Postgraduate students
 

Prebiehajúce doktorandské štúdium

 
 
Doktorand ŠkoliteľNázov práceDoba
štúdia:
od-do
Forma
štúdia
Odbor
 Višňovský, Martin, Ing.
doc. Galajdová Optimalizácia senzorových sietí v automatizovaných systémoch Priemyslu 4.0 pomocou IO Link 1.9.2015 -  31.8.2019 D AaR
 Džongov, Martin, Ing.  doc. Galajdová Metódy a technológie stavby senzorových sietí na platforme IoT a bezdrôtových riešení 1.9.2019 -  31.8.2024 E PA
 
 


Ukončené  doktorandské štúdium

 

DoktorandŠkoliteľNázov práceDoba štúdia:
od-do
Forma
štúdia
Odbor

Andrášová Marianna, Ing.

prof.  Šimšík Nové technológie a služby pre budovanie inteligentného prostredia v domácnostiach seniorov
Obhájená dizertačná práca (2014)
1.9.2009 –
3.6.2014
E BI
Balog Róbert, Ing. prof.  Šimšík Optimalizácia mechatronických a ergonomických parametrov rehab. topánky
Zanechané štúdium
1.9.2011 –
31.8.2013
D AaR
Biroš Ondrej, Ing. prof.  Šimšík Senzorové siete v automatizácii a monitorovaní domácností s využitím bezdrôtových technológií
Obhájená dizertačná práca (2014)
1.2.2012 - 31.1.2015 D AaR
Feriančik Miloslav, Ing. doc. Líška Autonómne polohovanie na báze strojového videnia
Obhájená dizertačná práca (2014)
1.9.2009 –
31.8.2013
E AaR
Fodor Marek, Ing.
 
doc. Líška Návrh senzorického systému pre automatizované zariadenia
Obhájená dizertačná práca (2013)
1.9.2009 –
31.8.2013
E AaR
Gorlický Miroslav, Ing. prof.  Šimšík Mechatronické rehabilitačné zariadenia riadené pomocou chaotických signálov
Zanechané štúdium
1.9.2010 - 30.08.2013 D AaR
Jobbágy Boris, Ing. prof.  Šimšík Vývoj robotických zariadení s pneumatickými svalmi pre rehabilitáciu končatín
Obhájená dizertačná práca (2014)
1.9.2011-
30.8.2014
D AaR
Szerdiová Lenka, Ing. prof.  Šimšík Overenie efektívnosti tréningu chôdze seniorov pomocou rehabilitačnej mechatronickej topánky
Obhájená dizertačná práca (2014)
1.9.2009 –
31.8.2013
E BI
Veselíny Marián, Ing. doc. Líška Využitie techník umelej inteligencie v automatizovaných rehabilitačných zariadeniach
Obhájená dizertačná práca (2013)
1.9.2010 –
31.8.2013
D AaR
Župa Tomáš, Ing. doc. Líška Riadenie mobilných robotov
Obhájená dizertačná práca (2013)
1.9.2008 –
31.8.2013
E AaR
More Marcel, Ing. doc. Líška Využitie inteligentných metód v riadení rehabilitačných robotov so silovou spätnou väzbou
Obhájená dizertačná práca (2015)
1.9.2012 –
31.8.2015
E AaR
Őhlschlāger Kamil, Ing. doc. Šeminský  Využitie UI vo vyhodnocovaní senzorových sieti pri monitorovaní a riadení priemyselných procesov a služieb
Zanechané štúdium
1.9.2013 - 31.8. 2015 D AaR
Olejník Matej, Ing. doc. Maxim Mobilné komunikačné rozhrania v priemysle a službách
Zanechané štúdium

