O katedre

logo

Katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na automatizáciu a riadenie, predovšetkým na technickú kybernetiku, procesnú a diskrétnu automatizáciu, senzorové systémy, teóriu a prostriedky automatického riadenia, identifikáciu, modelovanie a simuláciu systémov s využitím metód umelej inteligencie. Katedra garantuje študijný program v II. stupni vzdelávania "Priemyselná automatizácia a v III. stupni vzdelávania "Priemyselná automatizácia" a realizuje vyučbu niektorých predmetov v nižších ročníkoch.

Katedra vykonáva vedeckovýskumnú činnosť najmä v uvedených oblastiach:

  • automatizácie a riadenia v priemysle i humánnych odboroch,
  • využitia metód umelej inteligencie pri identifikácii, modelovaní, simuláciách a riadení nelineárnych systémov a v biometrike,
  • modelovania a tvorby komunikačných rozhraní človek - stroj.

 

História katedry

Katedra automatizácie a komunikačných rozhraní vznikla  13.2.2019 na základe zmeny organizačnej štruktúry Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach z Katedry automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní ustanovenej  1.7.2011.

Vznik tejto katedry je spojený s Katedrou všeobecného strojárstva na VŠT v Košiciach založenou v roku 1952, z ktorej sa v roku 1955 vyčlenila Katedra vodných a tepelných motorov pod vedením prof. Ing. F. Šujanského.

Vývoj katedry :

1952 - 1954   Katedra všeobecného strojárstva (prof. Ing. František Kámen, CSc.)
1954 - 1959   Katedra vodných a tepelných motorov (prof. Ing. Ferdinand. Šujanský, CSc.)
1959 - 1966   Katedra stavby strojov (prof. Ing. F. Šujanský)
1966 - 1970   Katedra energetických strojov (prof. Ing. F. Šujanský)
1970 1973   Katedra energetických strojov (doc. Ing. Fedor Čupka)
1973 - 1986   Katedra prístrojovej, regulačnej a energetickej techniky (doc. Ing. Fedor Čupka)
1986 - 1990   Katedra merania a regulácie (doc. Ing. Dušan Šimšík, CSc.) 
1990 - 1998   Katedra merania a regulácie (prof. Ing. Ivan Slimák, CSc.)
1998 - 2001   Katedra automatizácie, merania a mechatroniky (prof. Ing. Ivan Gots, PhD.)
     
2001 - 2002   Katedra automatizácie , merania a mechatroniky (Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.) – v roku 2002 došlo k zmene názvu a k odčleneniu a vytvoreniu ďalšej katedry
2002 - 2008   Zmena názvu od 1.9.2002 na: Katedra prístrojového a biomedicínskeho inžinierstva (Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.)
2002 - 2008   Vznik novej katedry: Katedra automatizácie a riadenia (prof. Ing. Tomáš Saloky, PhD.)
2008 - 2011   Zlúčenie KPaBI a KAaR do katedry: Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania  (Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.)
2011 - 2019   Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní (prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.)
2019 -    Katedra automatizácie a komunikačných rozhraní (prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.)

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save