KEGA
fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

rok-2018

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaR KM 018/TUKE-4/2018 Implementácia nových technológií a edukačných metód v oblasti riadiacich systémov pre zlepšenie vzdelanostnej úrovne a praktických zručností absolventov študijného odboru mechatronika Kelemen Michal, prof. Ing., PhD. 2018 2020
KARaKR 054TUKE-4/2016 Inovácia výučby predmetov so zameraním na automatizáciu v reakcii na požiadavky priemyslu a služieb Alena Galajdová, doc. Ing., PhD. 2016 2018
ÚTaMI KSTaM 059TUKE-4/2016 Inovatívne prístupy výučby v oblasti navrhovania a výroby kompozitných komponentov Janette Brezinová, prof. Ing., PhD. 2016 2018
KPPT  070TUKE-41/2017 Kompetenčné vzdelávanie CNC programovania Maňková Ildikó, prof. Ing., CSc. 2017 2019
065TUKE-4/2017 Inovácia vzdelávacieho procesu vo výučbe CAD/CAM/CAE systémov s využitím výpočtového klastra GRID Kaščák Ľuboš, doc. Ing., PhD. 2017 2019
ÚMPaDI 026TUKE-4/2017 Implementácia inovatívnych edukačných prístupov a nástrojov pre posilnenie rozvoja kľúčových kompetencií absolventov študijného odboru Priemyselné inžinierstvo Mihok Jozef, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD. 2017 2019
030TUKE-4/2017 Implementácia inovačných nástrojov zvyšovania kvality vysokoškolskej výučby v študijnom odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo Trebuňa Peter, doc. Ing., PhD. 2017 2019
029TUKE-4/2016  Vzdelávacie a tréningové pracovisko inovačného vývoja a realizácie podnikových procesov a systémov Jozef Kováč, prof. Ing., CSc. 2016 2018
ÚKaPI KAMaSI 049TUKE-4/2017 Zvyšovanie znalostí a zručností študentov v oblasti počítačovej simulácie mechanických systémov Bocko Jozef, prof. Ing., CSc. 2017 2019
KET 003TUKE-4/2016 Nové technológie spracovania nebezpečných odpadov a ich implementácia do edukačného procesu v odbore energetické stroje a zariadenia Mária Čarnogurská, prof. Ing., CSc. 2016 2018
005TUKE-4/2016 Implementácia nových technológií v oblasti výroby a uskladnenia vodíka a ich transformácia do edukačného procesu pre zvýšenie kvality vzdelávania v odbore energetické stroje a zariadenia Natália Jasminská, Ing., PhD. 2016 2018
KKAaDI   041TUKE-4/2017 Implementácia nových technológií zameraných na riešenie problematiky emisií vozidiel a ich transformácia do edukačného procesu pre zvýšenie kvality vzdelávania Puškár Michal, doc. Ing., PhD. 2017 2019
KVT 039TUKE-4/2016 Kreovanie virtuálnych laboratórií na báze WEB technológií pre podporu edukačného procesu v odbore Výrobná technika Demeč Peter, prof. Ing., CSc. 2016 2018
KPaEI 045TUKE-4/2018 Transfer najnovších poznatkov výskumu do spracovania vysokoškolskej učebnice „Environmentálne aspekty navrhovania strojárskych objektov - Ekodizajn“ Badida Miroslav, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD. 2018 2020
032TUKE-4/2018 Intenzifikácia výučbových a informačných procesov v oblasti inžinierstva kvality prostredia Ervin Lumnitzer, prof. Ing., PhD. 2018 2020
041TUKE-4/2018 Transfer poznatkov z vedeckovýskumnej činnosti z oblasti demontáže a recyklácie výrobkov do spracovania VŠ učebnice Sobotová Lýdia, doc. Ing.,PhD. 2018 2020
ÚŠIP   KBIaM 006STU-4/2018  Modernizácia laboratórií na meranie vybraných tepelnotechnických a technických veličín Dovica Miroslav, prof. Ing., PhD. (partner v projekte SjF STU v Bratislave)  2018 2020 
069TUKE-4/2017 Intenzifikácia metód molekulárno - proteomickej biológie v študijnom odbore 5.2.47 Biomedicínske inžinierstvo Trebuňová Marianna, doc. RNDr., PhD. 2017 2019
 063TUKE-4/216 Metrologické spracovanie biomedicínskych dát získaných pomocou 3D skenovacích systémov pre edukačné účely Jozef Živčák, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.  2016 2018
064TUKE-4/2016 Experimentálne a výpočtové biomechanické testovanie implantovateľných medicínskych zariadení a jeho implementácia do edukačného procesu Hudák Radovan, doc. Ing., PhD. 2016 2018

 

rok-2017

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaR KARaKR 054TUKE-4/2016 Inovácia výučby predmetov so zameraním na automatizáciu v reakcii na požiadavky priemyslu a služieb Alena Galajdová, doc. Ing., PhD. 2016 2018
ÚTaMI KSTaM 059TUKE-4/2016 Inovatívne prístupy výučby v oblasti navrhovania a výroby kompozitných komponentov Janette Brezinová, prof. Ing., PhD. 2016 2018
KPPT  070TUKE-41/2017 Kompetenčné vzdelávanie CNC programovania Maňková Ildikó, prof. Ing., CSc. 2017 2019
065TUKE-4/2017 Inovácia vzdelávacieho procesu vo výučbe CAD/CAM/CAE systémov s využitím výpočtového klastra GRID Kaščák Ľuboš, doc. Ing., PhD. 2017 2019
ÚMPaDI 026TUKE-4/2017 Implementácia inovatívnych edukačných prístupov a nástrojov pre posilnenie rozvoja kľúčových kompetencií absolventov študijného odboru Priemyselné inžinierstvo Mihok Jozef, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD. 2017 2019
030TUKE-4/2017 Implementácia inovačných nástrojov zvyšovania kvality vysokoškolskej výučby v študijnom odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo Trebuňa Peter, doc. Ing., PhD. 2017 2019
029TUKE-4/2016  Vzdelávacie a tréningové pracovisko inovačného vývoja a realizácie podnikových procesov a systémov Jozef Kováč, prof. Ing., CSc. 2016 2018
ÚKaPI KAMaSI 049TUKE-4/2017 Zvyšovanie znalostí a zručností študentov v oblasti počítačovej simulácie mechanických systémov Bocko Jozef, prof. Ing., CSc. 2017 2019
090TUKE-4/2015 Zdokonalenie portálu vedecko-výskumnej platformy "Acta mechanica Slovaca" Miroslav Pástor, doc. Ing., PhD. 2015 2017
KET 003TUKE-4/2016 Nové technológie spracovania nebezpečných odpadov a ich implementácia do edukačného procesu v odbore energetické stroje a zariadenia Mária Čarnogurská, prof. Ing., CSc. 2016 2018
005TUKE-4/2016 Implementácia nových technológií v oblasti výroby a uskladnenia vodíka a ich transformácia do edukačného procesu pre zvýšenie kvality vzdelávania v odbore energetické stroje a zariadenia Natália Jasminská, Ing., PhD. 2016 2018
KKAaDI   041TUKE-4/2017 Implementácia nových technológií zameraných na riešenie problematiky emisií vozidiel a ich transformácia do edukačného procesu pre zvýšenie kvality vzdelávania Puškár Michal, doc. Ing., PhD. 2017 2019
021TUKE-4/2015 Rozvoj kognitívnych aktivít orientovaných na inovácie vzdelávacích programov v odvetví strojárstva, stavba a modernizácia špecializovaného laboratória určeného pre logistiku a medzioperačnú dopravu Mantič Martin, doc. Ing., PhD. 2015 2017
KVT 039TUKE-4/2016 Kreovanie virtuálnych laboratórií na báze WEB technológií pre podporu edukačného procesu v odbore Výrobná technika Demeč Peter, prof. Ing., CSc. 2016 2018
KPaEI 048TUKE-4/2015 Transfer poznatkov z vedecko- výskumnej činnosti do multimediálneho vzdelávacieho procesu v predmete " Životné prostredie a strojárska výroba" Badida Miroslav, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD. 2015 2017
039TUKE-4/2015 Transfer informácií z oblasti fyzikálnych faktorov prostredia v procesoch celoživotného vzdelávania Ervin Lumnitzer, prof. Ing., PhD. 2015 2017
ÚŠIP   KBIaM 069TUKE-4/2017 Intenzifikácia metód molekulárno - proteomickej biológie v študijnom odbore 5.2.47 Biomedicínske inžinierstvo Trebuňová Marianna, doc. RNDr., PhD. 2017 2019
 063TUKE-4/216  Metrologické spracovanie biomedicínskych dát získaných pomocou 3D skenovacích systémov pre edukačné účely Jozef Živčák, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.  2016 2018
064TUKE-4/2016 Experimentálne a výpočtové biomechanické testovanie implantovateľných medicínskych zariadení a jeho implementácia do edukačného procesu Hudák Radovan, doc. Ing., PhD. 2016 2018
014STU-4/2015 Zlepšovanie vedomostnej úrovne a zručnosti študentov v oblasti navrhovania a aplikovania metód a prostriedkov na meranie geometrických veličín Dovica Miroslav, prof. Ing., PhD. (partner v projekte SjF STU v Bratislave) 2015 2017

 

rok-2016

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaR KAMaI 072TUKE-4/2014 Matematická podpora vzdelávania v biomedicínskom inžinierstve s orientáciou na prácu v špecializovaných laboratóriách Bača Martin, prof. RNDr., CSc. 2014 2016
KM 048TUKE-4/2014 Zvyšovanie znalostnej úrovne študentov v oblasti aplikácií vnorených systémov v mechatronických sústavách Alexander Gmiterko, prof. Ing., CSc. 2014 2016
KARaKR 054TUKE-4/2016 Inovácia výučby predmetov so zameraním na automatizáciu v reakcii na požiadavky priemyslu a služieb Alena Galajdová, doc. Ing., PhD. 2016 2018
KR 059TUKE-4/2014 Rozvoj kvality života, tvorivosti a motoriky hendikepovaných a starších osôb s podporou robotických zariadení Mikuláš Hajduk, prof. Ing., PhD. 2014 2016
ÚTaMI KSTaM 059TUKE-4/2016 Inovatívne prístupy výučby v oblasti navrhovania a výroby kompozitných komponentov Janette Brezinová, prof. Ing., PhD. 2016 2018
ÚMPaDI 029TUKE-4/2016 Vzdelávacie a tréningové pracovisko inovačného vývoja a realizácie podnikových procesov a systémov Jozef Kováč, prof. Ing., CSc. 2016 2018
ÚKaPI KAMaSI 054TUKE-4/2014 Využitie moderných numerických metód mechaniky ako základu vedeckého konštruovania pre rozvoj vedomostnej bázy študentov druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia Bocko Jozef, prof. Ing., CSc. 2014 2016
090TUKE-4/2015 Zdokonalenie portálu vedecko-výskumnej platformy "Acta mechanica Slovaca" Miroslav Pástor, doc. Ing., PhD. 2015 2017
KET 003TUKE-4/2016 Nové technológie spracovania nebezpečných odpadov a ich implementácia do edukačného procesu v odbore energetické stroje a zariadenia Mária Čarnogurská, prof. Ing., CSc. 2016 2018
005TUKE-4/2016 Implementácia nových technológií v oblasti výroby a uskladnenia vodíka a ich transformácia do edukačného procesu pre zvýšenie kvality vzdelávania v odbore energetické stroje a zariadenia Natália Jasminská, Ing., PhD. 2016 2018
KKAaDI   021TUKE-4/2015 Rozvoj kognitívnych aktivít orientovaných na inovácie vzdelávacích programov v odvetví strojárstva, stavba a modernizácia špecializovaného laboratória určeného pre logistiku a medzioperačnú dopravu Mantič Martin, doc. Ing., PhD. 2015 2017
KVT 039TUKE-4/2016 Kreovanie virtuálnych laboratórií na báze WEB technológií pre podporu edukačného procesu v odbore Výrobná technika Demeč Peter, prof. Ing., CSc. 2016 2018
052TUKE-4/2015 Multifunkčný ateliér pre výučbu dizajnu Jozef Svetlík, doc. Ing., PhD. 2015 2016
KPaEI 048TUKE-4/2015 Transfer poznatkov z vedecko- výskumnej činnosti do multimediálneho vzdelávacieho procesu v predmete " Životné prostredie a strojárska výroba" Badida Miroslav, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD. 2015 2017
039TUKE-4/2015 Transfer informácií z oblasti fyzikálnych faktorov prostredia v procesoch celoživotného vzdelávania Ervin Lumnitzer, prof. Ing., PhD. 2015 2017
ÚŠIP   KBaKP 049TUKE-4/2014 Vytvorenie e-learningovej podpory vzdelávania v bakalárskom študijnom programe - Kvalita Produkcie Hana Pačaiová, prof. Ing., PhD. 2014 2016
KBIaM  063TUKE-4/216 Metrologické spracovanie biomedicínskych dát získaných pomocou 3D skenovacích systémov pre edukačné účely Jozef Živčák, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.  2016 2018
064TUKE-4/2016 Experimentálne a výpočtové biomechanické testovanie implantovateľných medicínskych zariadení a jeho implementácia do edukačného procesu Hudák Radovan, doc. Ing., PhD. 2016 2018
014STU-4/2015 Zlepšovanie vedomostnej úrovne a zručnosti študentov v oblasti navrhovania a aplikovania metód a prostriedkov na meranie geometrických veličín Dovica Miroslav, prof. Ing., PhD. (partner v projekte SjF STU v Bratislave) 2015 2017
011UPJŠ-4/2014 Inovácie v programe reprodukčná medicína - biotechnológie v asistovanej reprodukcii ľudí a zvierat Lucia Bednarčíková, Ing., PhD.
(partner v projekte UPJŠ Košice)
2014 2016

mais Mail Zamestnanci studentmail telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

December 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Dátum : pondelok, 24. december 2018
25
Dátum : utorok, 25. december 2018
26
Dátum : streda, 26. december 2018
27
28
29
30
31

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2623

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 9/B
042 00 Košice

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.