1.9.2012 - 31.8. 2015

D AaR
Petrík Stanislav , Ing. doc. Šeminský Modelovanie, riadenie a simulácia životného cyklu výrobku
Zanechané štúdium
1.9.2012 – 31.8. 2015 D AaR
Rákay Róbert, Ing. doc. Galajdová Diaľkové monitorovanie stavov pomocou senzorových sietí
Obhájená dizertačná práca (2018)
2.9.2014 - 31.8.2018 D AaR
Samaneh Ihab B.A. , Ing prof.  Šimšík Senzorové siete pre mobilné systémy
Obhájená dizertačná práca (2018)
1.9.2013 –
31.8.2018
E AaR
Salah Alfitory Mousa, Ing. prof.  Šimšík Multiagentové siete v monitorovaní a riadení priemyselných procesov a služieb pomocou bezdrôtových technológií
Zanechané štúdium
1.9.2012 –
31.8.2017
E AaR
Pindrochová Vladimíra, Ing. doc. Galajdová Komunikačné metódy a prostriedky v inteligentných strojárskych automatizovaných systémoch s využitím Internetu vecí (IoT)
Zanechané štúdium
1.9.2016- 31.12.2017 D AaR

 

Doktorandské štúdium


  Predpisy, ktorými sa riadi doktorandské štúdium na TU:


 
Na stiahnutie:
Prihláška na doktorandské štúdium

Formulár pre individuálny študijný program doktorandského štúdia

Formulár pre výročné hodnotenie doktoranda

Kreditové hodnoty pre hodnotenie študijnej a vedeckej časti doktorandského štúdia

Vnútorný predpis TU pre doktorandské štúdium


Dizertačná skúška


Doktorand študujúci v dennej forme štúdia sa musí prihlásiť na dizertačnú skúšku najneskôr do 18 mesiacov, externý doktorand najneskôr do 36 mesiacov. Doktorand sa na dizertračnú skúšku prihlasuje predložením písomnej časti dizertačnej skúšky. Za vypracovanie písomnej práce sa priznáva 30 kreditov.


Dizertačná skúška sa vykonáva z predmetov určených v individuálnom študijnom pláne (najmenej 3, najviac 5). Za každý absolvovaný predmet sa priznáva 20 kreditov. Súčasťou dizertačnej skúšky je obhajoba písomnej práce.

Na stiahnutie:
Formulár prihlášky na dizertačnú skúšku
 


Obhajoba dizertačnej práce


K žiadosti o obhajobu dizertačnej práce doktorand predkladá dekanovi fakulty:

  • kópiu individuálneho študijného plánu
  • kópiu vysvedčenia z DŠ
  • životopis
  • zoznam publikovaných prác, usporiadaných podľa Smernice MŠSR č. 13/2005-R
  • dizertačnú prácu v štyroch exemplároch
  • 1 autoreferát (20 ks po vpísaní oponentov)
  • posudok školiteľ
  • posudok inštitúcie, kde bola dizertačná práca vyhotovená (pre študijné odbory)
  • kópie najvýznamnejších časopiseckých publikácií (pre študijné odbory)
  • protokol o kontrole originality

Formulár žiadosti o obhajobu dizertačnej práce
Hodnotenie DŠ - kredity

 

Odbor:

BI = 5.2.47 Biomedicínske inžinierstvo

AaR = 5.2.14 Automatizácia a riadenie

 

Študijné pobyty doktorandov

Ing. Ján Karchňák
Termín: 16.09.2014 – 17.12.2014

Universita Degli Studi di Parma
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (Katedra informatiky).
prof. Paolo Ciampolini
 
Dňa 16.09.2014 začal môj výmenný pobyt Erasmus+, ktorý bol uskutočnený na Universita Degli Studi di Parma, na oddelení informatiky (Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione). Mojím tútorom na tomto pracovisku bol prof. Paolo Ciampolini. Jeho pracovná skupina je zameraná na vývoj a výskum v oblasti inteligentných domácnosti so zameraním na seniorov, AAL systémy, data processing a behaviorálnu analýzu. Oddelenie rieši viacero európskych projektov na medzinárodnej úrovni, na ktorých je potrebné riešiť množstvo čiastkových úloh. Po prezentácii mojich výskumných aktivít nasledovala rozprava o mojom zapojení do aktivít oddelenia. Mojou úlohou bolo pod vedením prof. Ilarie De Munari a v kooperácii s ďalšími dvoma doktorandmi navrhnúť a otestovať systém na zisťovanie rýchlosti chôdze človeka v inteligentnom prostredí s využitím nositeľného snímača. Moja práca na projekte zahrňovala vytváranie skriptov pre Matlab, navrhovanie a realizovanie experimentov a návrh rôznych modelov spracovania a vyhodnotenia nameraných dát. Účasť na tomto výmennom pobyte mi umožnila získať nové skúsenosti a vedomosti v oblastiach ako je spracovanie dát, behaviorálna analýza a jej princípy, signal processing a pod., a výsledky práce počas tejto stáže budú zaradené aj v dizertačnej práci. Ďalším prínosom bolo nadviazanie odborných kontaktov ako aj spoznať rôzne kultúry z iných častí sveta.


