Kritériá

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Kritériá na habilitácie docentov a na vymenúvanie profesorov a požiadavky pri týchto konaniach na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v zmysle Štandardov pre habilitačné konanie a inauguračné konanie  s účinnosťou od 25. 9. 2021

 

Konanie / Kritérium

Habilitačné konanie

Inauguračné konanie

Monografia

(AAA, AAB, ABA, ABB)

-

12

Vysokoškolská učebnica

(ACA, ACB)

-

12

Skriptá a učebné texty (BCI)

21,2

21,2

Vyškolenie doktoranda

-

1+1 po dizertačnej skúške*

Pedagogická činnosť

3 roky od získania titulu

PhD.

5 rokov od získania titulu

docent

Pôvodná vedecká práca

v domácom časopise

(ADD, ADF, ADN)

10

Z toho minimálne 10

prác v časopisoch 

indexovaných v databáze Web of

Science, z ktorých

minimálne 33 práce sú

v časopisoch

indexovaných

v databáze Current

Contents Connect

s celkovým autorským

podielom min. 1,00

20

Z toho minimálne 15

prác v časopisoch 

indexovaných v

databáze Web of

Science, z ktorých

minimálne 63 prác je

v časopisoch

indexovaných

v databáze Current

Contents Connect

s celkovým autorským

podielom min. 2,00

Pôvodná vedecká práca

v zahraničnom časopise

vo svetovom jazyku

(ADC, ADE, ADM)

5

10

Citácia (ohlas) v domácom

časopise

10

Z toho minimálne

5 citácií

v časopisoch

indexovaných

v databáze Web of

Science alebo SCOPUS

od rôznych

zahraničných autorov

20

Z toho minimálne

10 citácií

v časopisoch

indexovaných

v databáze Web of

Science alebo SCOPUS

od rôznych

zahraničných autorov

Citácia (ohlas) v zahraničnom

časopise

5

10

Písomné referencie

 od odborníkov

1**

Písomná referencia na

výsledky uchádzača
z fakulty/vysokej školy

mimo TUKE

3***

Písomné referencie na

výsledky uchádzača

3 rozličných štátov

mimo Slovenska

Projekty z domácich
a medzinárodných

grantových schém a

iných súťažných zdrojov
v problematike odboru

3

V pozícii vedúceho

riešiteľa, zástupcu

vedúceho riešiteľa

alebo spoluriešiteľa

projektu

6

V pozícii vedúceho

riešiteľa, zástupcu

vedúceho riešiteľa

alebo spoluriešiteľa

projektu

Výskumná alebo

pedagogická mobilita v

zahraničí

1

Výskumný alebo

prednáškový pobyt vo

vzdelávacej alebo

výskumnej inštitúcii

v zahraničí

2

Výskumný alebo

prednáškový pobyt vo

vzdelávacej alebo

výskumnej inštitúcii

v zahraničí

Aktívne vystúpenie na

zahraničnej konferencii

alebo workshope

2

Účasť na zahraničnej

konferencii alebo

workshope s aktívnym 

vystúpením

4

Účasť na zahraničnej

konferencii alebo

workshope s aktívnym

vystúpením

 

Kritériá platné od 25. 9. 2021 na stiahnutie:  Kriteria vo formate pdf 

Kritériá platné od 7.4.2017 do 25. 9. 2021 na stiahnutie:    pdf  

 

Dokumenty na vyplnenie:

Habilitačné konanie plnenie kritérií v docx formáte: Habilitačné konanie plnenie kritérii v docx formáte 

 

Inauguračné konanie plnenie kritérií v docx formáte: Inauguračné konanie plnenie kritérii v docx formáte

 

Kritéria platné pre TUKE sú dostupné na adrese https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-habilitacne-konania

 

Vysvetlivky:

* uchádzač vyškolil aspoň jedného úspešne ukončeného doktoranda a vedie aspoň ďalšieho doktoranda po dizertačnej skúške v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného konania a inauguračného konania priradený

** písomná  referencia  na  výsledky  uchádzača  od  popredného  domáceho (alebo zahraničného)  odborníka mimo TUKE, pričom v referencii bude potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii docenta v medzinárodnom  kontexte

*** písomné  referencie  na  výsledky  uchádzača  od  popredných  zahraničných  odborníkov  z aspoň troch rozličných štátov  mimo Slovenskej republiky, pričom v referenciách bude potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom  kontexte

1 Skriptá alebo učebné texty môžu  byť nahradené zodpovedajúcim počtom učebníc.

2 Zaraďujú sa iba knižné publikácie v rozsahu nad 3 AH autora (1 AH = 20 normalizovaných strán,

  1 normalizovaná strana = 1 800 znakov).

