Domáce projekty

 

Projects

OPERATIONAL PROGRAMME funded by ERDF

všetky projekty sú v monitorovacom období (presunuté nižšie na stránke)

APVV

Vývoj a testovanie ortéz na podporu liečby popálenín s využitím 3D skenovania a aditívnej výroby
Development and testing of orthoses to support burn treatment using 3D scanning and additive manufacturing
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, DrSc. MPH, APVV-22-0340, 07/2023 - 06/2026

Bioresorbovateľné materiály pre aditívnu výrobu cievnych náhrad a ich biomechanická charakterizácia
Bioresorbable materials for additive manufacturing of vessel substituents and their biomechanical characterization
prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., SK-CZ-RD-21-0056, 07/2022 - 06/2025

Vývoj nových bioresorbovateľných zliatin pre vnútrotelové implantáty
Development of new bioresorbable alloys for invasive implants
APVV-20-0068, 07/2021 - 06/2024
Žiadateľ: UPJŠ Košice, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
TUKE: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.,

VEGA

Vývoj, optimalizácia a aplikácia stratégií súradnicových meraní geometrických parametrov a štruktúry súčiastok vyrobených 3D tlačou
Development, optimization, and application of coordinate measurement strategies of geometric parameters and structure of additive products
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., VEGA 1/0191/24, 01/2024 - 12/2026

Konštrukčné riešenie a biomechanická analýza personalizovaných inštrumentov pre arthroskopické aplikácie
Design and biomechanical analysis of personalized instruments for arthroscopic applications
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, DrSc. MPH, VEGA 1/0599/22, 01/2022 - 12/2024

Vývoj a testovanie systémov pre riadenú stimuláciu rastu buniek v prostredí bioreaktora s využitím počítačového videnia
Development and testing of systems for controlled stimulation of cell growth in a bioreactor environment using computer vision
prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., VEGA 1/0387/22, 01/2022 - 12/2025

KEGA

Inovačné prístupy implementácie digitálnych zručností študentov v metrológii dĺžok
Innovative methods of implementing students' digital skills in length metrology
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., KEGA 004TUKE-4/2024, 01/2024 - 12/2026

Implementácia progresívnych technológií do vzdelávania v oblasti technickej ortopédie a podporu integrácie s praxou
Implementation of progressive technologies in prosthetics and orthotics education and support integration with practice
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, DrSc., MPH., KEGA 044TUKE-4/2022, 01/2022 – 12/2024

Aditívna výroba v medicíne - tvorba multimediálneho materiálu a pomôcok pre podporu výučby
v biomedicínskom inžinierstve
Additive manufacturing in medicine - creation of multimedia material and tools to support teaching in biomedical engineering
prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., KEGA 050TUKE-4/2022, 01/2022 – 12/2024

Implementácia počítačovej tomografie v interdisciplinárnom technicko-prírodovednom priestore
Implementation of computed tomography in an interdisciplinary technical-natural area
doc. Ing. Teodor Tóth, PhD., KEGA 021TUKE-4/2022, 01/2022 – 12/2024

OSTATNÉ PROJEKTY

CEEPUS NETWORK RS-1813 – METROLOGY, QUALITY AND ENVIRONMENTAL ASPECTS IN INDUSTRY 4.0

Finished projects

OPERATIONAL PROGRAMME funded by ERDF (monitoring period)

Výskum a vývoj inteligentných traumatologických externých fixačných systémov vyrobených s využitím digitalizačných metód a technológií aditívnej výroby (SMARTfix)
ITMS2014+: 313011BWQ1, 02/2022 - 09/2023
Hlavný partner: Technická univerzita v Košiciach
Partneri: Goldmann Systems, a.s., Biomedical Engineering, s.r.o.

Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby (CEMBAM)
ITMS2014+: 313011V358, 01/2020 - 06/2023
Hlavný partner: Národný ústav reumatických chorôb
Partneri: Biomedical Engineering, s.r.o., Košice; DB Biotech, a.s., Košice; Chemický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava; MEDICAL VISION, občianske združenie, Bratislava; PANARA, s.r.o., Nitra; REGENMED spol. s r.o., Bratislava; Technická univerzita v Košiciach

Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu (CPT ZOPA)
ITMS2014+: 313011W410, 05/2020 - 06/2023
Hlavný partner: Národný ústav reumatických chorôb
Partneri z vedecko-vzdelávacích inštitúcií Chemický ústav Slovenskej akadémie viedTechnická univerzita v Košiciach

Podnikateľský subjekt v oblasti výskumu a vývoja a lekárskych vied REGENMED spol. s r.o.

Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)
ITMS2014+: 313011V455, 11/2019 - 06/2023
Hlavný partner: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Partneri:
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, JUHAPHARM s.r.o., MM Medical s.r.o., Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

 APVV

Výskum a vývoj protetických lôžok dolných končatín vyrábaných aditívnymi technológiami
Research and development of lower limb prosthetic sockets manufactured by additive technologies
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH, APVV-19-0290, 07/2020 - 06/2023

Výskum aditívnej výroby biodegradovateľných magnéziových zliatin a ich aplikácie v implantológii a regeneratívnej medicíne
Research of additive manufacturing of biodegradable magnesium alloys and their applications in implantology and regenerative medicine
prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., APVV-17-0278, 07/2018 - 06/2022

Vývoj nových biodegradovateľných kovových zliatin určených pre medicínske a protetické aplikácie
Development of new biodegradable metal alloys for medical and prosthetic applications
Ing. Karel Saksl, DrSc., APVV-17-0008, 08/2018 - 06/2021

Vývoj a komplexná charakterizácia biosyntetických tubulárnych 3D-extracelulálnych matríc (skafoldov) ako substituentov poškodenej ľudskej močovej rúry
Design and complex characterization of biocompatible tubular 3Dscaffolds made of biosynthetic extracellular matrix intended as potential substitutes of damaged human urethra
prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., APVV-15-0111, 07/2016 - 06/2020

Výskum nových metód merania kondície strojov
Research of new measuring methods of machine condition
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., APVV-15-0149, 07/2016 - 06/2020

Analýza polyméru PEEK a možnosti jeho aditívnej výroby
Analysis of the PEEK polymer and the additive manufacturing possibilities
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH, APVV-15-0356, 07/2016 - 06/2019

Výroba a testovanie náhrad tvrdých tkanív na mieru z hydroxyapatitu (HA) technológiou 3D tlače
Production and testing of custom hydroxyapatite (HA) hard tissue substitutes using 3D printing technology
prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., APVV-14-0294, 07/2015 - 06/2018

STIMULY pre VaV

Výskum a vývoj kompozitných a biodegradovateľných materiálov pomocou inteligentných aditívnych technológií a ich testovanie v zmysle medzinárodných noriem pre personalizovanú medicínu a tkanivové inžinierstvo

Biomedical Engineering s.r.o., STIMULY PRE VÝSKUM A VÝVOJ, 12/2018 - 11/2021

Výskum nových diagnostických metód v invazívnej implantológií
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH, Projekt STIMULY, 01/2010 - 06/2013

VEGA

Výskum a aplikácia dotykových a bezdotykových metód merania vlastností výrobkov aditívnej výroby
Research and application of contact and non-contact methods of measuring the properties of additive manufacturing products
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., VEGA 1/0168/21, 01/2021 - 12/2023

Výskum, vývoj a testovanie bioreaktora pre kultiváciu tkanív a orgánov po bioaditívnej výrobe
Research, development and testing of a bioreactor for the cultivation of tissues and organs after bioadditive manufacturing
prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., VEGA 1/0179/19, 01/2019 - 12/2021

Výskum a vývoj testovacích a meracích metód v súradnicovej metrológii
Research and development of testing and measuring methods in coordinate metrology
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., VEGA 1/0224/18, 01/2018 - 12/2020

Uplatnenie paradigmy pri metrotomografii
Application of Paradigms in Metrotomography
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH, VEGA 1/0316/18, 01/2018 - 12/2020

