Domov

logo sjf 2018sk new

fotogaleria
videogaleria
fakulta media
preco studovat

Zloženie odborovej komisie

Č.Titul, meno, priezvisko
 
1.  prof. Ing. Ján SLOTA, PhD. predseda
2.  prof. Ing. Jozef BOCKO, CSc. člen
3.  prof. Ing. Tomáš BRESTOVIČ, PhD. člen
4.  prof. Ing. Róbert GREGA, PhD. člen
5.  prof. Ing. Michal KELEMEN, PhD. člen
6.  prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. člen
7.  prof. Ing. Hana PAČAIOVÁ, PhD. člen
8.  prof. Ing. Emil SPIŠÁK, CSc. člen
9.  prof. Ing. Jozef SVETLÍK, PhD. člen
10.  prof. Ing. Peter TREBUŇA, PhD. člen
11.  doc. RNDr. Pavol HVIZDOŠ, DrSc. člen

 

 

Zoznam školiteľov v študijnom programe

Č.Titul, meno, priezvisko
1.  Svetlík Jozef, prof. Ing. PhD.
2.  Kráľ Ján , doc. Ing. PhD.
3.  Sukop Marek , doc. Ing. PhD.
5.  Jánoš Rudolf, doc. Ing. PhD.
6.  Semjon Ján , doc. Ing. PhD.

ERASMUS je celoeurópsky mobilitný program, ktorý poskytuje študentom vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania možnosť absolvovať študijný pobyt na európskych univerzitách a tiež aj praktické stáže v zahraničných podnikoch, resp. organizáciách.

Informácie základného, všeobecného charakteru o programe ERASMUS nájdete na: http://web.tuke.sk/erasmus/

a konkrétne podrobné informácie pre záujemcov o študentské mobility za účelom štúdia a za účelom praktickej stáže sú na: http://web.tuke.sk/erasmus/sk/index_student.htm

Tlačivá:

Žiadosť k vycestovaniu na zahraničnú mobilitu

Zoznam predmetov na uznanie

Kontaktná osoba:

Fakultným koordinátorom programu je prof. Ing. Jozef BOCKO, CSc. z Katedry aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.: 055/602 2920

  jedinečnosť - fakulta ponúka unikátne študijné programy so širokým prírodovedeckým a technickým základom, profilované pre potreby praxe:

• Automobilová výroba

• Protetika a ortotika

Kvalita a bezpečnosť *

• Strojné inžinierstvo

Priemyselná Mechatronika

Riadenie a ekonomika podniku

• Priemyselné inžinierstvo

• Počítačová podpora strojárskej výroby

• Technológie, manažment a inovácie v strojárskej výrobe

  kvalita - príprava absolventov so znalosťou nástrojov počítačovej podpory v konštrukcii a v technologickej príprave výroby, plánovaní a riadení strojárskej výroby, schopných pracovať v medzinárodných tímoch

  špičkové vybavenie laboratórií, posluchární a počítačových učební s najmodernejším softvérovým vybavením a využitím high-tech technológií

  uplatnenie - absolventi sú erudovaní, flexibilní a na trhu práce žiadaní domácimi aj zahraničnými firmami z priemyselnej a spoločenskej praxe v širokom spektre firemného, verejného a štátneho sektora

  zahraničné pobyty s možnosťou absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách

  ubytovanie v študentských domovoch s možnosťou stravovania a športových aktivít

 

„Buď príjemný a milý v tvári,
vľúdny a zdvorilý v spôsoboch,
prívetivý a pravdovravný ústami,
vrúcny a úprimný srdcom.“
J. A. Komenský

 

Preambula

Vzdelanie je jednou zo základných ľudských hodnôt, je zároveň cieľom aj prostriedkom objavovania sveta i seba samého, je účinným nástrojom mravného zdokonaľovania. Štúdium na Strojníckej fakulte TU v Košiciach, okrem nárokov vyplývajúcich z procesu vysokoškolského vzdelávania, kladie na študentov aj vysoké mravné požiadavky. Cieľom kódexu je prispieť k tomu, aby študenti fakulty v priebehu štúdia, ale aj po jeho absolvovaní, boli dôstojnými reprezentantmi fakulty a to nielen ako vynikajúci odborníci, ale aj ako nositelia etických princípov.

 

Obsahom kódexu sú základné pravidlá správania študenta, ktoré je povinný dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského styku s osobami (študentmi, pedagógmi a inými zamestnancami) SjF TUKE. Zovšeobecnením a formuláciou týchto požiadaviek je tento etický kódex.

