mobilný mechatronický asistent prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 2021 2024
ÚTaMI KTMaPPV 1/0384/20 Optimalizácia podmienok strihania elektroplechov za účelom zníženia strát elektrických motorov (pohonov) prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2020 2023
1/0497/20 Aplikácia progresívnych technológií pri obnove funkčných plôch výrobkov prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 2020 2022
1/0154/19 Výskum kombinovaných technológií spájania rôznorodých materiálov pre automobilový priemysel doc. Ing. Anna Guzanová, PhD. 2019 2022
1/0259/19 Výskum inovatívnych metód tvárnenia a spájania pre zlepšenie úžitkových vlastností tenkostenných komponentov prof. Ing. Ján Slota, PhD. 2019 2022
KAV  2/0080/19 Predikcia zvariteľnosti a lisovateľnosti kombinovaných laserom zváraných prístrihov z vysokopevných ocelí s podporou CAE systémov prof. Ing. Emil Evin, PhD.
(partner v projekte ÚMV SAV Košice)
2019 2022
ÚPIMaIP KPaDI 1/0508/22 Inovatívne a digitálne technológie vo výrobných a logistických procesoch a systémoch doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD. 2022 2025
1/0340/21 Vplyv pandémie a následnej hospodárskej krízy na vývoj digitalizácie podnikov a spoločnosti na Slovensku prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2021 2024
1/0438/20 Interakcia digitálnych technológií za účelom podpory softvérovej a hardvérovej komunikácie pokročilej platformy systému výroby prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2023
KIP 1/0485/22 Vývoj metodík zvyšovania akustickej kvality zvuku produktov vizualizačnými a psychoakustickými metódami Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. 2022 2024
ÚMEaKI KAMaSI 1/0516/22 Výskum vplyvu technológie výroby kompozitných materiálov na ich mechanické a únavové vlastnosti využitím numerických a experimentálnych metód doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD. 2022 2025
1/0500/20 Výskum mechanických vlastností materiálov so zložitou
vnútornou štruktúrou numerickými a experimentálnymi metódami mechaniky
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 2020 2023
KKaDI 1/0318/21 Výskum a vývoj inovácii pre efektívnejšie využitie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie uhlíkovej stopy vozidiel doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2021 2024
1/0528/20 Riešenie nových prvkov ladenia mechanických sústav prof. Ing. Robert Grega, PhD. 2020 2023
KET 1/0532/22 Výskum a vývoj energetických a konštrukčných prvkov vodíkového zásobníka pre mobilné aplikácie prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 2022 2024
1/0626/20 Výskum možností zníženia energetickej náročnosti procesu chladenia metalhydridových zásobníkov pri absorpčnom uskladnení vodíka doc. Ing. Marián Lázár, PhD. 2020 2022
ÚŠIP  KBIaM 1/0599/22 Konštrukčné riešenie a biomechanická analýza personalizovaných inštrumentov pre arthroskopické aplikácie Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 2022 2024
1/0387/22 Vývoj a testovanie systémov pre riadenú stimuláciu rastu buniek v prostredí bioreaktora s využitím počítačového videnia prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2022 2025
1/0168/21 Výskum a aplikácia dotykových a bezdotykových metód merania vlastností výrobkov aditívnej výroby prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2021 2023
Fakultné
pracovisko
PaIC 1/0457/21 Zefektívnenie obrábania niklových superzliatin textúrovaním rezných nástrojov a použitím tuhých procesných médií doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. 2021 2024

 

rok-2021

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaRaVT KM 1/0201/21 Mobilný mechatronický asistent prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 2021 2024
1/0389/18 Výskum a vývoj kinematicky redundantných mechanizmov doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2018 2021
KAaKR 1/0330/19 Výskum a návrh algoritmov a systémov pre fúziu rôznorodých dát v multisenzorových architektúrach prof. Ing. Alena Galajdová, PhD. 2019 2021
ÚTaMI KTMaPPV 1/0384/20 Optimalizácia podmienok strihania elektroplechov za účelom zníženia strát elektrických motorov (pohonov) prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2020 2023
1/0497/20 Aplikácia progresívnych technológií pri obnove funkčných plôch výrobkov prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 2020 2022
1/0154/19 Výskum kombinovaných technológií spájania rôznorodých materiálov pre automobilový priemysel doc. Ing. Anna Guzanová, PhD. 2019 2022
1/0259/19 Výskum inovatívnych metód tvárnenia a spájania pre zlepšenie úžitkových vlastností tenkostenných komponentov prof. Ing. Ján Slota, PhD. 2019 2022
KAV  2/0080/19 Predikcia zvariteľnosti a lisovateľnosti kombinovaných laserom zváraných prístrihov z vysokopevných ocelí s podporou CAE systémov prof. Ing. Emil Evin, PhD.
(partner v projekte ÚMV SAV Košice)
2019 2022
1/0110/18 Výskum a vývoj v oblasti využitia metód reverzného inžinierstva a rýchleho prototypovania pre inovácie konštrukčných častí experimentálnych vozidiel a dopravných zariadení doc. Ing. Michal Fabian, PhD. 2018 2021
ÚMPaDI 1/0340/21 Vplyv pandémie a následnej hospodárskej krízy na vývoj digitalizácie podnikov a spoločnosti na Slovensku prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD. 2021 2024
1/0438/20 Interakcia digitálnych technológií za účelom podpory softvérovej a hardvérovej komunikácie pokročilej platformy systému výroby prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2023
ÚKIaM KAMaSI 1/0500/20 Výskum mechanických vlastností materiálov so zložitou
vnútornou štruktúrou numerickými a experimentálnymi metódami mechaniky
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 2020 2023
1/0290/18 Vývoj nových metodík určovania deformačných a napäťových polí v prvkoch mechanických sústav optickými metódami experimentálnej mechaniky doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. 2018 2021
1/0355/18 Využitie experimentálnych metód mechaniky pre spresňovanie a verifikáciu numerických modelov mechanických sústav so zameraním na kompozitné materiály doc. Ing. Róbert Huňady, PhD. 2018 2021
KKaDI 1/0318/21 Výskum a vývoj inovácii pre efektívnejšie využitie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie uhlíkovej stopy vozidiel doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2021 2024
1/0528/20 Riešenie nových prvkov ladenia mechanických sústav prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. 2020 2023
ÚŠIP  KBIaM 1/0168/21 Výskum a aplikácia dotykových a bezdotykových metód merania vlastností výrobkov aditívnej výroby prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2021 2023
1/0179/19 Výskum, vývoj a testovanie bioreaktora pre kultiváciu tkanív a orgánov po bioaditívnej výrobe prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2019 2021
Fakultné
pracovisko
PaIC 1/0457/21 Zefektívnenie obrábania niklových superzliatin textúrovaním rezných nástrojov a použitím tuhých procesných médií doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. 2021 2024

