Katedra

upraveny pi

upraveny PI Ing. 2

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY

 

VEGA 1/0438/20 
Interakcia digitálnych technológií za účelom podpory softvérovej a hardvérovej komunikácie pokročilej platformy systému výroby.

(2020-2023)

Vedúci projektu: prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Anotácia:

Predkladaný projekt je zameraný v nadväznosti na stratégiu RIS3 v slovenských podnikoch na výskum možnosti využitia digitálnych technológií pri ich zavádzaní do výroby. Zásadnými podpornými nástrojmi rozhodovania budú vybrané pokročilé modelovacie a simulačné softvéry, využívajúc princípy a poznatky štatistiky, hodnotovej analýzy a teórie systémov. Zároveň budú využívané i hardvérové nástroje (PLC, Simatic) za účelom koncového testovanie funkčnosti koncipovanej signálnej sústavy. Riešiteľská matica vytvorí počas riešenia projektu v súlade s konkrétnymi požiadavkami praxe metodiku, ktorá bude testovaná na pracovisku riešiteľa v laboratórnych podmienkach pri existujúcej infraštruktúre ako i priemyselnej praxi a aplikovateľná v heterogénnych podnikoch za účelom využitia nástrojov a  princípov I 4.0. Je možné očakávať, že dopad navrhovanej metodiky bude mať využiteľnosť už v záverečnej etape riešenia projektu.

VEGA 1/0340/21 
Vplyv pandémie a následnej hospodárskej krízy na vývoj digitalizácie podnikov a spoločnosti na Slovensku.

(2021-2024)

Vedúci projektu: prof. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD.

Anotácia: 

Projekt je zameraný na rozvoj vedeckých a praktických poznatkov v oblasti riadenia a hodnotenia digitalizácie podnikov a určenia vplyvov pandémie a následnej hospodárskej krízy na vývoj digitalizácie spoločnosti a podnikov pôsobiacich na Slovensku. Originalita projektu spočíva v tvorbe metodiky na monitorovanie a hodnotenie pokroku v zavádzaní digitalizácie do podnikov a v jej verifikácii na vzorke slovenských priemyselných podnikov. Riešenie projektu bude založené na metodologických prístupoch a teórii interdisciplinárneho charakteru s podporou softvérových nástrojov, matematicko-štatistickom vyhodnocovaní a experimentálnych simuláciách. Vedeckým výstupom projektu bude model hodnotenia úrovne výkonnosti, kvality a rizík digitalizácie podnikov na Slovensku, založený na relevantných kľúčových ukazovateľoch výkonnosti a kľúčových ukazovateľoch rizík, integrovaných do zloženého ukazovateľa stupňa digitalizácie podniku. Očakáva sa, že integrovaný ukazovateľ digitalizácie podnikov umožní optimalizovať procesy.


UKONČENÉ PROJEKTY


VEGA 1/0708/16

Vývoj nových výskumných metód za účelom simulácie, posúdenia, hodnotenia a kvantifikácie pokročilých metód výroby

(2016-2019)

Vedúci projektu: prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Anotácia:

Predkladaný projekt si za cieľ kladie aplikáciu metód experimentálneho overovania modelov a simulácie ako i vývoj nových metód skúmania a analýz vnútropodnikových procesov, využitie nových diagnostických metód hodnotenia pokročilých metód výroby. Zásadným cieľom vedeckého projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov a výrob strojárskeho priemyslu, ktoré vyžaduje ďalšie podstatné zvýšenie vzdelanostnej úrovne tvorivých pracovníkov výskumu, vývoja výroby a vo všeobecnosti i absolventov všetkých stupňov štúdia strojárskych odborov a zabránenie vzniku nežiaducich situácií počas chodu a existencie strojárskych podnikov. Vyššie uvedené ciele by mali prispieť k odvráteniu vzniku neočakávaných situácií vo výrobnej sfére ešte pred okamihom ich vzniku. To je hlavný cieľ predkladaného projektu a k tomu by mali prispieť výsledky základného výskumu navrhovaného projektu orientované do výrobnej sféry.

VEGA 1/0853/16

Nové projektové technológie pre tvorbu a implementáciu závodov budúcnosti

(2016-2018)

Vedúci projektu: Dr.h.c. mult. prof.Ing. Jozef Mihok, PhD.

Anotácia:

Prínos projektu sa dá očakávať predovšetkým v oblasti nových technológií pre tvorbu a implementáciu podnikateľských subjektov, ktoré sa dokážu extrémne flexibilne prispôsobovať meniacim sa trhovým požiadavkám. S uvedeným súvisí aj prínos v oblasti vývoja inovačných metód, postupov, technik a nástrojov projektovania a implementácie podnikových procesov a systémov novej generácie.

