Kritériá

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Kritériá pre habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov na SjF TUKE

Kritérium: PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤHabilitačné konanieVymenúvacie konanie za profesora
 Vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 0 12
 Skriptá a učebnice (BCI) 21,2 21,2
 Vedenie predmetov - prednášky 0 2
 Vedenie predmetov - cvičenia 2 0
 Počet rokov pedagogickej činnosti od získania titulu PhD.
 (pre habilitácie) alebo doc. (pre inauguračné konania)
3

rokov od získania titulu PhD.

5

rokov od získania titulu docent

Kritérium: VEDECKÁ ŠKOLAHabilitačné konanieVymenúvacie konanie za profesora
 Počet vyškolených doktorandov 0 1

 Min. počet školených doktorandov po dizertačnej skúške v danom alebo príbuznom štúdijnom odbore

0 1

 

Kritérium: VEDECKÁ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤHabilitačné konanie

Vymenúvacie konanie

za profesora

 Vedecké monografie2 (AAA, AAB,ABA, ABB) 0 12
 Pôvodné vedecké práce v domácom časopise (ADD, ADF, ADN)  10 

z toho minimálne
33
práce v časopisoch
indexovaných v databáze
Current Contents od získania titulu PhD.

15

z toho minimálne
63
prác v časopisoch
indexovaných
v databáze
Current Contents od získania titulu doc.

 Pôvodné vedecké práce v zahraničnom časopise vo svetovom jazyku (ADC, ADE, ADM)  3  10
 Vedecké práce v zborníkoch z domácich (AED, AFB, AFD) / zahraničných konferencií (AEC, AFA, AFC) 8/4

20/10

Kritérium: UZNANIE VEDECKO-PEDAGOGICKOU KOMUNITOUHabilitačné konanieVymenúvacie konanie za profesora
 Ohlasy na publikačnú činnosť - citácie v domácom / zahraničnom časopise

10/5

z toho minimálne

5

cit. podľa databáz Web of Science alebo SCOPUS

20/10

z toho minimálne

12

cit. podľa databáz Web of Science alebo SCOPUS

 Iné formy uznania vedecko-pedagogickou komunitou

1 3

 

POZNÁMKY

Vecné naplnenie kritérií pre habilitačné konanie je od získania titulu PhD., pre vymenúvacie konanie za profesora je od habilitácie.

1 2 skriptá alebo učebné texty resp. 1 učebnica

2 Zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH autora (1 AH = 20 normalizovaných strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov)

3 CC výstupy evidované v databázach ISI WOS, vedúci autor alebo spoluautor musí mať minimálne 20% podiel na článku

 

KATEGÓRIE PUBLIKAČNÝCH VÝSTUPOV

 1. Kategórie výstupov, publikácií a citácií sa uvažujú v súlade s Vyhláškou 456/2012 Z.z. z 18.12.2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.
 2. Domáce publikácie, resp. citácie môžu byť nahradené zodpovedajúcim počtom zahraničných publikácií, resp. citácií.
 3. Uchádzačovi sa rátajú citácie za celé obdobie jeho vedecko-pedagogického pôsobenia, podmienkou je splnenie požadovaného počtu ohlasov v domácich a zahraničných časopisoch pre habilitačné konanie do získania titulu PhD., pre vymenúvacie konanie za profesora od habilitácie. Pre habilitačné a inauguračné konanie sa do úvahy neberú citácie z vlastného pracoviska (fakulty).
 4. Citácie podľa databázy SCI (Web of Science), Thomson Scientific Master Journal List a databázy SCOPUS sa dokladujú výpisom z príslušnej databázy.
 5. V prípade monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov sa vyžadujú minimálne 3 AH na aktuálne dielo a autora (1 AH = 20 normaliz. strán, 1 normalizovaná strana = 1 800 znakov).

 

VEDECKÁ ŠKOLA

Školiteľ musí byť schválený Vedeckou radou fakulty. Výkon školiteľstva je viazaný na doktorandov z fakulty. 

 

UZNANIE VEDECKO-PEDAGOGICKOU KOMUNITOU

Súčasťou materiálov uchádzača o vedecko-pedagogický titul docent je vyjadrenie popredného odborníka v danom odbore, že uchádzač o titul docent je zrelou osobnosťou doma aj v zahraničí. Podmienkou pre začatie inauguračného konania je posúdenie medzinárodnej úrovne doterajšej vedeckej produktivity uchádzača o titul profesor na podklade vyjadrenia najmenej dvoch zahraničných profesorov alebo popredných odborníkov, prípadne jedného význačného domáceho profesora tiež z daného alebo príbuzného odboru.

 

INÉ FORMY UZNANIA VEDECKO-PEDAGOGICKOU KOMUNITOU

 • vedúci riešiteľ zahraničného alebo domáceho grantového projektu;
 • autorské osvedčenie, patent alebo objav;
 • garant resp. spolugarant študijného programu;
 • vyžiadaná prednáška v zahraničí;
 • edícia zborníka významnej medzinárodnej konferencie;
 • významné ocenenie minimálne v národnom meradle.

Pri jednotlivých iných formách uznania vedecko-pedagogickou komunitou sa ráta celkový počet foriem uznaní podľa vyššie uvedených kategórii. Jednotlivé formy uznania je potrebné doložiť registračným číslom a názvom projektu; kópiou autorského osvedčenia, patentu, objavu; dekrétom o garanstve, spolugaranstve ŠP, pozvánkou vyžiadanej prednášky, registráciou edície zborníka v knižnici a dekrétom získaného ocenenia.