Ing. Boris Jobbágy
Termín:23.6.2014 - 23.7.2014

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta strojní, Katedra robototechniky
ul. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba

V dňoch od 23.6. - 23. 7. 2014 som sa zúčastnil študijného pobytu - zahraničnej stáže v Českej republike. Prijímacou organizáciou (inštitúciou) bola Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robototechniky, ul. 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba. Katedra sa venuje predovšetkým konštrukcii priemyselných a servisných robotov, ich periférných zariadení a subsystémov, metódam inovácie a návrhu mechatronických systémov, aplikácii špičkových CAD a CAI metód v konštrukcii, projektovaniu výrobných systémov s priemyselnými a servisnými robotmi, projektovaniu robotizovaných pracovísk a ich spoľahlivosti a údržbe. Katedra sa taktiež zaoberá tvorbou matematických modelov kinematiky a dynamiky priemyselných robotov a riadiacími a vnímacími systémami robotov.

Vo vyššie uvedenom období som sa v priestoroch budovy CPIT (Centrum pokročilých inovačných technológií) v laboratóriu C201 aktívne zúčastnil testovania ochranných rukávov pre tepelnú ochranu mobilných a priemyselných robotov. Cieľom testovania bolo získať informácie o tepelných vlastnostiach ochranných rukávov a vodotesnosti spojovacích prírub a obidvoch tkanín rukávov pre manipulátor mobilného robota Herkules.

Meranie prebiehalo pod stálym dohľadom odborníka. Vyhodnocovanie dát bolo realizované v prostredí príslušných programov dodávaných k jednotlivým meracím zariadeniam. Na základe tohto testovania môžeme zhodnotiť efektívnosť používania ochranných rukávov ako tepelný ochranný prostriedok pre mobilné a priemyselné roboty.

Účasť na zahraničnej stáži splnila svoj účel a umožnila mi rozšíriť si prehľad vedomostí v oblasti konštrukcie priemyselných a servisných robotov a v oblasti kinematických a dynamických výpočtov mechanizmov s viacerými stupňami voľnosti pohybu. V neposlednom rade mi zahraničná stáž dopomohla nadviazať nové kontakty s odborníkmi z Katedry robototechniky VŠB - Technickej univerzity Ostrava a k výmene informácií a publikácií z danej problematiky.

Získané poznatky budú využité pri riešení úloh projektu "Výskum a vývoj inteligentných nekonvenčných aktuátorov na báze umelých svalov", ITMS projektu 26220220103.Ing. Ondrej Biroš
Termín:1.10.2012 - 31.1.2013

Universita Degli Studi di Parma
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (Katedra informatiky).
prof. Paolo Ciampolini

1. Októbra 2012 som odcestoval do Talianska do mesta Parma aby som sa tam zúčastnil zahraničnej stáže financovanej z programu Erasmus.  Príjmajúca organizácia bola univerzita v Parme -  Universita Degli Studi di Parma, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (Katedra informatiky). Na katedre sa riešilo viac projektov z oblasti domácej automatizácie, AAL systémov a spracovania signálov. Pod vedením prof. Paola Ciampoliniho som na začiatku dostal na výber pracovať na 2 projektoch. Prvý sa zaoberal bezdrôtovými sieťami používanými v domácej automatizácií a pripájanie zariadení do siete. Druhý projekt bola práca s databázou dát získaných z reálne namontovaného AAL systému v apartmánovom dome v Taliansku. Tento projekt som si nakoniec vybral. Úlohou na tomto projekte bola behaviorálna analýza dát – vytvorenie nástroja na analýzu trendov a rozpoznávaní zmien v dátach pomocou webových technológií. Účasť na 4 mesačnom pobyte v Parme splnila svoj účel v nadobudnutí poznatkov v oblasti behaviorálnej analýzy, práce s veľkými databázami, rozpoznávaní vzorov a nových softbérových nástrojov v oblasti webových technológií. Zahraničná stáž dopomohla aj k nadviazaniu kontaktov a výmene informácii v oblasti AAL systémov a domácej automatizácie a takisto k spoznaniu novej kultúry.

