Etický kódex študenta SjF

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

 

„Buď príjemný a milý v tvári,
vľúdny a zdvorilý v spôsoboch,
prívetivý a pravdovravný ústami,
vrúcny a úprimný srdcom.“
J. A. Komenský

 

Preambula

Vzdelanie je jednou zo základných ľudských hodnôt, je zároveň cieľom aj prostriedkom objavovania sveta i seba samého, je účinným nástrojom mravného zdokonaľovania. Štúdium na Strojníckej fakulte TU v Košiciach, okrem nárokov vyplývajúcich z procesu vysokoškolského vzdelávania, kladie na študentov aj vysoké mravné požiadavky. Cieľom kódexu je prispieť k tomu, aby študenti fakulty v priebehu štúdia, ale aj po jeho absolvovaní, boli dôstojnými reprezentantmi fakulty a to nielen ako vynikajúci odborníci, ale aj ako nositelia etických princípov.

 

Obsahom kódexu sú základné pravidlá správania študenta, ktoré je povinný dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského styku s osobami (študentmi, pedagógmi a inými zamestnancami) SjF TUKE. Zovšeobecnením a formuláciou týchto požiadaviek je tento etický kódex.

 

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Etický kódex vyjadruje základné mravné požiadavky na študentov SjF TUKE (ďalej len študent) v zhode s Ústavou SR, so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so Štatútom TUKE a ďalšími predpismi, ktoré majú vzťah ku štúdiu na SjF TUKE.
 2. Základné mravné kvality charakterizujúce činnosť študenta sú: ľudskosť, rozumnosť, čestnosť, slušnosť, korektnosť, ohľaduplnosť, zodpovednosť, zmysel pre povinnosť, rešpektovanie dôstojnosti iných a vedomie vlastnej dôstojnosti a cti. Uplatňovanie týchto kvalít sa stáva regulátorom správania sa študentov v širokej škále vzťahov, do ktorých sa počas štúdia na SjF TUKE dostávajú.

 

Článok 2
Mravné zásady študentov

 1. Študent je hrdý na svoju príslušnosť k Strojníckej fakulte TUKE. Vo svojej činnosti koná vždy tak, aby zachoval jej vážnosť a vysoký spoločenský kredit. V úcte má jej meno, symboly, akademických funkcionárov, pedagogických pracovníkov i ostatných zamestnancov školy. Študent vo vzťahu k zamestnancom a študentom SjF TUKE, k osobám iných inštitúcií a verejnosti sa správa s dôstojnosťou a úctou, dodržiava pravidlá spoločenského styku.
 2. Študent si uvedomuje skutočnosť, že štúdium na vysokej škole je náročný, tvorivý, vzdelávací proces rovnocenných účastníkov, ktorý vyžaduje vzájomný rešpekt vyučujúcich a študentov a preto sa správa tak, aby nedošlo k narušeniu vzájomných vzťahov vytváraných pre jeho úspešné zvládnutie.
 3. Študent počas vyučovacieho procesu rešpektuje Študijný poriadok TUKE a využíva jeho ustanovenia v súlade s dobrými mravmi. Počas vyučovania je pozorný, aktívny a prichádza na vyučovanie a na skúšky pripravený.
 4. Študent nenarušuje priebeh vyučovania alebo skúšky svojim neskorým príchodom alebo predčasným odchodom, vyrušovaním vyučujúceho a ostatných študentov činnosťou, ktorá nie je spojená s vyučovaním, nepoužíva mobilný telefón a iné audio prostriedky. Výpočtovú techniku, prostriedky záznamu obrazu a zvuku používa iba so súhlasom vyučujúceho. Na vyučovanie neprichádza pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, počas vyučovania nekonzumuje jedlo a nespí. Rešpektuje zákaz fajčenia v budove.
 5. Študent pri spracovávaní seminárnych, semestrálnych a záverečných prác nevytvára plagiáty a falzifikáty informácií citácií, dát, textov a iných informácií. Rešpektuje právne a etické požiadavky na používanie iných literárnych zdrojov ich správnym citovaním, uvedením použitej literatúry. Pri preverovaní poznatkov, prezentáciách, vypracovaní seminárnych prác a projektov nepoužíva nepovolené pomôcky, poznámky či elektronické zariadenia. Nezúčastňuje sa pri plnení študentských povinnosti a preverovaní vedomosti pod iným menom.
 6. Študent počas vyučovania rešpektuje vyučujúcich aj spolužiakov, správa so voči nim korektne a tolerantne. Nikoho sexuálne ani inak neobťažuje, nediskriminuje, neuráža pre jeho pôvod, národnosť, náboženstvo, vek, pohlavie, prípadne zdravotné postihnutie, nepoužíva násilie alebo hrozbu násilím.
 7. Študent v priestoroch fakulty a univerzity dodržiava zásady spoločenského styku a hygieny. Vyučovania sa zúčastňuje v čistom, primeranom oblečení, ktoré nepôsobí vyzývavo a rušivo na vyučujúcich a na spolužiakov. Na skúšku prichádza v primeranom spoločenskom oblečení.
 8. Študent sa správa šetrne voči majetku a zariadeniam fakulty. Technické prostriedky, výpočtovú techniku a internet používa iba pre potreby výučby, nezneužíva ich na komerčné účely alebo na protiprávne aktivity. Pri ich používaní dodržiava bezpečnostné predpisy a zásady ochrany zdravia a života.
 9. Vedome neporušuje žiadny zákon alebo úradný predpis na území Slovenska i v zahraničí.
 10. Neporušuje vnútorné predpisy TUKE a predpisy iných inštitúcií, napr. univerzít, spoločností v priebehu študentských mobilít alebo odborných praxí.
 11. Nepoškodzuje majetok školy a nedopúšťa sa krádeže majetku SjF TUKE, jej zamestnancov, študentov a iných subjektov, s ktorým prichádza do styku v priebehu vyučovania.
 12. Svoju totožnosť vie preukázať študentským preukazom (študentský identifikačný preukaz ISIC), indexom alebo iným vierohodným dokladom.

 

Záverečné ustanovenie

Etický kódex vydáva dekan SjF TUKE vo forme interného predpisu a stáva sa účinný dňom vydania.

 

Etický kódex študenta zaväzuje všetkých študentov SjF TUKE, aby sa správali v súlade s jeho požiadavkami. Ich závažné porušenie, na základe vyjadrenia disciplinárnej komisie, rieši dekan SjF TUKE v súlade s právnymi predpismi.

 

 

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH
                     dekan SjF

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

usmernenie

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

Február 2021
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2623

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 9/B
042 00 Košice

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.