Projekty, granty

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY

 

APVV-19-0418

Inteligentné riešenia pre zvýšenie inovačnej schopnosti podnikov v procese ich transformácie na inteligentné podniky.

(2020-2024)

Vedúci projektu: doc. Ing. Miriam Pekarčíková, PhD.   

Anotácia:                                                                                                                         

Hlavným cieľom predloženého projektu je vypracovať metodiku pre inteligentné riešenia zvýšenia inovačnej schopnosti podnikov v procese ich transformácie na inteligentné podniky v kontexte Industry 4.0. Navrhnutá metodika vytvorí komplexný produkt, ktorého implementácia by umožnila podnikom naštartovať proces digitalizácie a vytvorila cestu pre dosiahnutie ich transformácie. Riešiteľské pracovisko svoje intencie rozširuje do oblasti digitálneho inžinierstva, ktoré rozvíja predovšetkým v súčinnosti s riešenými projektmi a svojimi krokmi v oblasti inovačných riešení smeruje k dosiahnutiu svojho cieľa stať sa vysoko konkurenčným vzdelávacím a výskumným pracoviskom v oblasti priemyselného inžinierstva. Riešenie predkladaného projektu možno konkretizovať do piatich fáz:
• analýza aktuálneho stavu a identifikácia požiadaviek podnikateľskej sféry
• tvorba podmienok pre implementáciu prvkov digitalizácie zvyšovaním kvalitatívnej úrovne laboratórií na pracovisku zodpovedného riešiteľa
• vypracovanie návrhov a overovanie modifikácii optimalizačných metód a algoritmov, ako bázy pre tvorbu metodiky definovanej v hlavnom cieli predkladaného projektu
• overovanie navrhovanej metodiky v laboratórnych podmienkach pracoviska zodpovedného riešiteľa, ktorá umožní realizovať rekonfiguráciu a modifikovať procesy v zmysle koncepcie Inteligentného priemyslu
• proces zavádzania overenej metodiky prostredníctvom vybraných podnikateľských subjektov do priemyselnej praxe.

 

APVV-17-0258

Aplikácia prvkov digitálneho inžinierstva pri inovácii a optimalizácii
produkčných tokov

(2018-2022)

Vedúci projektu: prof., Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Anotácia:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je navrhnúť komplexnú metodiku pre projektovanie nového typu produkčného systému orientovaného na masovú kustomizáciu za podpory prvkov digitálneho inžinierstva v
súlade so stratégiou inteligentnej špecializácie RIS3. Cieľom predkladaného projektu je vytvoriť unikátnu metodiku, ktorá bude využívať nástroje digitálneho inžinierstva v oblasti projektovania, inovovania a optimalizácie produkčných tokov existujúcich typov priemyselných výrob. Hlavnými podpornými nástrojmi pre zabezpečenie kvalitného zberu informácií budú najmodernejšie softvérové nástroje, ktorými disponujeme na riešiteľskom pracovisku a umožnia overenie korekcií zo získaných údajov. Metodika riešenia projektu bude pozostávať z nasledujúcich etáp:
• etapa analýzy aktuálneho stavu bude vypracovaná na základe skúseností tímu riešiteľov v oblasti analýz, návrhov a úpravy procesov v heterogénnych priemyselných podnikoch,
• etapa návrhu riešení aplikácií pre reálne a simulačné systémy bude zameraná na návrh a popis požadovaných funkčností riešenia s definovaním parametrov akceptovateľnosti pre simulačné modely. Návrh riešenia bude vypracovaný na základe niekoľkoročných skúseností pracoviska zodpovedného riešiteľa v danej oblasti,
• etapa programovania a testovania navrhovaných systémových a aplikačných funkčností metodiky za pomoci testovacích scenárov a samotné testovanie bude realizované na základe skúseností tímu riešiteľov,
• finálnou bude etapa integrácie, ktorej výsledkom výskumu bude zakomponovanie vyskúmaných vzťahov definovaných na základe vybraných parametrov do navrhnutých simulačných modelov a ich overenia ako v laboratórnych tak podmienkach priemyselnej praxe.

 

UKONČENÉ PROJEKTY

 

Využitie logistických sietí pri reštrukturalizácií podnikových procesov v malých a stredných priemyselných firmách

(2007 - 2009)

Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan Šebo, PhD.

Anotácia:

Projekt slúži na modelové riešenie využitia logistických sietí v podnikových procesoch s využitím know-how riešiteľov, ekonomicko-štatistických údajov a expertnej metódy normovania na operatívne zákazkové konanie v malých a stredných priemyselných firmách. V konečnom riešení vytvorený softvér stanovuje v reálnom čase cenu inovovaného výrobku a termín najkratšej doby dodávky výrobku pre domácich a zahraničných odberateľov,  predovšetkým so zameraním na automobilový priemysel.

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.