Vývoj a konštrukcia nízkonákladových modulárnych protéz horných končatín vyrobených aditívnymi technológiami
Development and construction of low-cost modular prostheses of upper limbs manufactured by additive technologies
prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., VEGA 1/0971/16, 01/2016 - 12/2018

Výskum stratégií súradnicového merania povrchov voľných tvarov dotykovým a bezdotykovým meracím systémom
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., VEGA 1/0182/15, 01/2015 - 12/2017

Návrh konštrukčného usporiadania a architektúry inteligentných implantátov
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH, VEGA 1/0515/13, 01/2013 - 12/2016

KEGA

Nové vzdelávacie technológie metrológov pre potreby monitoringu výrobných procesov a post-procesingu výrobkov
New educational technologies of metrologists for monitoring of production processes and post-processing of products
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., KEGA 016TUKE-4/2021, 01/2021 - 12/2023

Zvyšovanie synergie metód výučby biofyziky s využitím laboratórnych zariadení a diagnostických prístrojov zameraných na meranie fyzikálnych a technických veličín
Increasing the synergy of methods of teching biophysics using laboratory equipment and diagnostic devices aimed at measuring physical and technical quantities
doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD., KEGA 023TUKE-4/2020, 01/2020 - 12/2022

Využitie digitalizačných metód pre podporu edukačného procesu v oblasti protetiky a ortotiky
Use of digitization technologies for educational process support in the field of prosthetics and orthotics
prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., KEGA 040TUKE-4/2019, 01/2019 - 12/2021

Návrh postupových algoritmov v aditívnych technológiách pre edukačný proces v biomedicínskom inžinierstve
Design of progress algorithms in additive technologies for the educational process in biomedical engineering
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH., KEGA 041TUKE-4/2019, 01/2019 - 12/2021

Modernizácia laboratórií na meranie vybraných tepelnotechnických a technických veličín
Modernization of laboratories for measurement of thermal and technical quantities
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., KEGA 006STU-4/2018, 01/2018 - 12/2020

Intenzifikácia metód molekulárno - proteomickej biológie v študijnom odbore 5.2.47 Biomedicínske inžinierstvo
Intensification of methods molecular - proteomic biology in the field of study 05/02/47 Biomedical Engineering
doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD., KEGA 069TUKE-4/2017, 01/2017 - 12/2019

Metrologické spracovanie biomedicínskych dát získaných pomocou 3D skenovacích systémov pre edukačné účely
Metrological processing of biomedical data obtained by 3D scanners for educational purposes
Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH, KEGA 063TUKE-4/2016, 01/2016 - 12/2018

Experimentálne a výpočtové biomechanické testovanie implantovateľných medicínskych zariadení a jeho implementácia do edukačného procesu
Experimental and Computational Biomechanical Testing of Implantable Medical Devices and its Implementation to Educational Process
prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., KEGA 064TUKE-4/2016, 01/2016 - 12/2018

Zlepšovanie vedomostnej úrovne a zručnosti študentov v oblasti navrhovania a aplikovania metód a prostriedkov na meranie geometrických veličín
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., KEGA 014STU-4/2015, 01/2015 - 12/2017

Inovácie v programe reprodukčná medicína - biotechnológie v asistovanej reprodukcii ľudí a zvierat
Ing. Lucia Bednarčíková PhD., KEGA 011UPJŠ-4/2014, 01/2014 - 12/2016


Implementácia nových technológií pri návrhu a výrobe implantátov do edukačného procesu v biomedicínskom inžinierstve a príbuzných odboroch
prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., KEGA 036TUKE-4/2013, 01/2013 - 12/2015

Návrh protetických a ortotických procesológií v edukácii
Ing. Monika Michalíková, PhD., KEGA 031TUKE-4/2013, 01/2013 - 12/2015

Contact adress:
Technical university of Kosice
Faculty of mechanical engineering
Department of biomedical engineering and measurement
Letná 9, 5th floor A-block
042 00 Košice, Slovakia

 

  


 

Office hours:

Tuesday: 8:00 a.m to 12:00 a.m

Thursday: 8:00 a.m to 12:00 a.m

FOR STUDENTS