Inžinierske štúdium

Št. program: Strojné inžinierstvo

Garant študijného programu: prof. Ing. Štefan SEGĽA, CSc.

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

PROFIL ABSOLVENTA

Strojné inžinierstvoTémy diplomových prác od ich výberu, formulácie, cez spracovanie a hodnotenie i úroveň ich vedenia a následná obhajoba  sú zárukou, že absolvent musí preukázať schopnosť samostatne riešiť náročné úlohy druhého stupňa študijného programu Strojné inžinierstvo a má získané ako teoretické, tak aj praktické poznatky, ktoré je schopný tvorivo využívať. V správach komisie pre štátne skúšky, ktoré doteraz boli uskutočnené, je vždy kladné hodnotenie úrovne absolventov. Závery komisie i v poslednom  roku obsahujú ako jednoznačné konštatovanie vynikajúcej úrovne ako záverečných prác, tak aj úrovne vedomostí z predmetov štátnych skúšok. Predsedami komisií sú spravidla uznávaní odborníci z iných vysokých škôl a vedeckých inštitúcií zo SR aj zo zahraničia. Ďalšími členmi bývajú profesori a docenti zo Strojníckej fakulty TU v Košiciach. Témy diplomových prác sú orientované jednak na riešené grantové projekty, ako aj na úlohy praxe z priemyselného zázemia fakulty.

Absolventi druhého stupňa študijného programu Strojné inžinierstvo v študijnom odbore Strojárstvo:

 • dokážu analyzovať, optimalizovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce širokú oblasť strojárstva,
 • vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti,
 • majú hlboké znalosti v oblasti strojárstva umožňujúce im riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia,
 • sú schopní vedeckého prístupu k riešeným problémom. Majú skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov,
 • uplatňujú moderné metódy a techniky návrhu a vývoja v oblasti strojárstva,
 • nachádzajú a prezentujú vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní, konštruovaní a výrobe v strojárstve a pri využívaní strojárskych výrobkov,
 • tvorivo aplikujú získané poznatky v praxi,
 • kriticky analyzujú a aplikujú celú paletu konceptov, princípov a praktík odboru v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukazujú efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, technológií a prostriedkov,
 • vedia zavádzať zložité technické riešenia, používať moderné metódy a prostriedky pri riešení problémov,
 • preukazovajú dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie konštruovania strojárskych systémov, spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov, súvisiacich s týmito systémami,
 • vedia analyzovať a porozumieť konštrukčným, technologickým a iným procesom v strojárstve s možnosťou aplikácie na jednotlivé odvetvia strojárstva,
 • vedia  špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce strojársku výrobu pre rôzne druhy aplikácie,
 • vedia riadiť procesy zmien technológie z pohľadu vývoja techniky, prispôsobovania a implementácie progresívnej strojárskej činnosti,
 • vedia pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení strojárskych systémov a činností spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, s uplatnením jednotlivých hľadísk kvality ako aj ich vplyvu na životné prostredie,
 • sú schopní pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu,
 • udržiavajú kontakt s moderným vývojom vo svojej disciplíne,
 • riadia sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.


UPLATNENIE ABSOLVENTA

Po absolvovaní druhého stupňa štúdia Strojného inžinierstva v študijnom odbore Strojárstvo môžu absolventi hľadať uplatnenie v najrôznejších odvetviach priemyslu, vo verejnom aj v súkromnom sektore, a to nie iba v čisto strojárskych podnikoch ale aj v skoro všetkých technických a priemyselných podnikoch.
Dokážu navrhovať, vyvíjať, implementovať, rozširovať, prispôsobovať a umiestňovať strojné systémy. Vedia sa uplatniť na miestach vývojárov, technológov a pracovníkov v prevádzke.
Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie napr. v nasledujúcich firmách:

 • automobilový priemysel: Volkswagen Bratislava, Hyundai/KIA Žilina, PSA Peugeot Citroën Trnava, resp. v subdodávateľských podnikoch naň nadväzujúcich, Getrag Ford Transmissions, Molex, Gilbos Kechnec, Yazaki Michalovce, Škoda Auto Mladá Boleslav,
 • ťažké strojárstvo: ZŤS VVÚ Košice, Tatravagónka Poprad, Strojárne Piesok, SES Tlmače,
 • hutnícka výroba: US Steel Košice, ZSNP Žiar nad Hronom, Železiarne Podbrezová,
 • energetické podniky: SE Vojany, Vodné elektrárne Trenčín, Tepláreň Košice, SPP Nitra, Veľké Kapušany,  Jablonov nad Turňou,
 • podniky vyrábajúce domáce spotrebiče: Whirlpool Poprad, BSH Siemens Michalovce,
 • spracovateľský priemysel: SCP Ružomberok,
 • ostatné firmy: KIMEX Košice, SPINEA Prešov, H. M. Transtech Prešov, VAP Prešov, REGADA Prešov, MOROTECH Slovakia Sučany, SENZOR Košice, CA-Up International Prešov, SMC Priemyselná automatizácia Bratislava, SVIKON Svidník, CHEMEX Humenné, MOLEX Kechnec, Chemosvit Svit, SPP Košice, Chirana Medical Stará Turá, Festa Fiľakovo, BAR Slovakia Košice, 3 J Soft Poprad, Künze Slovakia, NORD Pohony, Black&Decker - De Walt, ČKD Praha DIZ, Vihorlat Snina, Křižík Prešov, PRK Košice, ZŤS VaV Dubnica nad Váhom, ZF-group North America,
 • a mnohé ďalšie.

