VEGA
fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

rok-2019

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMRaVT KM 1/0389/18 Výskum a vývoj kinematicky redundantných mechanizmov doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 2018 2021
1/0872/16 Výskum syntetických a biologicky inšpirovaných lokomócií mechatronických sústav v členitom teréne prof. Ing. Michal Kelemen, PhD. 2016 2019
KAaKR 1/0330/19 Výskum a návrh algoritmov a systémov pre fúziu rôznorodých dát v multisenzorových architektúrach doc. Ing. Alena Galajdová, PhD. 2019 2021
KVT 1/0437/17 Výskum a vývoj rotačného modulu s neobmedzeným stupňom rotácie prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD. 2017 2019
ÚTaMI KSTaM 1/0259/19 Výskum inovatívnych metód tvárnenia a spájania pre zlepšenie úžitkových vlastností tenkostenných komponentov prof. Ing. Ján Slota, PhD. 2019 2022
1/0154/19 Výskum kombinovaných technológií spájania rôznorodých materiálov pre automobilový priemysel doc. Ing. Anna Guzanová, PhD. 2019 2022
1/0432/17 Výskum nanokompozitných tvrdých povlakov pre zlepšenie funkčných vlastností strojárskych dielcov doc. Ing. Daniel Kottfer, PhD. 2017 2020
1/0441/17 Aplikácia vysokopevných materiálov pre povrchové diely karosérie automobilu prof. Ing. Emil Spišák, CSc. 2017 2019
1/0424/17 Výskum vlastností novokoncipovaných vrstiev a povlakov v tribologických systémoch prof. Ing. Janette Brezinová, PhD. 2017 2019
KAV 2/0080/19 Predikcia zvariteľnosti a lisovateľnosti kombinovaných laserom zváraných prístrihov z vysokopevných ocelí s podporou CAE systémov prof. Ing. Emil Evin, PhD.
(partner v projekte ÚMV SAV Košice)
2019 2022
1/0110/18 Výskum a vývoj v oblasti využitia metód reverzného inžinierstva a rýchleho prototypovania pre inovácie konštrukčných častí experimentálnych vozidiel a dopravných zariadení doc. Ing. Michal Fabian,  PhD.  2018 2021
ÚMPaDI 1/0708/16 Vývoj nových výskumných metód za účelom simulácie, posúdenia, hodnotenia a kvantifikácie pokročilých metód výroby doc. Ing. Trebuňa Peter, PhD. 2016 2019
ÚKIaM KAMaSI 1/0290/18 Vývoj nových metodík určovania deformačných a napäťových polí v prvkoch mechanických sústav optickými metódami experimentálnej mechaniky doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. 2018 2021
1/0355/18 Využitie experimentálnych metód mechaniky pre spresňovanie a verifikáciu numerických modelov mechanických sústav so zameraním na kompozitné materiály doc. Ing. Róbert Huňady, PhD. 2018 2021
1/0731/16 Vývoj moderných numerických a experimentálnych metód analýzy mechanických sústav prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. 2016 2019
1/0751/16 Vývoj metodík určovania zvyškových napätí modernými experimentálnymi metódami mechaniky doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD. 2016 2019
KKaDI 1/0473/17 Výskum a vývoj technológie samovznietenia homogénnej palivovej zmesi pomocou kompresie pre zvýšenie účinnosti motora a redukciu emisií vozidla  doc. Ing. Michal Puškár, PhD. 2017 2020
ÚŠIP  KBaKP  1/0121/18 Vývoj metód implementácie a verifikácie komplexného riešenia bezpečnosti v Smart Factory ako súčasti Statégie Priemysel 4.0 Dr.h.c. mult. prof. Ing., Juraj Sinay, DrSc. 2018 2020
KBIaM 1/0179/19 Výskum, vývoj a testovanie bioreaktora pre kultiváciu tkanív a orgánov po bioaditívnej výrobe doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. 2019 2021
1/0316/18 Uplatnenie paradigmy pri metrotomografii Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH 2018 2020
1/0224/18 Výskum a vývoj testovacích a meracích metód v súradnicovej metrológií prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. 2018 2020
ÚEaPI KET 1/0108/19 Výskum možností využitia metalhydridových zliatin pre vysokoúčinnú separáciu vodíka zo syntéznych plynov vznikajúcich pri spracovaní odpadov plazmovou technológiou doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. 2019 2021
KAMaI 1/0233/18 Zafarbenia a ohodnotenia grafov prof. RNDr. Martin Bača, CSc. 2018 2021
Fakultné pracovisko PaIC 1/0219/18 Vývoj inteligentného monitorovacieho systému pre produkciu nezameniteľných dielcov s nulovou chybovosťou Ing. Marek Vrabeľ, PhD. 2018 2020