 

rok-2020

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaRaVT KM 1/0389/18 Výskum a vývoj kinematicky redundantných mechanizmov doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2018 2021
KAaKR 1/0330/19 Výskum a návrh algoritmov a systémov pre fúziu rôznorodých dát v multisenzorových architektúrach doc. Ing. Alena Galajdová, PhD. 2019 2021
ÚTaMI KSTaM 1/0384/20 Optimalizácia podmienok strihania elektroplechov za účelom zníženia strát elektrických motorov (pohonov) prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2020 2023
1/0497/20 Aplikácia progresívnych technológií pri obnove funkčných plôch výrobkov prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 2020 2022
1/0154/19 Výskum kombinovaných technológií spájania rôznorodých materiálov pre automobilový priemysel doc. Ing. Anna Guzanová, PhD. 2019 2022
1/0432/17 Výskum nanokompozitných tvrdých povlakov pre zlepšenie funkčných vlastností strojárskych dielcov doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD. 2017 2020
KAV  2/0080/19 Predikcia zvariteľnosti a lisovateľnosti kombinovaných laserom zváraných prístrihov z vysokopevných ocelí s podporou CAE systémov prof. Ing. Emil Evin, PhD.
(partner v projekte ÚMV SAV Košice)
2019 2022
1/0110/18 Výskum a vývoj v oblasti využitia metód reverzného inžinierstva a rýchleho prototypovania pre inovácie konštrukčných častí experimentálnych vozidiel a dopravných zariadení doc. Ing. Michal Fabian, PhD. 2018 2021
KPPT 1/0259/19 Výskum inovatívnych metód tvárnenia a spájania pre zlepšenie úžitkových vlastností tenkostenných komponentov prof. Ing. Ján Slota, PhD. 2019 2022
ÚMPaDI 1/0438/20 Interakcia digitálnych technológií za účelom podpory softvérovej a hardvérovej komunikácie pokročilej platformy systému výroby prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD. 2020 2023
ÚKIaM KAMaSI 1/0500/20 Výskum mechanických vlastností materiálov so zložitou
vnútornou štruktúrou numerickými a experimentálnymi metódami mechaniky
prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 2020 2023
1/0290/18 Vývoj nových metodík určovania deformačných a napäťových polí v prvkoch mechanických sústav optickými metódami experimentálnej mechaniky doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. 2018 2021
1/0355/18 Využitie experimentálnych metód mechaniky pre spresňovanie a verifikáciu numerických modelov mechanických sústav so zameraním na kompozitné materiály doc. Ing. Róbert Huňady, PhD. 2018 2021
KKaDI 1/0528/20 Riešenie nových prvkov ladenia mechanických sústav prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. 2020 2023
1/0473/17 Výskum a vývoj technológie samovznietenia homogénnej palivovej zmesi pomocou kompresie pre zvýšenie účinnosti motora a redukciu emisií vozidla doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2017 2020
ÚŠIP  KBaKP 1/0121/18 Vývoj metód implementácie a verifikácie komplexného riešenia bezpečnosti v Smart Factory ako súčasti Statégie Priemysel 4.0 Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. 2018 2020
KBIaM 1/0179/19 Výskum, vývoj a testovanie bioreaktora pre kultiváciu tkanív a orgánov po bioaditívnej výrobe doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2019 2021
1/0316/18 Uplatnenie paradigmy pri metrotomografii Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 2018 2020
1/0224/18 Výskum a vývoj testovacích a meracích metód v súradnicovej metrológií prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2018 2020
ÚEaPI
  KET 1/0626/20 Výskum možností zníženia energetickej náročnosti procesu chladenia metalhydridových zásobníkov pri absorpčnom uskladnení vodíka doc. Ing. Marián Lázár, PhD. 2020 2022
1/0108/19 Výskum možností využitia metalhydridových zliatin pre vysokoúčinnú separáciu vodíka zo syntéznych plynov vznikajúcich pri spracovaní odpadov plazmovou technológiou doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 2019 2021
Fakultné
pracovisko
PaIC 1/0219/18 Vývoj inteligentného monitorovacieho systému pre produkciu nezameniteľných dielcov s nulovou chybovosťou Ing. Marek Vrabeľ, PhD. 2018 2020

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

Október 2023
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler

 

 

 

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.