 

BIBLIOGRAFICKÉ A CITAČNÉ DATABÁZY

 

EVIDENCIA, KATEGORIZÁZIA A VYKAZOVANIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI, UMELECKEJ ČINNOSTI A OHLASOV

Niektoré výňatky z Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti k evidencii, kategorizácii a vykazovaniu publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov:

 

1. Kategórie publikačnej činnosti podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR.

AAA – Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAB – Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

VEDECKÁ MONOGRAFIA je vedecké dielo spravidla jedného až troch autorov v tlačenej alebo netlačenej forme podávajúce komplexný, ucelený, vyčerpávajúci, systematický rozbor jednej témy, vedeckého problému alebo časti vedeckého odboru, zahŕňajúci všetky stránky danej témy, jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú s hlavnou intenciou komunikovať vedecké poznatky v odborných a vedeckých kruhoch. Integruje už známe a obohacuje ich o nové pôvodné doposiaľ nepublikované informácie, obsahujúce výsledky autorovej vedeckej práce a predkladá závery. Nevyhnutnou súčasťou je precízne spracovaný vedecký aparát, ktorý zahŕňa aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát. Vedecká monografia musí prejsť oficiálnym publikačným a distribučným procesom, spĺňať kritériá všeobecne zverejnenej publikácie a disponovať všetkými potrebnými náležitosťami formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. Vedecká monografia musí byť recenzovaná najmenej dvoma recenzentmi, v monografii jednoznačne uvedenými. Vedecká monografia je zásadne nepokračujúca, neseriálová, neperiodická publikácia. Vedeckú monografiu si nemožno zamieňať so zborníkom alebo vysokoškolskou učebnicou. Musí mať rozsah aspoň 3 AH, náklad aspoň 100 exemplárov, príslušné vydavateľské údaje, ISBN resp. ISSN.

 

ABA – Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABB - Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách

ŠTÚDIE CHARAKTERU VEDECKEJ MONOGRAFIE sú pôvodné monotematické vedecké štúdie, kapitoly z pôvodných monotematických vedeckých prác. Sú výsledkom autorovej vlastnej vedeckej práce. Pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v publikáciách, ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem publikácii vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a od. 8 zákona. Majú rozsah aspoň 3 AH, náklad aspoň 100 exemplárov, príslušné vydavateľské údaje, ISBN resp. ISSN.

 

ABC – Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABD – Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ACA – Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACB – Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE podávajú systematický, výkladovo uspôsobený prehľad poznatkov z niektorej vednej disciplíny alebo zo spoločenskej praxe. Pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v publikáciách. Ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem publikácii vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8 zákona. Majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje a ISBN.

 

ACC – Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACD – Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

VEDECKÉ PRÁCE V KARENTOVANÝCH ČASOPISOCH - podmienkou pre zaradenie príspevku do kategórie ADC, ADD je skutočnosť, že článok, je registrovaný v databáze Current Contents Connect (ďalej len „CCC“).

 

ADE – Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADF – Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

VEDECKÉ PRÁCE V ČASOPISOCH REGISTROVANÝCH V DATABÁZACH - podmienkou pre zaradenie publikácie do kategórie ADM, ADN je skutočnosť, že článok, je registrovaný v databáze SCOPUS alebo Web of Science.

 

AEC – Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED – Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEG – Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

AEH – Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch

AEM – Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

AEN – Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

AFA – Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFB – Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFC – Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFE – Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

AFF – Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií

AFG – Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFH – Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

AFK – Postery zo zahraničných konferencií

AFL – Postery z domácich konferencií

ZBORNÍK je publikácia, ktorá súhrnne pod spoločným názvom prináša súbor samostatných, vzájomne príbuzných textov. Jednotlivé časti (príspevky, štúdie) by mohli existovať samostatne. Zborníky môžu byť konferenčné, nekonferenčné, jednorazové, kontinuitné. Majú príslušné vydavateľské údaje a ISBN, resp. ISSN.

Pre zaradenie konferenčných príspevkov do príslušnej kategórie je rozhodujúce miesto konania konferencie (nie miesto vydania publikácie) a skutočnosť, či ide o pozvaný alebo prihlásený príspevok.

Pri nekonferenčnom zborníku je rozhodujúce miesto vydania zborníka a skutočnosť, či je zborník recenzovaný alebo nerecenzovaný.

AGJ - Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, ...

PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY, PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV evidujú sa, ak sú zverejnené v úradných vestníkoch príslušných patentových úradov.

BCI – Skriptá a učebné texty

SKRIPTÁ A UČEBNÉ TEXTY majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje a ISBN.

 

2. Recenzenti v publikáciách vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách s rokom vydania 2013 a novších

V kategóriách AAB, ABB, ABD, ACB, ACD, AED je povinné uvádzať v zázname mená a priezviská aspoň 2 recenzentov. V prípade publikácií vydaných v zahraničných vydavateľstvách kategórií AAA, ABA, ABC, ACA, ACC, AEC, v ktorých nie sú uvedené mená a priezviská recenzentov v publikácii, je potrebné dokladovať CVTI SR potvrdenie o recenznom konaní zo zahraničného vydavateľstva.

 

3. Percentuálny podiel

V záznamoch publikácií s rokom vydania 2013 a novších pri autorských kolektívoch väčších ako 25 autorov a pri autorských korporáciách sa v zázname uvádzajú prví piati autori v poradí ako sú uvedení v publikácii a všetci autori z vykazovaného pracoviska (vysokej školy).


Kritériá schválila Vedecká rada Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach dňa 23. 02. 2017, uznesenie č. 8/2017 a Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach dňa 7. 04. 2017, uznesenie č. 4/april/2017.

 

Kritériá nadobúdajú účinnosť dňom 07.04.2017.

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.