Zoznam riešiteľov TUKE
There is no translation available.

Zoznam riešiteľov za TUKE

doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.

V súčasnosti je docentom a vedúcim odboru 5.2.47 Biomedicínskeho inžinierstvo na Katedre biomedicínskeho inžinierstva a merania na Strojníckej fakulte, Technickej univerzity v Košiciach. Jeho výskumné aktivity zahŕňajú využívanie aditívnych technológií v medicíne, biomechaniku človeka a medicínsku termografiu. Zúčastnil sa viacerých medzinárodných stáží a pobytov, na Univerzite v Gente, Gent, Belgicko (2002) na Katedre Bioinžinierstva,  UIC , Chicago, USA (2006), na Technickej Univerzite v Bialystoku, Bialystok, Poľsko (2006), Fakulte biomedicínskeho inžinierstva, ČVUT v Prahe, Česká republika (2006). Je členom dvoch ASTM komisií – Komisia E20 Meranie teploty a Komisia F42 Technológie aditívnej výroby, ďalej je členom redakčnej rady časopisu ProIN. Je jedným zo zakladateľov konferencie YBERC. Je autorom viac ako 150 domácich aj zahraničných publikácií, 5 vedeckých monografií, 6 učebníc, 4 karentovaných publikácií. V roku 2015 získal cenu Nositeľ národnej ceny za kvalitu v oblasti publikácie.

Ing. Alena Balogová

Je internou doktorandkou na Katedre biomedicínskeho inžinierstva a merania na Technickej univerzite v Košiciach. Zameriava sa na prácu so zariadením Bioplotter Envisiontec. V rámci úloh úvodných etáp bude riešiť výrobu skáfoldov a implantátov na mieru s využitím bioplottra ako aj mechanické a biologické skúšky v súčinnosti so spoluriešiteľom, centrom ICARST a LF UK.

Ing. Irenej Poláček

Zaoberá sa v súčasnosti implementáciou magnetických amorfných sklom potiahnutých mikrodrôtov pre snímanie fyziologických parametrov ľudského tela, resp. mechanických parametrov implantátu. V rámci projektu budú magnetické amorfné sklom potiahnuté mikrovlákna aplikované so snahou snímania úrovne osteointegrácie.

Ing. Ondrej Pindroch

Je absolventom Technickej univerzity v Košiciach v odbore Biomedicínske inžinierstvo a súčasne pôsobí ako interný doktorand na rovnakej katedre. Zameriava sa na prácu s 3D tlačiarňami a na modelovanie v CAD/CAM/CAE programoch, zároveň spolupracuje s firmou CEIT Biomedical Engineering.

  

 

 

Contact adress:
Technical university of Kosice
Faculty of mechanical engineering
Department of biomedical engineering and measurement
Letná 9, 5th floor A-block
042 00 Košice, Slovakia

 

  


 

Office hours:

Tuesday: 8:00 a.m to 12:00 a.m

Thursday: 8:00 a.m to 12:00 a.m

FOR STUDENTS