 

Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Etický kódex vyjadruje základné mravné požiadavky na študentov SjF TUKE (ďalej len študent) v zhode s Ústavou SR, so Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so Štatútom TUKE a ďalšími predpismi, ktoré majú vzťah ku štúdiu na SjF TUKE.
 2. Základné mravné kvality charakterizujúce činnosť študenta sú: ľudskosť, rozumnosť, čestnosť, slušnosť, korektnosť, ohľaduplnosť, zodpovednosť, zmysel pre povinnosť, rešpektovanie dôstojnosti iných a vedomie vlastnej dôstojnosti a cti. Uplatňovanie týchto kvalít sa stáva regulátorom správania sa študentov v širokej škále vzťahov, do ktorých sa počas štúdia na SjF TUKE dostávajú.

 

Článok 2
Mravné zásady študentov

 1. Študent je hrdý na svoju príslušnosť k Strojníckej fakulte TUKE. Vo svojej činnosti koná vždy tak, aby zachoval jej vážnosť a vysoký spoločenský kredit. V úcte má jej meno, symboly, akademických funkcionárov, pedagogických pracovníkov i ostatných zamestnancov školy. Študent vo vzťahu k zamestnancom a študentom SjF TUKE, k osobám iných inštitúcií a verejnosti sa správa s dôstojnosťou a úctou, dodržiava pravidlá spoločenského styku.
 2. Študent si uvedomuje skutočnosť, že štúdium na vysokej škole je náročný, tvorivý, vzdelávací proces rovnocenných účastníkov, ktorý vyžaduje vzájomný rešpekt vyučujúcich a študentov a preto sa správa tak, aby nedošlo k narušeniu vzájomných vzťahov vytváraných pre jeho úspešné zvládnutie.
 3. Študent počas vyučovacieho procesu rešpektuje Študijný poriadok TUKE a využíva jeho ustanovenia v súlade s dobrými mravmi. Počas vyučovania je pozorný, aktívny a prichádza na vyučovanie a na skúšky pripravený.
 4. Študent nenarušuje priebeh vyučovania alebo skúšky svojim neskorým príchodom alebo predčasným odchodom, vyrušovaním vyučujúceho a ostatných študentov činnosťou, ktorá nie je spojená s vyučovaním, nepoužíva mobilný telefón a iné audio prostriedky. Výpočtovú techniku, prostriedky záznamu obrazu a zvuku používa iba so súhlasom vyučujúceho. Na vyučovanie neprichádza pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, počas vyučovania nekonzumuje jedlo a nespí. Rešpektuje zákaz fajčenia v budove.
 5. Študent pri spracovávaní seminárnych, semestrálnych a záverečných prác nevytvára plagiáty a falzifikáty informácií citácií, dát, textov a iných informácií. Rešpektuje právne a etické požiadavky na používanie iných literárnych zdrojov ich správnym citovaním, uvedením použitej literatúry. Pri preverovaní poznatkov, prezentáciách, vypracovaní seminárnych prác a projektov nepoužíva nepovolené pomôcky, poznámky či elektronické zariadenia. Nezúčastňuje sa pri plnení študentských povinnosti a preverovaní vedomosti pod iným menom.
 6. Študent počas vyučovania rešpektuje vyučujúcich aj spolužiakov, správa so voči nim korektne a tolerantne. Nikoho sexuálne ani inak neobťažuje, nediskriminuje, neuráža pre jeho pôvod, národnosť, náboženstvo, vek, pohlavie, prípadne zdravotné postihnutie, nepoužíva násilie alebo hrozbu násilím.
 7. Študent v priestoroch fakulty a univerzity dodržiava zásady spoločenského styku a hygieny. Vyučovania sa zúčastňuje v čistom, primeranom oblečení, ktoré nepôsobí vyzývavo a rušivo na vyučujúcich a na spolužiakov. Na skúšku prichádza v primeranom spoločenskom oblečení.
 8. Študent sa správa šetrne voči majetku a zariadeniam fakulty. Technické prostriedky, výpočtovú techniku a internet používa iba pre potreby výučby, nezneužíva ich na komerčné účely alebo na protiprávne aktivity. Pri ich používaní dodržiava bezpečnostné predpisy a zásady ochrany zdravia a života.
 9. Vedome neporušuje žiadny zákon alebo úradný predpis na území Slovenska i v zahraničí.
 10. Neporušuje vnútorné predpisy TUKE a predpisy iných inštitúcií, napr. univerzít, spoločností v priebehu študentských mobilít alebo odborných praxí.
 11. Nepoškodzuje majetok školy a nedopúšťa sa krádeže majetku SjF TUKE, jej zamestnancov, študentov a iných subjektov, s ktorým prichádza do styku v priebehu vyučovania.
 12. Svoju totožnosť vie preukázať študentským preukazom (študentský identifikačný preukaz ISIC), indexom alebo iným vierohodným dokladom.