 

rok-2018

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaR KAMaI 1/0233/18 Zafarbenia a ohodnotenia grafov Bača Martin, prof. RNDr., CSc. 2018 2021
KM 1/0872/18 Výskum a vývoj kinematicky redundantných mechanizmov Virgala Ivan, doc. Ing., PhD. 2018 2021
1/0872/16 Výskum syntetických a biologicky inšpirovaných lokomócií mechatronických sústav v členitom teréne Kelemen Michal, prof. Ing., PhD. 2016 2019
ÚTaMI KSTaM 1/0432/17 Výskum nanokompozitných tvrdých povlakov pre zlepšenie funkčných vlastností strojárskych dielcov Kottfer Daniel, doc. Ing., PhD. 2017 2020
1/0441/17 Aplikácia vysokopevných materiálov pre povrchové diely karosérie automobilu Spišák Emil, prof. Ing., CSc. 2017 2019
1/0424/17 Výskum vlastností novokoncipovaných vrstiev a povlakov v tribologických systémoch Brezinová Janette, prof. Ing., PhD. 2017 2019
1/0117/15 Tribosimulácie na realistických modeloch kĺbových náhrad z Ti-6Al-4V zliatiny povlakovanej DLC vrstvami Zdravecká Eva, prof. Ing., CSc. 2015 2018
KAV 1/0110/18  Výskum a vývoj v oblasti využitia metód reverzného inžinierstva a rýchleho prototypovania pre inovácie konštrukčných častí experimentálnych vozidiel a dopravných zariadení Fabian Michal, doc. Ing., PhD.  2018 2021
2/0113/16 Vplyv parametrov laserového zvárania na štruktúru a vlastnosti zvarových spojov moderných ocelí pre automobilový priemysel Evin Emil, prof. Ing., CSc.
(partner v projekte ÚMV SAV Košice)
2016 2018
KPPT 1/0434/15 Výskum závislého rozhrania procesu frézovania malými priemermi stopkových fréz Maňková Ildikó, prof. Ing., CSc. 2015 2018
ÚMPaDI 1/0708/16 Vývoj nových výskumných metód za účelom simulácie, posúdenia, hodnotenia a kvantifikácie pokročilých metód výroby Trebuňa Peter, doc. Ing., PhD. 2016 2019
1/0853/16 Nové projektové technológie pre tvorbu a implementáciu závodov budúcnosti  Mihok Jozef, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD. 2016 2018
1/0741/16  Controlling inovácií priemyselných podnikov pre udržanie a zlepšenie ich konkurencieschopnosti Kádárová Jaroslava, doc. Ing., PhD. 2016 2018
ÚKaPI KAMaSI 1/0290/18 Vývoj nových metodík určovania deformačných a napäťových polí v prvkoch mechanických sústav optickými metódami experimentálnej mechaniky Frankovský Peter, doc. Ing., PhD.  2018 2021
1/0355/18 Využitie experimentálnych metód mechaniky pre spresňovanie a verifikáciu numerických modelov mechanických sústav so zameraním na kompozitné materiály Huňady Róbert, doc. Ing., PhD.  2018 2021
1/0731/16 Vývoj moderných numerických a experimentálnych metód analýzy mechanických sústav Bocko Jozef, prof. Ing., CSc. 2016 2019
1/0751/16 Vývoj metodík určovania zvyškových napätí modernými experimentálnymi metódami mechaniky Pástor Miroslav, doc. Ing., PhD. 2016 2019
KET 1/0752/16 Výskum funkcie, činnosti a riadenia nového typu vodíkového kompresora poháňaného teplom akumulovaným a generovaným v hydridoch kovov v procese uskladňovania vodíka Brestovič Tomáš, doc. Ing., PhD.  2016 2018
KKAaDI   1/0473/17 Výskum a vývoj technológie samovznietenia homogénnej palivovej zmesi pomocou kompresie pre zvýšenie účinnosti motora a redukciu emisií vozidla  Puškár Michal, doc. Ing., PhD. 2017 2020
KVT   1/0437/17 Výskum a vývoj rotačného modulu s neobmedzeným stupňom rotácie Svetlík Jozef, doc. Ing., PhD. 2017 2019
ÚŠIP  KBaKP  1/0121/18 Vývoj metód implementácie a verifikácie komplexného riešenia bezpečnosti v Smart Factory ako súčasti Statégie Priemysel 4.0 Sinay Juraj, Dr.h.c. mult. prof. Ing., DrSc.  2018 2020
KBIaM 1/0316/18 Uplatnenie paradigmy pri metrotomografii Živčák Jozef, Dr.h.c. prof. Ing., PhD. 2018 2020
1/0224/18 Výskum a vývoj testovacích a meracích metód v súradnicovej metrológií Dovica Miroslav, prof. Ing., PhD. 2018 2020
1/0971/16 Vývoj a konštrukcia nízkonákladových modulárnych protéz horných končatín vyrobených aditívnymi technológiami Hudák Radovan, doc. Ing., PhD. 2016 2018
Fakultné pracovisko PaIC 1/0219/18 Vývoj inteligentného monitorovacieho systému pre produkciu nezameniteľných dielcov s nulovou chybovosťou Vrabeľ Marek, Ing., PhD. 2018 2020

 

rok-2017

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaR KAMaI 1/0043/16 Magnetoelektrický a magnetokalorický jav v exaktne riešiteľných mriežkovo-štatistických modeloch Gálisová Lucia, RNDr., PhD. (partner v projekte PF UPJŠ Košice) 2016 2019
KM 1/0872/16 Výskum syntetických a biologicky inšpirovaných lokomócií mechatronických sústav v členitom teréne Kelemen Michal, prof. Ing., PhD. 2016 2019
ÚTaMI KSTaM 1/0432/17 Výskum nanokompozitných tvrdých povlakov pre zlepšenie funkčných vlastností strojárskych dielcov Kottfer Daniel, doc. Ing., PhD. 2017 2020
1/0441/17 Aplikácia vysokopevných materiálov pre povrchové diely karosérie automobilu Spišák Emil, prof. Ing., CSc. 2017 2019
1/0424/17 Výskum vlastností novokoncipovaných vrstiev a povlakov v tribologických systémoch Brezinová Janette, prof. Ing., PhD. 2017 2019
1/0117/15 Tribosimulácie na realistických modeloch kĺbových náhrad z Ti-6Al-4V zliatiny povlakovanej DLC vrstvami Zdravecká Eva, prof. Ing., CSc. 2015 2018
KAV 2/0113/16 Vplyv parametrov laserového zvárania na štruktúru a vlastnosti zvarových spojov moderných ocelí pre
automobilový priemysel
Evin Emil, prof. Ing., CSc.
(partner v projekte ÚMV SAV Košice)
2016 2018
1/0360/15 Výskum prípravy aktívnych povrchov pre pokročilé nástroje vyrábané CNC tvarovým frézovaním Greškovič František, prof. Ing., CSc. 2015 2017
KPPT 1/0434/15 Výskum závislého rozhrania procesu frézovania malými priemermi stopkových fréz Maňková Ildikó, prof. Ing., CSc. 2015 2018
ÚMPaDI 1/0708/16 Vývoj nových výskumných metód za účelom simulácie, posúdenia, hodnotenia a kvantifikácie pokročilých metód výroby Trebuňa Peter, doc. Ing., PhD. 2016 2019
1/0853/16 Nové projektové technológie pre tvorbu a implementáciu závodov budúcnosti  Mihok Jozef, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD. 2016 2018
1/0741/16  Controlling inovácií priemyselných podnikov pre udržanie a zlepšenie ich konkurencieschopnosti Kádárová Jaroslava, doc. Ing., PhD. 2016 2018
ÚKaPI KAMaSI 1/0731/16 Vývoj moderných numerických a experimentálnych metód analýzy mechanických sústav Bocko Jozef, prof. Ing., CSc. 2016 2019
1/0751/16 Vývoj metodík určovania zvyškových napätí modernými experimentálnymi metódami mechaniky Pástor Miroslav, doc. Ing., PhD. 2016 2019
1/0393/14 Analýza príčin porúch prvkov mechanických sústav kvantifikáciou polí deformácií a napätí Šimčák František, prof. Ing., CSc. 2014 2017
KET 1/0752/16 Výskum funkcie, činnosti a riadenia nového typu vodíkového kompresora poháňaného teplom akumulovaným a generovaným v hydridoch kovov v procese uskladňovania vodíka Brestovič Tomáš, doc. Ing., PhD.  2016 2018
KKAaDI   1/0473/17 Výskum a vývoj technológie samovznietenia homogénnej palivovej zmesi pomocou kompresie pre zvýšenie účinnosti motora a redukciu emisií vozidla  Puškár Michal, doc. Ing., PhD. 2017 2020
1/0198/15 Inovatívny prístup k navrhovaniu hnacích jednotiek a konštrukcií dopravných a manipulačných prostriedkov, so zameraním na redukciu emisií a na zvyšovanie úrovne ich technickej spoľahlivosti  Fabian Michal, doc. Ing., PhD. 2015 2017
KVT   1/0437/17 Výskum a vývoj rotačného modulu s neobmedzeným stupňom rotácie Svetlík Jozef, doc. Ing., PhD. 2017 2019
1/0124/15 Výskum a vývoj pokročilých metód virtuálneho prototypovania výrobných strojov Demeč Peter, prof. Ing., CSc. 2015 2017
KPaEI 1/0537/15 Výskum vplyvu vybraných parametrov pracovného prostredia na pracovnú výkonnosť a produktivitu Badida Miroslav, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD. 2015 2017
ÚŠIP  KBaKP  1/0150/15 Vývoj metód implementácie a verifikácie integrovaných systémov bezpečnosti strojov, strojových systémov a priemyselných technológii Sinay Juraj, Dr.h.c. mult. prof. Ing., DrSc.  2015 2017
KBIaM 1/0971/16 Vývoj a konštrukcia nízkonákladových modulárnych protéz horných končatín vyrobených aditívnymi technológiami Hudák Radovan, doc. Ing., PhD. 2016 2018
1/0182/15 Výskum stratégií súradnicového merania povrchov voľných tvarov dotykovým a bezdotykovým meracím systémom Dovica Miroslav, prof. Ing., PhD. 2015 2017

