Projekty

Zahraničné projekty

 • Enable -  network of ICT supported learning for disabled people, reference no 518537-LLP-1-2011-1-SI-GRUNDTVIG-GNW, koordinátor prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., doba riešenia: 01.11.2011 - 31.10.2014 (Popis projektu) (Enable leták) (Čiastková správa o riešení) (Enable Newsletter 06) (D3.5 IKT na podporu celoživotného vzdelávania ľudí so zdravotným postihnutím:praktické odporúčania dobrej praxe -Slovenska verzia)
 • ASPIRE - Access to Society for People with Individual Requirements, TEMPUS IV, Number of project: 530345-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPHES, koordinátor prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., doba riešenia: 1. 10. 2012 – 30.9. 2015 (Popis projektu) (Partneri projektu)
 • MonAMI - Mainstreaming on AMbient Intelligence, Integrated project, FP6-2005-IST-5 - koordinátor prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
 • SMILING - Self Mobility Improvement in the eLderly by counteractING falls, koordinátor prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. contract number 215493, 7th RTD Framework Programme – Specific Programme Cooperation, Theme 3 "Information and Communication Technologies", Objective ICT2007.7.1 "ICT and Ageing"
 • H2020 Manufacturing Industry Digital Innovation Hubs (MIDIH) ,Kód projektu:767498; Doba riešenia: 1.10.2017 – 30.9.2020,  H2020-FOF-2017 (Factory of  Future); Aktivita: FOF-12 a-2017, s väzbou na iniciatívu I4MS; 
  Typ aktivity: IA (Integrated Activity);  Koordinátor riešenia čiastkových úloh na SjF TUKE: prof. Ing. Dušan Šimšík
 • H2020 The European Robotics Research Infrastructure Network - TERRINet, reference no:730994 - v rámci vyhlásenej výzvy schválený projekt: Skilled and Innovative Training Approach - Dual Arm Robotics (SAITA-DAR). Vedúci projektu: doc. Ing. Marek Vagaš, PhD.
 • H2020: The European Robotics Research Infrastructure Network - TERRINet, reference no: 730994 - v rámci vyhlásenej výzvy schválený projekt: Tactile floor mat in the Human - Robot Cooperation (TFM-in-HRC). Vedúci projektu: doc. Ing. Marek Vagaš, PhD.

Domáce projekty

 • VEGA 1/0330/19 Výskum a návrh algoritmov a systémov pre fúziu rôznorodých dát v multisenzorových architektúrach. Vedúca projektu: doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
 • ŠF Technológie pre inteligentný manažment spotreby energií a ich vplyv na vývoj IKT služieb pre zvýšenie bezpečnosti a kvality života občanov SR. Vedúca projektu:doc. Ing. Alena Galajdová, PhD. kód projektu 313011B909, 313000-Operačný program Výskum a inovácie, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Prioritná os: 313010-1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií. (2017-2023)
 • KEGA  054TUKE-4/2016 Inovácia výučby predmetov so zameraním na automatizáciu v reakcii na požiadavky priemyslu a služieb. Vedúca projektu:doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
 • VEGA 1/0911/14 Uplatnenie bezdrôtových technológií v nových výrobkoch a službách pri ochrane ľudského zdravia. Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
 • VEGA 1/1162/11 Teoretické princípy, metódy a prostriedky diagnostiky a rehabilitácie mobility seniorov. Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
 • VEGA 1/0820/08 Dynamická analýza pohybu človeka pre klinickú prax v rehabilitácii a športovom lekárstve. Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
 • VEGA 1/0559/08 Virtuálne projektovanie mechatronických systémov: prof. Ing. Tomáš Saloky, CSc.
 • ITMS projektu 26220220103 Výskum a vývoj inteligentných nekonvenčných aktuátorov na báze umelých svalov Štrukturálne fondy Európskej únie, operačný program Výskum a vývoj, opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe, projekt, koordinátor doc. Ing. Ondrej Líška, CSc.

Grantový výskum mladých

 • Realizácia systému riadenia a monitoringu výrobnej linky s implementáciou Priemyslu 4.0 (Projekt doktorandov a mladých výskumníkov 2017/18)