Ing. Miroslav Gorlický

Termín:13.9.2012 - 16.12.2012

Politecnico di Milano
Dipartimento di Bioingegneria
Via Golgi, 39
20133  Milano
http://www.biomed.polimi.it

Adresa laboratoria:

Politecnico di Milano
Dipartimento di Bioingegneria,TBM Lab
Via Giuseppe Colombo, 40
20133  Milano
http://www.tbmlab.polimi.it/

Politecnico di Milano – Milano Leonardo Campus,
Department of Bioingegneria TBM - lab „Movement Biomechanics and Motor Control“
Garant študijného pobytu: prof. Carlo Frigo
Odborné vedenie: Dr. Ing. Esteban Pavan

Prijímacia organizácia sa zaoberá výskumom a vývojom metód a technológií v biomedicínskej oblasti analýzy pohybu, dýchania, držania tela, rehabilitácie, štúdiom hlavných fyziologických systémov, technologických inovácií chirurgie, rádioterapie a ergonómie. Počas tohto obdobia som získal skúsenosti s používaním optoelektronického systému SMART, silovej platne KISTLER pre analýzu pohybu. Pod vedením Dr. Ing. Esteban Pavan zodpovedného za toto laboratórium, som vytvoril vlastný model rozmiestenia značiek, za účelom získania a spracovania biomechanických údajov o chôdzi. Chôdza bola vykonávaná s modelmi TUKE topánok z tvrdeného polystyrénu, s cieľom simulovať atypické podmienky chôdze, významné pri používaní TUKE topánok, ktoré sú výsledkom európskeho projektu SMILING.
Účasť na zahraničnej stáži splnila svoj účel a umožnila mi nadobudnúť nové poznatky a vedomosti z oblasti biomechaniky a analýzy pohybových kultúr. V neposlednom rade mi zahraničná stáž dopomohla nadviazať nové kontakty s odborníkmi z navštívenej univerzity a k výmene informácií a publikácií z oblasti biomechaniky a pohybovej analýzy.
Získané poznatky budú využité pri riešení úloh projektu VEGA 1/1162/11 Teoretické princípy, metódy a prostriedky diagnostiky a rehabilitácie mobility seniorov a pri vypracovaní dizertačnej práce: „Mechatronické rehabilitačné zariadenia riadené pomocou chaotických signálov“.

Ing. Marián Veselíny

ČVUT - Praha, Division of Automatic Control and Engineering Informatics, Department of Instrumentation and Control Engineering Faculty of Mechanical Engineering Czech Technical University in Prague
Garant studijného pobytu: Ing. Ivo Bukovsky, Ph.D., http://www.fs.cvut.cz/~bukovsky/Ivo Head of the Division of Automatic Control and Engineering Informatics

Popis činnosti: Simulácia NS v programoch Matlab a Python. Gradient descent, backpropagation, quickprop a ďalšie modifikácie.
Ďalšia spolupráca:
Počas študijného pobytu bola urobená dohoda o študijnom pobyte o trvaní min. 1 mesiac v zimnom semestri 2012/2013. Náplň pobytu je ďalší výskum v oblasti aplikácie UI v rehabilitačnom zariadení.


Ing. Marián Veselíny 13. - 23. 11. 2012

Počas študijného pobytu na ČVUT - Praha, v dňoch 13. - 23. 11. 2012 bolo hlavným cieľom navrhnúť metodológiu a algoritmus adaptívneho riadenia mechanizmu terapeutického ramena.
Súčasťou bola identifikácia zložitého modelu neurónovým modelom a návrh algoritmu adaptívneho riadenia s využitím polynomiálnych neuronových jednotiek (Higher Order Nerual Units). Pracovali sme s rôznymi algoritmami
učenia ako napríklad:
- real time recurrent learning
- backpropagation through time
Získané poznatky budú využité pri riešení úloh projektu: Výskum a vývoj inteligentných nekonvenčných aktuátorov na báze umelých svalov. Účasť na zahraničnej stáži splnila účel a umožnila rozšíriť prehľad vedomostí v
rôznych oblastiach. Hlavne v oblasti umelej inteligencie a automatizácie a riadenia. V neposlednom rade zahraničná stáž dopomohla k ďalšej výmene informácií a publikácií z oblasti automatizácie a umelej inteligencie.