 

rok-2016

ÚstavKatedraR.č. projektuNázov projektuZodpovedný riešiteľoddo
ÚAMaR KAMaI 1/0043/16 Magnetoelektrický a magnetokalorický jav v exaktne riešiteľných mriežkovo-štatistických modeloch Gálisová Lucia, RNDr., PhD. (partner v projekte PF UPJŠ Košice) 2016 2019
KM 1/0872/16 Výskum syntetických a biologicky inšpirovaných lokomócií mechatronických sústav v členitom teréne Kelemen Michal, prof. Ing., PhD. 2016 2019
KARaKR 1/0911/14 Uplatnenie bezdrôtových technológií v nových výrobkoch a službách pri ochrane ľudského zdravia Šimšík Dušan, prof. Ing., PhD. 2014 2016
ÚTaMI KSTaM 1/0117/15 Tribosimulácie na realistických modeloch kĺbových náhrad z Ti-6Al-4V zliatiny povlakovanej DLC vrstvami Zdravecká Eva, prof. Ing., CSc. 2015 2018
1/0872/14 Výskum a optimalizácia hodnotenia lisovateľnosti a spájateľnosti vysokopevných oceľových a hliníkových
plechov
Spišák Emil, prof. Ing., CSc. 2014 2016
2/0061/14 Výskum procesov degradácie moderných nanokompozitných multivrstiev v tavenine zlievárenských zliatin hliníka Kottfer Daniel, doc. Ing., PhD. (partner v projekte ÚMV SAV Košice 2014 2016
1/0600/13 Výskum a vývoj progresívnych kompozitných povlakov a vrstiev pre inovácie strojárskych výrobkov Brezinová Janette, prof. Ing., PhD. 2013 2016
KAV  2/0113/16 Vplyv parametrov laserového zvárania na štruktúru a vlastnosti zvarových spojov moderných ocelí pre
automobilový priemysel
Evin Emil, prof. Ing., CSc.
(partner v projekte ÚMV SAV Košice)
2016 2018
1/0360/15 Výskum prípravy aktívnych povrchov pre pokročilé nástroje vyrábané CNC tvarovým frézovaním Greškovič František, prof. Ing., CSc. 2015 2017
KPPT 1/0434/15 Výskum závislého rozhrania procesu frézovania malými priemermi stopkových fréz Maňková Ildikó, prof. Ing., CSc. 2015 2018
KPIaM 1/0708/16 Vývoj nových výskumných metód za účelom simulácie, posúdenia, hodnotenia a kvantifikácie pokročilých metód výroby Trebuňa Peter, doc. Ing., PhD. 2016 2019
1/0853/16 Nové projektové technológie pre tvorbu a implementáciu závodov budúcnosti  Mihok Jozef, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD. 2016 2018
1/0741/16  Controlling inovácií priemyselných podnikov pre udržanie a zlepšenie ich konkurencieschopnosti Kádárová Jaroslava, doc. Ing., PhD. 2016 2018
ÚKaPI KAMaSI 1/0731/16 Vývoj moderných numerických a experimentálnych metód analýzy mechanických sústav Bocko Jozef, prof. Ing., CSc. 2016 2019
