Study programs

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Profil absolventa katedry

Absolvent študijného programu strojný inžinier – energetik, získava v prvej fáze odborného štúdia prehĺbené znalosti z teórie mechaniky tekutín, termodynamiky a prenosu tepla a hmoty, ktoré spolu s mechanikou tuhého telesa tvoria základnú teoretickú bázu energetickej techniky. V nadväznosti na túto bázu získa absolvent v druhej fáze odborného štúdia z aplikovaných vedných disciplín dobrý teoreticko-metodologický odborný základ a praktické skúsenosti, nevyhnutné k riešeniu širokého okruhu problémov, súvisiacich s výrobou, dopravou, distribúciou, akumuláciou a využívaním energií. Problémovo užšie zameraná tretia fáza odborného štúdia vytvorí predpoklady pre účelové formovanie odborného profilu absolventa, ktorý konkrétnu podobu nadobudne v podmienkach technickej praxe. V súlade s aktuálnymi potrebami národného hospodárstva je to orientované na problematiku technického zabezpečovania racionalizácie výroby, distribúcie a užívania energií a využívania alternatívnych energetických zdrojov. Absolvent odboru sa uplatní v energetických výrobniach všetkých druhov, v strojárskych podnikoch s výrobou energetických strojov a zariadení a v každej sfére národného hospodárstva, kde sa tieto prevádzkujú. Príprava za celý čas štúdia prebieha v úzkej spolupráci s praxou. Už ročníkové projekty sú konkrétnymi úlohami pre prax. Témy diplomových prác zadávajú priamo energetické podniky alebo sú stanovené ako určité dielčie úlohy výskumných úloh riešených pre prax. Štúdium zabezpečuje teoreticky a prakticky zdatných odborníkov pre naše energetické prevádzky.

Predmety pre 1. ročník Inžinierskeho štúdia v dennej forme  

     Winter semester                                                                      Summer semester

 • Kompresory, čerpadlá
 • Prenos tepla a hmoty
 • Spaľovacie zariadenia a výmenníky tepla
 • Vodné hospodárstvo
 • Počítačová podpora navrhovania energetických zariadení
 • Podnikateľská etika
 • Spaľovacie motory
 • Elektroenergetika
 • Diagnostika a údržba strojov
 • Aplikovaná mechanika
 • Palivové hospodárstvo

 • Parné, plynové a vodné turbíny
 • Chladiace zariadenia a TČ
 • Numerické metódy a modelovanie v energetike
 • Konštrukcia energetických zariadení I.
 • Semestrálny projekt
 • Výrobno-odborná prax
 • Meranie a regulácia tepelných procesov
 • Technológie kombinovanej výroby energie
 • Plynárenské zariadenia

Predmety pre 2. ročník Inžinierskeho štúdia v dennej forme          

       Zimný semester                                                                 Letný semester

 • Zásobovanie teplom
 • Jadrová energetika
 • Materiály a technológie v energetike
 • Zdroje a premena energie
 • Meracie metódy a experiment
 • Konštrukcia energetických zariadení II.
 • Navrhovanie energetických systémov
 • Vetracie, klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia
 • Energetické audity, certifikácia a podnikanie v energetike
 • Priemyselná vzduchotechnika
 • Energetické stroje a zariadenia
 • Vybrané kapitoly z tepelnej techniky
 • Diplomová práca

CONTACT

Department of Energy Engineering
Faculty of Mechanical Engineering
Technical University of Košice
Vysokoškolská 4
04 200, Košice, Slovakia
Phone: +421 55 602 2452