Pokyny dekana

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

V zmysle zákona o dekan SjF TUKE vydáva pokyn k prijímaciemu konaniu na III. stupeň štúdia pre akademický rok 2022/23.
Doktorandské štúdium je študijným programom tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Základné podmienky tohto štúdia upravuje § 54 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


1. Otvárané študijné programy


Doktorandské štúdium sa v akademickom roku 2022/2023 realizuje v nasledovných študijnýchprogramoch:

 • Aplikovaná mechanika
 • Časti a mechanizmy strojov
 • Energetické stroje a zariadenia
 • Inžinierstvo prostredia
 • Kvalita a bezpečnosť
 • Priemyselná mechatronika
 • Priemyselné inžinierstvo
 • Strojárske technológie a materiály
 • Výrobná technika
 • Biomedicínske inžinierstvo.


2. Spôsob podania prihlášky na štúdium


Prijímacie konanie sa začína doručením e-prihlášky uchádzača o štúdium. Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5.-7.), je potrebné vyplniť elektronicky prostredníctvom web stránky


https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais


Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium pre ak. r. 2022/2023 je úspešné absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia a úspešné absolvovanie prijímacieho konania. V prihláške je potrebné uviesť znalosť cudzích jazykov.


K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť (ako príloha e-prihlášky):

 • životopis
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
 • výpis výsledkov štúdia
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, prípadne poštová poukážka)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác.


Spoplatnenie štúdia je v zmysle príkazu rektora Technickej univerzity v Košiciach č. 12/2021, zverejneného na stránke www.tuke.sk.

https://pdf.tuke.sk/legislativa/PR_TUKE_12_21_Skolne_2022_2023_vyd01.pdf


Témy dizertačných prác sú zverejnené na webovom sídle fakulty
https://sjf.tuke.sk/uchadzac/wp-content/uploads/2020/02/PhD-temy-2022.pdf

 

3. Priebeh prijímacej skúšky:


Prijímacia skúška pozostáva z jazykovej časti a odbornej časti.


a) jazyková časť prijímacej skúšky:

 • skúška z cudzieho jazyka (anglický jazyk) sa uskutočňuje formou testu,
 • test sa uskutoční prezenčnou formou dňa 17.6.2022 so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch Dekanátu SjF, Letná 1/9, B.blok, 1. poschodie, v miestnosti CONSILIUM MAGNUS,
 • časový limit na vykonanie testu je 25 minút, t.j. od 09:00 do 09:25 hod.,

 

b) odborná časť:

 • uchádzač pripraví odbornú .pptx prezentáciu v rozsahu 10-12 snímok k téme DDP na ktorú sa hlási,
 • uchádzač môže pri príprave prezentácie využiť konzultáciu so školiteľom,
 • uchádzač po ukončení jazykovej skúšky absolvuje pohovor pred komisiou pre prijímacie konanie v príslušnom študijnom programe na príslušnom ústave fakulty /info v pozvánke/
 • odbornú úroveň prezentácie ako aj celkové vystúpenie uchádzača zhodnotí príslušná komisia pre prijímacie konanie v danom študijnom programe.


Výber uchádzačov bude uskutočnený na základe celkového výsledku prijímacieho pohovoru.
V zmysle §58, ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. a §4, ods. 6 Vnútorného predpisu TUKE k doktorandskému štúdiu, o prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty.

 

4. Termín podania prihlášky a poplatok


Termín podania prihlášok je do 31.05.2022.

Poplatok za prijímacie konanie je 30,00 EUR (e- prihláška). Poplatok je možné uhradiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 9

Adresát:

Technická univerzita v Košiciach,

Strojnícka fakulta,

Letná 1/9,

042 00 Košice-Sever


5. Termín prijímacieho konania


Termín prijímacieho konania je stanovený na 17.06.2022.


6. Komisie pre prijímacie konanie na III. stupeň štúdia pre ak. r. 2022/2023


Komisie pre prijímacie konanie v znení §54 ods. 7 zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a §4 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach budú pracovať v nasledovnom zložení:

 

1. Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky
ŠO: strojárstvo

ŠP: priemyselná mechatronika

ŠP: výrobná technika

Komisia:

predseda: prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.

člen: prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.

člen: prof. Ing. Marek Sukop, PhD.


2. Ústav technologického a materiálového inžinierstva

ŠO: strojárstvo

ŠP: strojárske technológie a materiály

Komisia:

predseda: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

člen: prof. Ing. Emil Evin, CSc.

člen: prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.

 

3. Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a inžinierstva prostredia
ŠO: strojárstvo

ŠP: priemyselné inžinierstvo

ŠP: inžinierstvo prostredia

Komisia:

predseda: prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

člen: prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

člen: prof. RNDr. Martin Bača, CSc.

 

4. Ústav mechaniky, energetického a konštrukčného inžinierstva
ŠO: strojárstvo

ŠP: aplikovaná mechanika

ŠP: časti a mechanizmy strojov

ŠP: energetické stroje a zariadenia

Komisia:

predseda: prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.

člen: prof. Ing. Róbert Grega, PhD.

člen: doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.

 

5. Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
ŠO: elektrotechnika

ŠP: biomedicínske inžinierstvo

ŠO: strojárstvo

ŠP: kvalita a bezpečnosť

Komisia:

predseda: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.

člen: prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.

člen: prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.

 

Kontaktné údaje:
Ing. Beáta Krišáková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: 055/602 2444

 

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH
dekan

 

Celý pokyn na stiahnutie pdf

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

December 2022
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.