Domov

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

trebuna

Milí študenti, vážení spolupracovníci!

Dovoľte mi, by som Vás v novom akademickom roku opätovne privítal na pôde Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorá sa hrdo hlási k historickému odkazu Banskej Akadémie založenej Máriou Teréziou v roku 1762. Za obdobie svojej existencie si fakulta výrazne upevnila postavenie významnej vedecko-výskumnej inštitúcie v oblasti strojárstva na Slovensku i v zahraničí. Úlohou fakulty je výchova odborne a jazykovo zdatných absolventov, ktorí sú schopní zabezpečovať duchovný a ekonomický rozvoj Slovenska a sú pripravení prijímať výzvy, ktoré sú súčasťou integračných a globalizačných procesov vo svete.

Uplynulý akademický rok bol poznačený samotnou prípravou na komplexnú akreditáciu fakulty. Realizovali sme aktualizáciu študijných programov a súčasne bola rozšírená ponuka nových študijných programov vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania vzhľadom na aktuálne potreby priemyselnej praxe. Do študijných plánov boli zakomponované inovatívne formy a metódy vzdelávania spojené s výučbou cudzích jazykov a CAx systémov. V bakalárskych študijných programoch bol posilnený prírodovedný, technický a jazykový základ. Študijné programy reagujú aj na požiadavky študentov zistené v študentských anketách, ktoré sú nevyhnutnou spätnou väzbou v našom pedagogickom procese.


Fakulta pokračovala v rozvoji infraštruktúry a modernizácie vybavenia odborných laboratórií, posluchární a učební za účelom zlepšenia podmienok výučby, získania špičkových vedeckých výsledkov a prepojenia teórie s praxou. Okrem prostriedkov získaných z grantových projektov a vlastných zdrojov fakulty k rozvoju laboratórií významnou mierou prispeli aj prostriedky z európskych štrukturálnych fondov z OP Výskum a vývoj a Vzdelávanie. V rámci riešenia týchto projektov bola vypracovaná aj nová študijná literatúra pre aktuálne potreby pedagogického procesu. Fakulta sa zapojila do riešenia národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý je implementovaný Centrom vedecko-technických informácií SR a financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. V rámci uvedeného projektu sa naši študenti zúčastnili exkurzií do podnikov a absolvovali stáže v rámci odborných praxí. Spolupráca fakulty s priemyselnou praxou v oblasti duálneho vzdelávania sa pretavila aj do realizácie množstva odborných seminárov, kde zástupcovia priemyslu prezentovali štruktúru firiem, výrobný program, ale i najnovšie produkty a praktické problémy inžinierskej praxe. Príležitosťou pre prepojenie teórie s praxou bola aj konferencia „Technológie budúcnosti už dnes – Technológie pre digitálny podnik a moderné CAD/CAE/CAM a PLM systémy vo výučbe, výskume a praxi“ organizovaná v spolupráci s firmou SOVA Digital a Siemens. V snahe priblížiť vedu a techniku širokej verejnosti sa fakulta zapojila s projektom výroby autíčka z plechu do projektu Steel Park – kreatívna fabrika, ktorého garantom je U. S. Steel Košice. Fakulta sa zúčastnila aj projektu Festival vedy – Noc výskumníkov, kde prezentovala výsledky tvorivej činnosti pracovníkov a študentov fakulty. Výsledky svojich záverečných prác odprezentovali študenti v rámci konferencie študentov - Študentskej vedeckej odbornej činnosti. V oblasti spolupráce so strednými školami jednou zo sekcií bola aj súťaž Strojár – Inovátor, kde stredoškoláci preukázali svoj inovačný talent pri tvorbe a realizácii projektov na základe strojárskych riešení.

Zamestnanci fakulty v uplynulom akademickom roku získali významné ocenenia akým je Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti školstva, vedy a techniky a šírenie dobrého mena SR v zahraničí, veľkú medailu Samuela Mikovíniho za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky, za výskum, vývoj a implementáciu implantátov šitých na mieru s realizáciou invazívnej aplikácie kraniálneho implantátu vyrobeného z titanu novou technológiou - laserovým sintrovaním a malú medailu Samuela Mikovíniho za úspešné riešenia v projektoch 6.RP a 7.RP v oblasti automatizácie, IKT služieb a prístupnosti vo webových službách. Fakulta zaznamenala významný úspech aj na 21. Medzinárodnom strojárskom veľtrhu Nitra 2014, kde získala cenu veľtrhu -TECHFÓRUM za exponát Experimentálne vozidlo na vodíkový pohon. Významný úspech dosiahli aj naši študenti, ktorí v rámci súťaže vyhlásenej spoločnosťou SOVA Digital o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu strojárskych odborov technických univerzít na Slovensku získali 1. až 3. miesto z bakalárskych prác pre Košický a Prešovský kraj a 1. a dve 3. miesta z diplomových prác na Slovensku. Kvalitu záverečných prác v oblasti výrobných technológií ocenila aj Slovenská zváračská spoločnosť, ktorá udelila ceny za najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu.

Strategické smerovanie fakulty vo vzdelávaní je naďalej orientované na zvyšovanie kvality absolventov, podielu tvorivých úloh študentov na projektovo orientované štúdium, zvýšenie podielu výučby v laboratóriách a množstva prác študentov na výskumných projektoch vo forme tímov, zvýšenie interakcie študenti – podniky formou diplomových prác, exkurzií, letných praxí, podporu mobility študentov do špičkových podnikov, univerzít a výskumných organizácií, vrátane zahraničných mobilít.

Na prahu nového akademického roka 2014/2015 prajem všetkým kolegom a študentom pevné zdravie, pohodu, tvorivú atmosféru, veľa pracovného elánu a vytrvalosti, dobrých nápadov, trpezlivosti, ale aj dobré podmienky pre ďalší rozvoj našej fakulty a jej úspešnú komplexnú akreditáciu.


Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.
                   dekan fakulty

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

December 2021
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.