1/0751/16 Vývoj metodík určovania zvyškových napätí modernými experimentálnymi metódami mechaniky Pástor Miroslav, doc. Ing., PhD. 2016 2019
1/0393/14 Analýza príčin porúch prvkov mechanických sústav kvantifikáciou polí deformácií a napätí Šimčák František, prof. Ing., CSc. 2014 2017
KET 1/0752/16 Výskum funkcie, činnosti a riadenia nového typu vodíkového kompresora poháňaného teplom akumulovaným a generovaným v hydridoch kovov v procese uskladňovania vodíka Brestovič Tomáš, doc. Ing., PhD.  2016 2018
1/0004/14 Výskum možností stabilizácie vlastností popolčeka z vybraných druhov odpadov a redukcie jeho objemu technológiou plazmového tavenia Čarnogurská Mária, prof. Ing., CSc. 2014 2016
KKAaDI 1/0198/15 Inovatívny prístup k navrhovaniu hnacích jednotiek a konštrukcií dopravných a manipulačných prostriedkov, so zameraním na redukciu emisií a na zvyšovanie úrovne ich technickej spoľahlivosti  Bigoš Peter, prof. Ing., CSc. 2015 2017
1/0197/14 Výskum nových metód a inovačných konštrukčných riešení pre zvýšenie účinnosti a redukciu emisií pohonnej jednotky dopravného prostriedku s posúdením jej možných prevádzkových rizík Puškár Michal, doc. Ing., PhD. 2014 2016
KVT 1/0124/15 Výskum a vývoj pokročilých metód virtuálneho prototypovania výrobných strojov Demeč Peter, prof. Ing., CSc. 2015 2017
KPaEI 1/0537/15 Výskum vplyvu vybraných parametrov pracovného prostredia na pracovnú výkonnosť a produktivitu Badida Miroslav, Dr.h.c. mult. prof. Ing., PhD. 2015 2017
ÚŠIP  KBaKP  1/0150/15 Vývoj metód implementácie a verifikácie integrovaných systémov bezpečnosti strojov, strojových systémov a priemyselných technológii Sinay Juraj, Dr.h.c. mult. prof. Ing., DrSc.  2015 2017
KBIaM 1/0971/16 Vývoj a konštrukcia nízkonákladových modulárnych protéz horných končatín vyrobených aditívnymi technológiami Hudák Radovan, doc. Ing., PhD. 2016 2018
1/0182/15 Výskum stratégií súradnicového merania povrchov voľných tvarov dotykovým a bezdotykovým meracím systémom Dovica Miroslav, prof. Ing., PhD. 2015 2017
1/0515/13 Návrh konštrukčného usporiadania a architektúry inteligentných implantátov Živčák Jozef, Dr.h.c. prof. Ing., PhD. 2013 2016

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

 

Október 2019
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30Telefón: +421 55 602 2623

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 9/B
042 00 Košice

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.