Zoznam riešiteľov ICARST

Zoznam riešiteľov za ICARST

Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.

Pôsobí vo výskume a pedagogickej oblasti vyše 40 rokov, najprv na SAV v Bratislave, potom na CHTF STU v Bratislave a od roku 1990 v medzinárodných výskumných organizáciách UNIDO v Taliansku, ale aj na univerzitách v Pise, Terste i New Yorku, ako koordinátor výskumu a ako profesor. Koordinátor medzinárodných projektov vo viac ako 40 krajinách. V súčasnosti riaditeľ ICARST a profesor biotechnologie na UCM Trnava. Člen vedeckých rad MPOB Kuala Lumpur, Malajzia, CEI Trieste, FCHPT STU Bratislava, VR UCM Trnava. Nositeľ viacerých vedeckých ocenení. Prispel k rozvoju vedy i nových hraničných disciplín v oblasti bioanalytickej a biofyzikálnej chémii, počítačovej a medicinálnej chémie,  biotechnológie a biomateriálov, s vyše 180 publikáciami v karentovaných časopisoch, vyše 20 knižnými publikáciami, vyše 6300 citáciami,2 medzinárodnými patentmi (PCT) a 2 US patentmi. H-index - 30. Hlavné práce v oblasti teoretickej chémie a biochémie, štruktúry a biologickej aktivity biomolekúl, navrhovania liečiv, biosenzorov, biopolymérov a biomateriálov a medicinálnej biotechnológie. Medzi najdôležitejšie výsledky možno zaradiť vyvinutie teórie “Solvent Effect on Molecular Structure” (Chemical Physics, 55,117,1981) založenej na teórii polarizovateľného kontinua (nazvaná tiež “Miertus-Scrocco-Tomasi Method“ dosiaľ je celosvetovo používaná a citovaná viac ako 4300 krát).Ďalej séria prác venovaná výskumu a vývoju liečiv (inhibítory HIV proteázy, inhibítory neuraminidázy vtáčej chrípky, antituberkulotiká, antivirálne látky pôsobiace proti Dengue vírusu) založená na počítačovom molekulovom modelovaní a počítačovej kombinatoriálnej chémii; výskum chemických látok odvodených z prírodných biologických materiálov, včítane biopolymérov, a tiež vývoj nových typov biosenzorov založených na kompozitných materiáloch (solid binding matrix) (1995 - 2000) – 2 PCT a 2 US patenty.

Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.

Zastával na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie postupne funkciu prodekana a od roku 2003 je dekanom FCHPT STU v Bratislave.

Je profesorom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie. Pracuje v oblasti makromolekulovej chémie a technológie, venuje sa biopolymérom a biomateriálom. Má veľmi intenzívnu spoluprácu s mnohými vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí a tiež s praxou, podieľa sa na rozvoji biomedicínskeho inžinierstva a biomateriálov pre medicínu.

Je členom viacerých vedeckých rád univerzít na Slovensku a v Českej republike, členom Slovenskej chemickej spoločnosti, Európskej biomateriálovej spoločnosti, predsedom štátnej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc.) a doktorandských dizertačných prác v odbore technológia makromolekulových látok. Vo februári 2007 bol znovu vymenovaný za dekana FCHPT STU.

Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Pôsobí vo výskume a pedagogickej oblasti vyše 30 rokov. Okrem SAV a FCHPT STU, FaF UK v Bratislave,bol od roku 1989 v medzinárodných výskumných tímoch v USA (City University of New York, National Institute of Health), Taliansku (Universityof Trieste, AREA Science Park, Trieste), Rakúsku (University of Innsbruck), Singapure (National University of Singapore), a tiež v medzinárodných organizáciách UNIDO (Taliansko). Pôsobí v oblasti racionálneho dizajnu liečiv a biomedicínskeho výskumu. Špecializuje sa na molekulové modelovanie, počítačovú chémiu a kvantitatívne vzťahy štruktúra - aktivita biologicky aktívnych látok.Podieľal sa na výskume antivirálnych látok (HIV, HCV, Dengue, chrípkový vírus typu A), antibakteriálnych látok (M. tuberculosis, antimikrobiálne peptidy) aantimalarík (P. falciparum). V minulosti bol zodpovedným riešiteľom viacerých domácich a medzinárodných výskumných projektov. Je autorom a spoluautorom približne 70 vedeckých publikácií, ktoré boli podľa WOS citované viac ako 650-krát. Je autorom vysokoškolskej učebnice a spoluautorom 8 kapitol vo vedeckých monografiách. Hirschov index = 15.

Ing. Ida Vašková, PhD.

Ing. Ida Vašková, PhD. Je odborným asistentom na Oddelenií plastov, kaučuku a vlákien na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Naša addresa:
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Katedra biomedicínskeho inžinierstva a merania
Letná 9, 5. poschodie A-blok
042 00 Košice
 

  


 

Úradné hodiny:

Utorok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Štvrtok: od 8,00 hod do 12,00 hod

Pre študentov