Zoznam riešiteľov UK BA
There is no translation available.

Zoznam riešiteľov za UK v BA

MUDr. Stanislav Žiaran, PhD. - zodpovedný vedúci projektu (LF UK)

Je vysokoškolský učiteľ, venuje sa uronkológií s dôrazom na karcinóm prostaty a karcinóm močového mechúra. Zaoberá sa sledovaním prognózy a liečby lokálne pokročilého a metastazujúceho karcinómu prostaty a vplyvu hormonálnej manipulácie na pravdepodobnosť fraktúr skeletu a vzniku metabolického syndrómu. Participuje na projekte identifikácie perspektívnych biologických molekulárnych markerov pre predpovedanie progresie a recidívy karcinómu močového mechúra. V rámci urologickej praxe sa venuje chirurgickým korekciám poškodenej močovej rúry. Taktiež sa venuje výskumu kmeňových buniek, regeneratívnej medicíne a tkanivovému inžinierstvu. V projekte bude participovať na  in vitro testovaní cytotoxicity a biokompatibility.

Je autor algoritmu vyšetrení na prevenciu vzniku metabolického syndrómu u pacientov na androgénovej deprivačnej terapii pacientov s karcinómom prostaty (Ziaran S et al. Complex metabolic and skeletal changes in men taking long-term androgen deprivation therapy. ClinGenitourinCancer. 2013 Mar;11(1):33-8.).

Je autor odporúčaní pre frekvenciu vyšetrení BMD ako prevencia jej straty u pacientov na androgénovej deprivačnej terapii pacientov s karcinómom prostaty (Ziaran S et al. Bone mineral density, pathological fractures and bisphosphonate therapy in prostate cancer patients on androgen deprivation therapy. EndocrRegul. 2011;45(4):199-204.) a autor odporúčaní pre sledovanie nárastu fibrinogenémie u pacientov na androgénovej deprivačnej terapii pacientov s karcinómom prostaty ako prevencia výskytu náhlych cievnych príhod (Ziaran S, et al. Patients with prostate cancer treated by ADT have significantly higher fibrinogenemia than healthycontrol. World J Urol. 2013 Apr;31(2):289-92.).

Zároveň je spoluautor pre odporúčania pre chirurgický prístup u pacientov s varicokélou (Ollandini G, Liguori G, Ziaran S, et al. Varicocele treatment: a 2-centers comparison between nonmicrosurgical open correction, laparoscopic approach and retrograde percutaneous sclerotization on 463 cases. ArchItalUrolAndrol. 2013 Sep 26;85(3):143-8.)

Prehľad projektov zodpovedného riešiteľa realizovaných v priebehu posledných 5 rokov v štruktúre:

 1. Imunohistochemická a molekulárno-genetická analýza karcinómu prostaty vo vzťahu k prognóze a odpovedi naliečbu. Grant VEGA č. 1/1250/12, 2012-2014, pozícia: zodpovedný riešiteľ projektu, rozpočet 20 003 €,

 2. Vzdelávanie užívateľov DRG systému. ESF operačný program vzdelávanie - ITMS kód projektu: 26120230030,riešenie 2012 - 2015, pozícia: projektový menežér, rozpočet 6 347 191,52 €,

 3. Výroba a testovanie náhrad tvrdých tkanív na mieru z hydroxyapatitu (HA) technológiou 3D tlače. Grant APVV č.APVV-14-0294, pozícia: riešiteľ projektu, rozpočet 235 000 €.

RNDr. Ľuboš Daničovič, PhD. (LF UK)

Je nositeľ Vedeckého-kvalifikačného stupňa IIa. Slovenskej akadémie vied, odborný asistent Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK v Bratislave, v minulosti úspešný zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ viacerých grantov (VEGA, APVV, MZSR) a iných projektov. Je autorom, resp. spoluautorom 4 vysokoškolských učebníc, 20 vedeckých prác registrovaných v databáze CC a má 195 citácií v databázach WOS a Scopus. Špecializuje sa na kultiváciu ľudských somatických buniek, vrátane kmeňových buniek pre potreby základného výskumu ako aj pre klinickú aplikáciu. Taktiež sa venuje in vitro toxikológii. V projekte sa bude podieľať na in vitro testovaní cytotoxicity a biokompatibility.

MUDr. Martin Boháč, PhD. (LF UK)

MUDr. Martin Boháč, PhD., MHA., FEBOPRAS je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde tiež atestoval. Pôsobí ako plastický chirurg na Klinike plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, v rámci Univerzitnej nemocnice Bratislava- Ružinov. Ďalšie praktické skúsenosti získava a využíva na súkromných klinikách v Bratislave, Prahe a vo Viedni.