3 CC výstupy evidované v databáze WOS - vedúci autor alebo spoluautor musí mať min. 20 % podiel.

Uchádzači o habilitačné konanie alebo inauguračné konanie, ktorí nie sú z Technickej univerzity v Košiciach predkladajú pri článkoch v karentovaných a indexovaných časopisoch výpis z knižničnej databázy ich pracoviska potvrdzujúci percentuálny podiel autorov na článkoch, resp. dokladujú vyhlásenia spoluautorov o percentuálnych podieloch na článkoch.

 

Ďalšie požiadavky

Kategórie publikácií a citácií sa uvažujú podľa členenia, ktoré je v súlade s vyhláškou č. 456/2012 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.

Domáce  publikácie,  resp.  citácie  môžu  byť   nahradené  zodpovedajúcim  počtom  zahraničných  publikácií,  resp.  citácií. Domáce  a  zahraničné  publikácie  môžu  byť   nahradené  zodpovedajúcim  počtom  publikácií  v  časopisoch  indexovaných  vo Web  of  Science  a/alebo  SCOPUS.  Citácie  v  domácich  a zahraničných  časopisoch  môžu  byť   nahradené  zodpovedajúcim  počtom citácií podľa databázy SCI (Web of Science) a/alebo databázy SCOPUS bez ohľadu na charakter zdrojovej publikácie (časopis, zborník, kniha, ...), v ktorom sa citácie uvádzajú. Autocitácie a semiautocitácie sa vylučujú. Pre habilitačné a inauguračné konanie sa do úvahy neberú citácie z vlastného pracoviska (fakulty). Preukázané plagiátorstvo uchádzača je dôvodom na okamžité zastavenie konania a neudelenie titulu docent alebo titulu profesor.

Nutnou podmienkou na začatie habilitačného konania je vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej troch rokov od získania vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa (v umeleckých odboroch aj plnenie podmienky v § 76 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách) vo funkcii odborného asistenta v rozsahu najmenej 50% ustanoveného týždenného pracovného času, najmä vedenie prednášok z vybraných kapitol, vedenie seminárov a cvičení, resp. zodpovedajúcich foriem vyučovania (hodnotenie študentov, vedenie  a  oponovanie  záverečných  prác,  tvorba  študijných  materiálov,  konzultácie  pre  študentov, zabezpečovanie exkurzií a odborných praxí študentov, a pod.) v študijnom odbore, ku ktorému je priradený odbor habilitačného konania a inauguračného konania.

Nutnou podmienkou na začatie konania na vymenúvanie profesorov je vykonávanie pedagogickej činnosti počas doby najmenej piatich rokov od získania titulu docent v predmetoch zo  študijného odboru, ku ktorému je priradený odbor habilitačného konania a inauguračného konania, v ktorom sa má uchádzačovi udeliť vedecko-pedagogický titul profesor. Na výkon pedagogickej činnosti sa zohľadňuje len doba, počas ktorej bol uchádzač v pracovnom pomere s vysokou školou (vrátane zahraničia), viedol prednášky alebo semináre, viedol doktorandov a iné (napr. hodnotenie študentov vrátane skúšania na  štátnych  skúškach,  vedenie  a  oponovanie  záverečných  prác,  tvorba  študijných  materiálov a pod.).

Nutnou podmienkou na začatie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov je vykonávanie výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti a publikovanie výsledkov vrátane ohlasov v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania.

 

Tieto požiadavky a kritériá sú minimálne nutnými kritériami pre začatie habilitačného a vymenúvacieho  konania na Strojníckej fakulte TUKE a nemôžu byť nahradené plnením iných kritérií.

Kritériá schválila Vedecká rada Strojníckej fakulty TUKE dňa 14. 9. 2021, uznesenie č. 17/2021 a Vedecká rada TUKE dňa 24. 9. 2021, uzn. 8/september/2021.

 

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

Júl 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler    matador mubea logo

vuje   javys     Kerex       ROSERO      SEZ

 

  kimex  spp    zts vvu  whirpool

 

LPH  nekoten  swep

 

marelli  slovnaft    IQ   spinea

 

 balluff  mitsubishi  garrett

 

 

 

 

 

 

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.