Ing. Miloslav Feriančík
České vysoké učení technické v PrazeFakulta elektrotechnická, Katedra kybernetiky
Karlovo nám. 13
121 35 Praha 2
Česká republika
Garant studijného pobytu:  prof. Václav Hlaváč - Vedúci Centra strojového vnímania
Odborné vedenie: Ing.Krsek Pavel Ph.D.

Obsahom študijného pobytu bolo obohatenie a rozšírenie poznatkov z oblasti  priemyselnej robotiky a počítačového videnia v nej. Postupy a metódy v oblasti rozpoznávania objektov. Kalibrácia súradnicového systému robota so súradnicovým systémom kamery. Prehľad a rozbor súčasného stavu danej problematiky vo svete. Konzultácie a riešenie dizertačnej práce s názvom ”Autonómne polohovanie na báze strojového videnia” . Riešenie modelových úloh na školiacom pracovisku ČVUT.

Ing. Daniel Siman
Vysoka škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
Garant studijného pobytu: doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.,  Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Odborné vedenie: Ing. Martin Černý, Ph.D.

Pracovisko sa venuje problematike  zameranej na senzory a metódy  merania elektrických a neelektrických veličín, IKT technológie používané v riadiacich systémoch, meraním, prenosu a spracovaním dát. V dvojtýždňovom období som sa v priestoroch VŠB zúčastnil školení zameraných  do oblastí automatizácie, riadenia v teórii a praxi , spracovaniu biometrických údajov a biosignálov a aplikovanej strojovej inteligencie. Ďalej som sa venoval problematike „Testovania, vyhodnotenia a optimalizácií monitorovacích a riadiacich technológií určených na automatizáciu a riadenie“ a to za pomoci konzultácií s odborníkmi v danej oblasti.
Účasť na zahraničnej stáži splnila účel a umožnila rozšíriť prehľad vedomostí v rôznych oblastiach biomedicíny, automatizácie a riadenia. Najmä v problematike bezdrôtových komunikačných systémov, bezdrôtových technológií typu XBee a ZigBee a zariadení určených k získavaniu biometrických dát. V neposlednom rade zahraničná stáž dopomohla nadviazať nové kontakty s odborníkmi  z univerzít, vysokých škôl Českej republiky a k výmene informácií a publikácií z oblasti automatizácie a monitorovania domácnosti, spracovania biosignálov a cyrkadiálnych rytmov za pomoci využitia bezdrôtových a drôtových technológií. 
Získané poznatky budú využité pri riešení úloh projektu VEGA 1/1162/11 Teoretické princípy, metódy a prostriedky diagnostiky a rehabilitácie mobility seniorov, a pri vypracovaní dizertačnej práce „Optimalizácia technológie monitorovania a riadenia inteligentného prostredia pre nasadenie do domácností seniorov“.


Ing. Lenka Szerdiová
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta telesnej kultúry, Katedra prírodných vied v kinantropologií, ČR
Garant studijného pobytu: prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
Odborné vedenie: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.
doktorandi: Mgr. Markéta Procházková,  Mgr. Lucie Teplá

Počas študijného pobytu som sa v priestoroch Teatro della Moravia Olomouc zúčastnila 3. etapy merania profesionálnych tanečníkov baletu. Meranie bolo zamerané na overenie vplyvu terapie na hlboký stabilizačný systém prostredníctvom systémov - Vicon, RSscan, Kistler, EMG Delsys.  V lab. FTK som sa oboznámila s metodikou merania svalovej sily dolných a horných končatín prostredníctvom izokinetického diagnostického zariadenia IsoKinetic Basic 2000.
Doktorandi z Olomouca by mali tiez absolvovať stáž, mohli by ju absolvovať na našom pracovisku.