Vo svojej praxi sa zaoberá celou škálou výkonov plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie. V poslednom období, v rámci Višegrádskeho projektu New Mamma (v preklade nový prsník), sa zaoberá tiež rekonštrukciami prsníka po rakovine.

Ako jeden z prvých vo svojom odbore, sa začal zaoberať výskumom dospelých kmeňových buniek z tukového tkaniva a ich klinickou aplikáciou v plastickej chirurgii s využitím najnovšej 3D pred- a pooperačnej analýzy.

Je členom tímu odborníkov z Ústavu experimentálnej onkológie SAV a LF UK, ktorí sa venujú výskumu a využitiu dospelých kmeňových buniek v tkanivovom inžinierstve a v regeneratívnej medicíne.

Martin Boháč je pedagógom na Lekárskej fakulte UK, riešiteľom a spoluriešiteľom niekoľkých grantov APVV, VEGA, UK BA a niekoľkých klinických štúdií.

Výsledky svojej práce prezentuje na národných a medzinárodných odborných fórach a publikuje v odborných (pozri tu) i laických časopisoch (pozri nižšie). V roku 2015 napísal, a za podpory spoločnosti AVON a Ligy proti rakovine, vydal monografiu “Nový prsník”.

MUDr. Radoslav Zamborský, PhD. MPH. (LF UK)

Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde na anatomickom ústave pôsobí ako odborný asistent vysokej školy. Pôsobí ako úrazový chirurg / traumatológ v Nemocnici svätého Michala na Ortopedická Klinika LFUK - Detská Fakultná Nemocnica v Bratislave

Vo svojej činnosti sa koncentruje na komplexnú starostlivosť o úrazových pacientov v celom rozsahu poranení, ako aj riešenie poúrazových stavov, športových úrazov, ortopedických pacientov vrátane liečby artrózy ramena, bedra a kolena.

Je členom viacerých organizácií na celosvetovej báze:

 • Zakladajúci člen Slovenskej Spoločnosti pre Regeneratívnu Medicínu (SSRM)

 • Člen European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA)

 • Člen Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SICOT)

 • Člen medzinárodnej spoločnosti AOTrauma/AO Foundation        

 • Člen Európskej spoločnosti pre urgentnú medicínu a traumatológiu (ESTES)

 • Člen Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti (SOTS)

 • Člen Českej společnosti pro ortopedii a traumatologii (ČSOT)

 • Komora lekárov Veľkej Británie - General Medical Council: ID 6132187  

 • Slovenská lekárska komora: ID 21237

 • Člen spoločnosti Slovenskej Úrazovej Chirugie

 • Člen Chorvátskej spoločnosti pre urgentnú medicinu

 • Člen Slovenskej artroskopickej spoločnosti

MUDr. Dušan Hollý, PhD. MPH. (LF UK)

Je zubným lekárom pôsobiacim na klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UK a OÚSA. Je hlavným organizátorom a predsedom Kongresu mladých zubných lekárov.

MUDr. Michal Palkovič, PhD. (LF UK)

Je riaditeľ odboru súdneho lekárstva a patologickej anatómie, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pôsobí ako odborný asistent na Ústave patologickej anatómie LF UK a UN v Bratislave.

RNDr. Zuzana Varchulová Nováková (LF UK)

Pôsobí na Ústave lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky.

RNDr. Mária Csöbönyeiová (LF UK)

MUDr. Martin Jankovich (LF UK)

MUDr. Terézia Jankovichová (LF UK)

MUDr. Iveta Gašparová (LF UK)

MDDr. Ida Kupcová (LF UK)

Doc. MUDr. Štefan Polák, CSc. (LF UK)

Je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde tiež atestoval z patologickej anatómie a súdneho lekárstva. Dominantné odborné zameranie sú morfologické metodiky ako transmisná a rastrovacia elektrónová mikroskopia s hlavným bádateľským zameraním sledovania orto a patomorfológie sleziny.

 

Contact adress:
Technical university of Kosice
Faculty of mechanical engineering
Department of biomedical engineering and measurement
Letná 9, 5th floor A-block
042 00 Košice, Slovakia

 

  


 

Office hours:

Tuesday: 8:00 a.m to 12:00 a.m

Thursday: 8:00 a.m to 12:00 a.m

FOR STUDENTS