Labs
There is no translation available.

Laboratórium plazmového reaktora
 
Umiestnenie: Park Komenského 9, Košice
Pracovníci: prof. Ing. Mária ČARNOGURSKÁ, CSc.,Ing. Marián Lázár, PhD.
Kapacita: 10 študentov
 

Plazmopvé spracovanie odpadu - VIDEO

Vybavenie: 10 kVA plazmový reaktor v spoluzapojení s periférnymi zariadeniami, drvič odpadu, kogeneračná jednotka, tepelné čerpadlo Wätas, automatický izoperibolický kalorimeter C 200, plynový chromatograf s hmotnostným spektrometrom GCMS-QP2010 SE.
 
Výučba v laboratóriu: Energetické využitie odpadov, Zdroje a premeny energie, Meracie metódy a merania v energetike.
 
Využitie: Laboratórium je zamerané na možnosť energetického a materiálového zhodnocovania odpadov v procese splynovania a tavenia plazmovou technológiou. Technológia plazmového splynovania a tavenia rovnako umožňuje aj uskutočnenie experimentov v oblasti bezpečnej likvidácie nebezpečných odpadov. Vývoj a návrh metodického postupu environmentálne prijateľného spôsobu spracovania rôznych druhov odpadov umožňuje rozvíjať technické vedomosti, schopnosti, zručnosti a návyky riešiteľov projektov na úrovni vzdelávacieho procesu, výskumnej činnosti mladých vedeckých pracovníkov, ako aj externej spolupráce s inými univerzitami.
Odborné zameranie laboratória: vitrifikácia rôznych druhov popolčekov, generovaných v spaľovni komunálneho odpadu a v uhoľných elektrárniach, v procese plazmového tavenia, výskum možnosti environmentálne prijateľného spôsobu likvidácie rôznych druhov nebezpečných odpadov, splynovanie odpadov s vysokým podielom organickej frakcie s cieľom uplatnenia syntézneho plynu v energetických aplikáciách.
 

 

Laboratórium vodíkových technológií
 
Umiestnenie: Popradská 58, Vysokoškolská 4, Košice
Pracovníci: doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.
Kapacita: 10 študentov
 

 
Vybavenie: FVP Sanyo HIT 250, striedače SB 5000 TL, záložné batérie Hoppecke, deionizátory, elektrolyzér PEM, palivový článok PEM, metalhydridové zásobníky, adsorpčné zásobníky, meracia aparatúra s vyhodnotením v LabVIEW,
 
Výučba v laboratóriu: Zdroje a premeny energie, Meracie metódy a merania v energetike, Alternatívna energetika, Prenos tepla a hmoty, Palivové hospodárstvo
 
Využitie: Laboratórium je zamerané na štúdium energetického využívania obnoviteľných zdrojov energie, predovšetkým na štúdium možnosti výroby vodíka elektrolýzou vody pomocou elektrolyzéra PEM, jeho následného uskladnenia na aktívnom povrchu uhlíka, resp. vo forme metalhydridov, ako aj na následné využitie vodíka v palivovom článku. Laboratórium sa využíva pri riešení vedeckovýskumných úloh, pri riešení diplomových a doktorandských prác a v rámci spolupráce s priemyslom. V súčasnosti sa v laboratóriu nachádzajú nasledovné meracie prístroje a zariadenia: fotovoltické panely z polykryštalického a amorfného kremíka, PC na zaznamenávanie údajov z meracieho zariadenia, elektrolyzér PEM, palivový článok PEM, zariadenie na adsorpčné a absobčné uskladnenie vodíka, pyranometer, luxmeter, zariadenie na meranie charakteristík peltierových článkov.
 


 
Laboratórium experimentálnych a numerických metód venergetike
 
Umiestnenie: Vysokoškolská 4
Pracovníci: prof. Ing. Mária ČARNOGURSKÁ, CSc., doc. Ing. Tomáš BRESTOVIČ, PhD., Ing. Marián Lázár, PhD.
Kapacita: 10 študentov
 

 
Vybavenie: vzduchový potrubný systém z PMMA s meraním prietoku pomocou ultrazvukového prietokomera, tepelné čerpadlo voda-vzduch, Thomasov valec, muflová pec L 9/11/P320, NABATHRRM, rúrková pec LT, merací model radiálneho kompresora Armfield, 5xPC s programovým vybavením ANSYS CFX, drobná meracia technika.
 
Výučba v laboratóriu: Mechanika tekutín, Počítačová podpora projektovania energetických zariadení, Meracie metódy v energetike, Palivové hospodárstvo
 
Využitie: Zariadenia a prístrojová technika sú určené pre vedecké a výskumné činnosti základného a aplikovaného výskumu, ako aj pre riešenie diplomových a doktorandských prác na katedre:

Vzduchový potrubný systém z PMMA s meraním prietoku pomocou ultrazvukového prietokomera a radiálnym kompresorom tvorí ucelený stend na meranie objemového prietoku vzduchu u ventilačnej techniky a stanovenie súčiniteľu tlakovej straty rôznych vzduchotechnických prvkov samostatne, i v rôznych skupinách ich zapojenia.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda, dodaná nemeckou firmou Wätas, je určená na využívanie nízkopotenciálnej energie z odpadových vôd. Meracia aparatúra, využívajúca sekundárny zdroj energie vo forme odpadového tepla, je vybavená autoreguláciou a predstavuje demonštračný a praktický prostriedok pre vyučovací proces.

Thomasov valec s príslušenstvom je aplikovateľný v oblasti merania prietoku plynov do 50 l.s-1. Stanovenie prietoku je realizované pomocou bilančnej metódy, pri ktorej sú fyzikálne veličiny vyjadrené elektrickými veličinami. Zber dát je automatický. Vyhodnocovanie výsledkov prebieha pomocou výpočtovej techniky s predinštalovaným softvérovým vybavením.

Laboratórna „gravimetrická“ muflová pec L 9/11/P320,NABATHRRM je určená na kontinuálne sledovanie zmien hmotnosti skúmanej vzorky v závislosti na čase a teplote. Samotná mufla zariadenia je vyrobená z tvrdeného vlákna, ktoré sa vyznačuje vysokou tepelnou odolnosťou a nízkou váhou. Sledovanie zmeny hmotnosti vzorky sa zabezpečuje pomocou digitálnej váhy Kern EW420-3NM. Programový regulátor P 320 ponúka možnosť zvoliť si teplotnú krivku až v 8 segmentoch s rozsahom regulácie do 1 100 °C.

Rúrková pec LT pre teploty do 1 300 °C je pec z celonerezovej konštrukcie s použitím špičkových izolačných materiálov prevádzkovateľná v oxidačnej ako aj ochrannej atmosfére. Teplota v peci je regulovaná regulátorom HT 40.

Exprimentálny model aerodynamického tunela slúži na určenie silového účinku prúdiaceho vzduchu na obtekané teleso vo všetkých troch smeroch.
 

 

   
   
  ZOZNAM MIESTNOSTÍ A UČEBNÍ
 

  Učebne: V 103a, V 103b
  Seminárna miestnosť: 101
  Laboratóriá: 103,104,107,108,112b
  Archív: 102
   
   

           

mapa ket