 

Záverečné ustanovenie

Etický kódex vydáva dekan SjF TUKE vo forme interného predpisu a stáva sa účinný dňom vydania.

 

Etický kódex študenta zaväzuje všetkých študentov SjF TUKE, aby sa správali v súlade s jeho požiadavkami. Ich závažné porušenie, na základe vyjadrenia disciplinárnej komisie, rieši dekan SjF TUKE v súlade s právnymi predpismi.

 

 

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. MPH
                     dekan SjF

podľa študijných programov na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v akademickom roku 2015/2016 pre bakalárske štúdium

 

RočníkŠtudijný programKatedra
   
I. Bc A  Kvalita produkcie KBaKP
 Manažment technických a environmentálnych rizík KPaEI
 Mechatronika KM
 Protetika a ortotika KBIaM
 Strojné inžinierstvo KAMaSI
   
I. Bc B  Automobilová výroba KAV
 Počítačová podpora strojárskej výroby KPPT
 Priemyselné inžinierstvo KPIaM
 Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby KSTaM
   
II. Bc A  Protetika a ortotika KBIaM
 Strojné inžinierstvo KAMaSI
   
II. Bc B  Automobilová výroba KAV
 Manažment technických a environmentálnych rizík KPaEI
 Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby KSTaM
   
III. Bc A  Manažment technických a environmentálnych rizík KPaEI
   
III. Bc B  Strojné inžinierstvo KAMaSI
   
III. Bc C  Technológie, manažment a inovácie strojárskej výroby KSTaM

podľa študijných programov na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach v akademickom roku 2015/2016 pre inžinierske štúdium

 

RočníkŠtudijný programKatedra
   
I. Ing A  Aplikovaná mechanika KAMaSI
 Automatizácia a riadenie strojov a procesov KARaKR
 Dopravná technika a logistika KKAaDI
 Energetické stroje a zariadenia KET
 Mechatronika  KM
 Strojné inžinierstvo  KAMaSI
 Výrobné stroje a zariadenia KVT
   
I. Ing B  Automobilová výroba KAV
 Bezpečnosť technických systémov KBaKP
 Biomedicínske inžinierstvo KBIaM
 Inžinierstvo kvality produkcie KBaKP
 Manažment technických a environmentálnych rizík KPaEI
 Meranie KM
 Počítačová podpora strojárskej výroby KPPT
 Priemyselné inžinierstvo KPIaM 
 Spracovanie plastov KAV
 Strojárske technológie KSTaM
   
II. Ing A  Aplikovaná mechanika KAMaSI
 Automatizácia a riadenie strojov a procesov KARaKR 
 Dopravná technika a logistika KKAaDI 
 Energetické stroje a zariadenia  KET
 Mechatronika  KM
 Robotická technika  KR
 Strojné inžinierstvo KAMaSI
 Výrobné stroje a zariadenia KVT
   
II. Ing B  Automobilová výroba KAV
 Bezpečnosť technických systémov  KBaKP
 Biomedicínske inžinierstvo  KBIaM
 Inžinierstvo kvality produkcie  KBaKP
 Manažment technických a environmentálnych rizík  KPaEI
 Počítačová podpora strojárskej výroby  KPPT
 Priemyselné inžinierstvo  KPIaM
 Spracovanie plastov KAV
 Strojárske technológie KSTaM

fcb g plus yt Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. moodle

Strojar inovator 2021

mais  Mail Zamestnanci  studentmail  telefon stravovanie kniznica nastavenia ftp zamestnanci

Žiadna udalosť nie je v kalendári

 

Jún 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Spolupráca s praxou

AuferDesing     Biomedical Engineering    BOSCH   BSH   

Chemosvit    Chirana    Continental    evektor  

 

embraco    Ford    magna

 

 USS    wolksvagen    KIA    PSA

 

 USS    LEAR  minebeamitsumi  

NORDMondi SCP   masam logo ok 1   Tatravagonka Poprad

 

HMT   IDIADA   Sova Digital     siemens

 

SMC    REGADA   Ricardo   Senzor

 engler    matador mubea logo

vuje   javys     Kerex       ROSERO      SEZ

 

  kimex  spp    zts vvu  whirpool

 

LPH  nekoten  swep

 

marelli  slovnaft    IQ   spinea

 

 balluff  mitsubishi  garrett

 

 

 

 

 

 

 

mapa sjf

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30
8:30 - 11:30, 13:00 - 15:00
nestránkový deň
8:30 - 11:30

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: +421 55 602 2168

Kontakt

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

tel.: +421 55 602 2016
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.