HISTÓRIA KONFERENCIE
         

História konferencie:

Stalo sa už dobrou tradíciou v rámci odbornej komunity technických diagnostikov, že sa každý rok od roku 1998 uskutočňuje jedinečné podujatie svojho druhu na Slovensku a to medzinárodná konferencia „ Diagnostika strojov – DIS“.

Technická diagnostika ako vedný odbor zaznamenáva neustále zvýšený záujem nielen vo vedeckej sfére, ale aj v oblasti aplikácie jej výsledkov v rámci novovyvíjaných metód a ich využitia v odbornej praxi. Využitie metód technickej diagnostiky predstavuje jeden zo základných nástrojov pre efektívne riadenie údržbárskych činností a eliminovanie nežiaducich stavov zariadení s dopadom na výrobu alebo ďalšie aspekty ovplyvňujúce prosperitu podniku. Cenová dostupnosť diagnostických prístrojov na jednej strane a vysoká výpovedná schopnosť nameraných údajov na strane druhej, umožňuje podnikom optimalizovať náklady vynaložené na plynulosť výroby, jej bezpečnosť a kvalitu konečných produktov.

Jedným z vedeckých a vzdelávacích cieľov Katedry bezpečnosti a kvality produkcie je oblasť koncipovania predpokladov a podmienok pre bezpečnú prevádzku technických zariadení. Pozornosť sa zameriava predovšetkým na efektivity v oblasti prevencie vzniku porúch ako najefektívnejšej aktivity z hľadiska humánnej bezpečnosti ako aj z ekonomického hľadiska. Jedným z nástrojov na vytvorenie podmienok pre minimalizáciu početnosti a dôsledkov porúch je aplikácia metód technickej diagnostiky v rôznych odvetviach priemyselných činností ako najúčinnejšieho prostriedku v rámci preventívnych aktivít. Dosiahnutie efektívnosti činnosti v rámci aplikácie metód technickej diagnostiky si vyžaduje širokú diskusiu medzi výrobcami meracích prístrojov, užívateľmi technických zariadení a výskumnými pracovníkmi z výskumných ústavov a vysokých škôl. Najlepšie by to vedeli potvrdiť účastníci všetkých doterajších konferencií „DIS – Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky“.

Snahou je trvale pokračovať v založenej tradícii vytvárania podmienok pre vzájomný dialóg medzi vedeckými pracoviskami, výrobnou sférou, dodávateľmi a užívateľmi diagnostických zariadení s cieľom vytvoriť platformu odborníkov pre diskusiu k otázkam zvýšenia efektívnosti údržby, a tým aj výrobných procesov ako celku v rôznych odvetviach priemyselných činností.

Dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že aj konferencia „DIS – Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky“ dôstojne zapadla do rámca oblasti technickej diagnostiky a aj v tomto smere prispeje k obohateniu odborných skúseností pre bezpečné, spoľahlivé a efektívne využívanie strojov a strojových technológií. V tomto kontexte by som si Vás všetkých, priaznivcov technickej diagnostiky a údržby strojov ako aj priateľov Technickej Univerzity v Košiciach dovolil pozvať do nášho krásneho mesta Košice. Teším sa na naše stretnutie!

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Juraj SINAY, DrSc.
odborný garant konferencie

 

 
Copyright © 2007 design by Michal Gorzás