 

Št. program: Aplikovaná mechanika

Garant študijného programu: prof. Ing. Jozef BOCKO, CSc.

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

PROFIL ABSOLVENTA

Aplikovaná mechanikaAbsolvent študijného programu Aplikovaná mechanika má podrobné znalosti z oblasti mechaniky tuhých a poddajných telies a prostredia. Absolvent tohto programu je schopný vykonávať dynamickú a pevnostnú analýzu súčiastok, strojov a zariadení, dopravných prostriedok a konštrukcií s využitím moderných metód a postupov experimentálnej a numerickej mechaniky, v ktorej sa najväčší dôraz kladie na metódu konečných prvkov.

Absolvent sa naučí efektívne využívať moderné softvérové prostriedky pre tvorbu a analýzu modelov mechanických sústav, napr. programy ako Ansys, Abaqus, NX Nastran, MSC.Adams, Solidworks, Matlab, Simulink a pod. Z tohto dôvodu súčasťou jeho odbornej prípravy je i prehĺbenie si vedomostí z oblasti teoretickej a aplikovanej matematiky a osvojenie si potrebných matematických nástrojov, ktoré sa využívajú pri riešení rôznych technických problémov.

V priebehu štúdia sa absolvent tiež oboznámi s najmodernejšími meracími prístrojmi a technikami, ktoré sú využívané pri analýze kmitania a pevnostnej analýze konštrukčných prvkov. Vďaka tomu je potom schopný navrhovať meracie reťazce a realizovať merania v oblasti napäťovo-deformačných analýz, kmitania, posudzovania životnosti, určovania materiálových vlastnosti atď.

Absolvent je schopný pracovať v tíme i samostatne, dokáže viesť projekty vo sfére navrhovania a vývoja strojných zariadení, dokáže analyzovať, navrhovať a konštruovať rozsiahle technické celky zahrňujúce mechanické sústavy a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Z tohto hľadiska má absolvent študijného programu Aplikovaná mechanika vysoké predpoklady pre uplatnenie vo vedecko-výskumných, vývojových a projekčných organizáciách a je tiež pripravený pokračovať v doktorandskom štúdiu.


UPLATNENIE ABSOLVENTA

Strojárstvo historicky patrí k najstarším a najprepracovanejším odborom technických vied. Má výnimočné postavenie až dodnes aj v tom, že každý z technických (aj mnohých netechnických) odborov potrebuje pre svoj rozvoj odborné znalosti z tohto odboru. Absolvent študijného programu Aplikovaná mechanika má možnosť uplatnenia vo všetkých strojárskych podnikoch pričom je adaptabilný tak, že sa môže bez väčších problémov uplatniť aj v príbuzných odboroch (hutníctvo, elektrotechnika, doprava, energetika a pod.) Môže pracovať vo výskumných a vývojových centrách, projekčných kanceláriách, technických a priemyselných podnikoch, poradenských firmách ako aj v obchodných firmách zaoberajúcich sa nákupom a predajom strojov a zariadení. Keďže má znalosti z podnikania, organizácie a riadenia výroby ako aj z manažérskych činností uplatní sa tiež v technickej oblasti verejného sektora (technické služby, životné prostredie a pod.) Jeho vysoký odborný potenciál ho však predurčuje pre prácu v oblasti vývoja, navrhovania, konštruovania a výpočtov, pričom najväčšie možnosti jeho uplatnenia sú v odvetviach ako je automobilový priemysel, letecký priemysel, lodný priemysel, výroba a návrh robotických systémov, bielej techniky, jednoúčelových zariadení, nosných konštrukcií a špeciálnych strojov pre ťažký a ľahký strojársky priemysel.
Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie napr. v nasledujúcich firmách:

 • automobilový priemysel: Volkswagen Bratislava, Hyundai/KIA Žilina, PSA Peugeot Citroën Trnava, resp. v subdodávateľských podnikoch naň nadväzujúcich, Getrag Ford Transmissions, Molex, Gilbos Kechnec, Yazaki Michalovce, Škoda Auto Mladá Boleslav,
 • ťažké strojárstvo: ZŤS VVÚ Košice, Tatravagónka Poprad, Strojárne Piesok, SES Tlmače,
 • hutnícka výroba: US Steel Košice, ZSNP Žiar nad Hronom, Železiarne Podbrezová,
 • energetické podniky: SE Vojany, Vodné elektrárne Trenčín, Tepláreň Košice, SPP Nitra, Veľké Kapušany,  Jablonov nad Turňou,
 • podniky vyrábajúce domáce spotrebiče: Whirlpool Poprad, BSH Siemens Michalovce,
 • spracovateľský priemysel: SCP Ružomberok,
 • ostatné firmy: KIMEX Košice, SPINEA Prešov, H. M. Transtech Prešov, VAP Prešov, REGADA Prešov, MOROTECH Slovakia Sučany, SENZOR Košice, CA-Up International Prešov, SMC Priemyselná automatizácia Bratislava, SVIKON Svidník, CHEMEX Humenné, MOLEX Kechnec, Chemosvit Svit, SPP Košice, Chirana Medical Stará Turá, Festa Fiľakovo, BAR Slovakia Košice, 3 J Soft Poprad, Künze Slovakia, NORD Pohony, Black&Decker - De Walt, ČKD Praha DIZ, Vihorlat Snina, Křižík Prešov, PRK Košice, ZŤS VaV Dubnica nad Váhom, ZF-group North America,
 • a mnohé ďalšie.

 

Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam