Uznesenia AS

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

1. Termín volieb

Termín volieb do AS SjF TUKE (§4,  Zásad volieb):  6. október 2022.
Voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS SjF TUKE sa uskutočnia od 8,00 do 13,00 hod.

 

2. Miesto konania volieb

Voľby  do AS SjF TU v Košiciach sa uskutočnia vo volebných obvodoch 1 až 6 (§5,  ods.2 Zásad volieb) v zasadacích miestnostiach jednotlivých ústavov SjF.

Voľby do študentskej časti AS SjF TUKE vo volebných obvodoch 7, 8 a 9  (§5,  ods.3 Zásad volieb) sa uskutočnia v zasadačke  Consilium Magnus ( 1. poschodie  B-blok)

Úprava miestnosti pre tajné hlasovanie – zodpovedný predsedovia volebných komisií (§6,  Zásad volieb).

 

3. Spôsob návrhu členov a predsedov volebných komisií

Senát zriaďuje hlavnú volebnú komisiu, ktorá má 3 členov.

Predsedu a ďalších dvoch členov hlavnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva senát z členov zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce SjF.

Predsedu a ďalších členov obvodových volebných komisií pre volebné obvody č. 1 až č. 6 volí a odvoláva príslušná časť akademickej obce.

Predsedu a členov obvodovej volebnej komisie pre volebné obvody č. 7 až  9 vymenováva a odvoláva senát SjF TUKE z členov príslušnej akademickej obce.

 

Príprava zoznamov členov akademickej obce

Príprava zoznamov členov zamestnaneckej (abecedný zoznam členov akademickej obce vypracovaný podľa jednotlivých volebných obvodov) a študentskej (abecedný zoznam členov akademickej obce podľa stupňov  štúdia, ročníkov a študijných programov a to zvlášť pre denné a externé štúdium)  časti AS SjF TUKE ku dňu 29. 09. 2022.

 

Vytlačené zoznamy budú doručené predsedovi AS SjF TUKE  do 30. 09. 2022 do 12,00 hod. Ten ich následne odovzdá predsedom obvodných volebných komisií.

Zodpovední: dekan za zamestnaneckú aj študentskú časť akademickej obce fakulty.

 

4. Návrh kandidátov na členov AS SjF TUKE   (§ 7, ods.1, 2 a 3 Zásad volieb):

Za člena senátu môže kandidovať každý zo zamestnancov alebo študentov, ktorí sú uvedení v zoznamoch voličov (podľa § 7, ods. 2 Zásad).

Kandidát môže kandidovať len vo volebnom obvode, v zozname voličov ktorého je zapísaný.

Kandidáta na člena senátu môže navrhnúť každý člen akademickej obce SjF TUKE v príslušnom volebnom obvode. Návrhy na kandidátov sa predkladajú obvodovej volebnej komisii, príslušnej volebnému obvodu kandidáta. Podmienkou zaradenia na kandidátnu listinu je písomný súhlas kandidáta s návrhom.

 

Písomné návrhy pre volebné obvody č. 1 až 6 je potrebné odovzdať predsedovi obvodnej volebnej komisií.  

Písomné návrhy pre volebné obvody č. 7 až 9 je potrebné odovzdať na sekretariát  dekana SjF TUKE.

Písomné návrhy je potrebné odovzdať tak, aby mohli byť prijaté do 30. 09. 2022 do 12,00 hod. Návrhy prijaté po tomto termíne nebudú akceptované.

Písomný návrh na kandidáta za člena AS SjF TUKE obsahuje najmä:

  • Meno navrhovateľa a adresa jeho pracoviska (v prípade zamestnancov je potrebné uviesť ústav a katedru; v prípade študentov je potrebné uviesť stupeň štúdia),
  • meno kandidáta a adresa jeho pracoviska (v prípade študentov je potrebné uviesť študijný program, stupeň štúdia),
  • krátke zdôvodnenie návrhu,
  • dátum a podpis navrhovateľa,
  • písomný súhlas kandidáta s návrhom potvrdený jeho podpisom.

 

5. Príprava listiny kandidátov   (§ 7, ods. 4 Zásad volieb)

 Kandidátnu listinu pre volebný obvod zostavuje príslušná volebná komisia.

 

6. Priebeh volieb

Voľby sa uskutočňujú podľa §9, ods. 1 až 7 Zásad volieb. Volič označí najviac jedného kandidáta na volebnom lístku a to zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta. V prípade označenia dvoch, alebo viacerých kandidátov, resp. dopísania ďalšieho kandidáta volebný lístok je neplatný.

 

7. Výsledky volieb   (§10, ods. 1 až 7 Zásad volieb)

Po skončení hlasovania obvodová volebná komisia spočíta hlasy a zoznam s výsledkami odovzdá hlavnej volebnej komisii ešte v deň Zoznam s výsledkami musí byť podpísaný všetkými členmi obvodovej volebnej komisie.

Do príslušnej časti senátu je zvolený ten kandidát, ktorý získal  vo  volebnom obvode, v ktorom kandidoval, najviac hlasov.

Hlavná volebná komisia overí výsledky dodané obvodovými   volebnými   komisiami a vyhlási výsledky volieb najneskôr v najbližší pracovný deň po dni konania volieb na úradnej výveske senátu fakulty a na webovom sídle SjF TUKE.

 

8. Ustanovujúce zasadnutie AS SjF TUKE v novom funkčnom období.

 Zvolených kandidátov potvrdí predseda hlavnej volebnej komisie, alebo jej poverený člen na ustanovujúcom zasadnutí  senátu.

Ustanovujúce  zasadanie nového AS SjF TUKE bude 12. októbra 2022 o 13,30 hod v zasadačke DSjF TUKE.

 

V Košiciach 19.09.2022       

                  

                                                            prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

                                                                predseda AS SjF TUKE

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

 

Apríl 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler    matador mubea logo

vuje   javys     Kerex       ROSERO      SEZ

 

  kimex  spp    zts vvu  whirpool

 

LPH  nekoten  swep

 

marelli  slovnaft    IQ   spinea

 

 balluff  mitsubishi  garrett

 

 

 

 

 

 

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.