VEGA 1/0102/11

Metódy a techniky experimentálneho modelovania vnútropodnikových výrobných a nevýrobných procesov

(2011-2014)

Vedúci projektu: doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Anotácia:

Predkladaný projekt si za cieľ kladie aplikáciu metód experimentálneho modelovania a vývoj nových metód skúmania a analýz vnútropodnikových procesov, využitie nových diagnostických metód, predikciu vzniku rizikových situácií ako i ďalšie rozšírenie možnosti využitia klasických metód. Cieľom vedeckého projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov a výrob strojárskeho priemyslu, ktoré vyžaduje ďalšie podstatné zvýšenie vzdelanostnej úrovne tvorivých pracovníkov výskumu, vývoja výroby a vo všeobecnosti i absolventov všetkých stupňov štúdia strojárskych odborov a zabránenie vzniku nežiaducich situácií počas chodu a existencie strojárskych podnikov. Vyššie uvedené ciele by mali prispieť k odvráteniu vzniku neočakávaných situácií ako vo výrobnej tak nevýrobnej sfére ešte pred vznikom rizika. To je hlavný cieľ predkladaného projektu a k tomu by mali prispieť výsledky základného výskumu navrhovaného projektu orientované ako do sféry výrobnej tak do sféry nevýrobnej, riadiacej.

VEGA 1/0052/08

Systémový prístup k racionalizácii pracovných procesov vo výrobných podnikoch

(2008 - 2010)

Vedúci projektu: Ing. Juraj Šebo, PhD.

Anotácia:

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu výkonnosti, efektívnosti a konkurencieschopnosti  výrobných podnikov na Slovensku, prostredníctvom prispôsobovania vedeckých metód a poznatkov na ich využívanie pri racionalizácii pracovných procesov a to pri súčasnej podpore humanizácie práce.


VEGA 1/0679/08

Integrovaný systém pre inovované projektovanie, plánovanie, organizovanie a riadenie výroby.

Vedúci projektu: prof. Ing. Jozef Kováč, CSc.


VEGA 1/2198/05

Využitie internetového marketingu ako nástroja pre zvýšenie konkurencieschopnosti domácich subjektov po vstupe SR do EÚ

(2005 - 2007)

Vedúci projektu: prof. Ing. Dušan Šebo, PhD.

Anotácia:

Úlohou projektu je zhodnotenie aplikácie Internetu ako nového možného trhového prostredia a marketingového nástroja firiem v slovenských trhových podmienkach a analýza súčasnej situácie elektronického prostredia. Získané poznatky by mali byť zkladom pre určenie budúceho vývoja v správaní sa trhových subjektov na Slovensku v Európskej únii.


VEGA 1/2193/05

Zvyšovanie produktivity hybridnej montáže komponentov v automobilovej výrobe

Vedúci projektu: prof. Ing. Jozef Kováč, CSc.

Anotácia:

Project solving is focused on productivity increasing of components hybrid assembly in automobile production. It is necessary the programs oriented on assembly innovation to point at automobile production that is the most quickly developed Slovak industry. Assembly of automobile components is from the point of view competitive important especially for small and middle mechanical engineering enterprises. Innovation changes speed up linked with productivity increasing in the final phase of production process i.e. in assembly is possible on the base of hybrid assembly system utilisation. These systems fill the gap between manual and automated assembly. In the project is setting a target to create a system of knowledge, information, methodical, technical and other tools that enable to increase of innovation changes in the defined field and their implementation in the praxis.

fcb yt mais uk telefon stravovanie nastavenia ftp moodle

KPaDI

poster katedra

index

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

My o ústave

IMG 5584

Otvorenie nového ústavu na Strojníckej fakulte


V článku publikovanom na portáli http://www.tuke.sk/tuke/halo-tu autor prináša informácie o slávnostnom otvorení nového Ústavu Manažmentu, Priemyselného a digitálneho inžinierstva dňa 20.12.2016 a jeho poslaní.

Slovensko má prvý testbed zameraný na Industry 4.0

 

Košice, 20. február 2020   Spoločnosť SOVA Digital v spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity Košice (TU KE) uviedla do prevádzky prvý slovenský testbed zameraný na technológie a procesy Industry 4.0 a digitálnu transformáciu priemyselných podnikov. TestBed 4.0 bol slávnostne otvorený 20. februára 2020 za účasti  zástupcov ministerstva hospodárstva, vedenia univerzity, priemyselných organizácií a osobností slovenského priemyslu. Pracovisko bude slúžiť na testovanie riešení podnikov a vzdelávanie študentov a výskumných pracovníkov univerzity. Vytvorí priestor pre sieťovanie odborníkov z praxe s technologickými firmami a univerzitnými pracoviskami, a podporí výskum a vývoj aplikácií pre priemysel.

 

Celý článok

 

test bed

 

Ďalšie články na túto tému

 

mapa sjf

Naša adresa:
               Pracovný čas:
              Po - Pi: 8:00 - 16:00
Strojnícka fakulta
 
 
Katedra priemyselného a digitálneho inžinierstva
 
 
 
Park Komenského 9
 
042 00 Košice
Slovensko

 
 

Pre študentov

 V tejto časti nájdete odkaz na zaujímavé ponuky zverejňované na stránke Technickej univerzity v Košiciach pre študentov.

MAIS portál

 Pri hľadaní osnovy študiných predmetov je výhodné poznať webový odkaz na MAIS portál maisportal.tuke.sk/portal/.