Novus Scientia 2021

18. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov strojníckych fakúlt technických univerzít a vysokých škôl

Úvod

Konferencia doktorandov Novus Scientia 2021 je zameraná na prezentáciu výsledkov výskumu doktorandov strojníckych fakúlt a im príbuzných fakúlt technických univerzít a vysokých škôl. Konferencia poskytuje študentom doktorandského štúdia prezentovať výsledky ich vedeckého bádania, diskutovať o nich v širšom kontexte, nadviazať spoluprácu medzi pracoviskami a jednotlivcami s príbuzným výskumným zameraním a skvalitniť tak vedecké bádanie na úrovni doktorandského štúdia. Konferencia sa bude konať pod záštitou dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozefa Živčáka, PhD., MPH.

Vyhodnotenie konferencie

Komisia zložená z docentov a profesorov fakulty vybrala za každú sekciu najlepší príspevok a prezentáciu. Ocenení získavajú diplom a vecné ceny. Blahoželáme!

Cena za najlepší príspevok :

SEKCIA 1

QUALITY EVALUATION OF LAYERS CREATED BY PLASMA TRANSFERRED ARC TECHNOLOGY

Jakub BREZINA, Ján VIŇÁŠ

SEKCIA 2

DETERMINATION OF MATERIAL PROPERTIES OF ALUMINIUM ALLOY USING 3D DIGITAL IMAGE CORRELATION

Peter PALIČKA, Adam KAĽAVSKÝ, Róbert HUŇADY, Peter PAVELKA, Teodor TÓTH

Základné informácie

Konferencia je zameraná na nasledujúce témy:

 • Automatizácia, mechatronika a robotika
 • Technologické a materiálové inžinierstvo
 • Manažment, priemyselné a digitálne inžinierstvo
 • Konštrukčné a procesné inžinierstvo
 • Špeciálne inžinierske procesológie

Konferencia Novus Scientia 2021 prijíma príspevky aj formou posteru.

Termíny

 • Online registrácia: 30.11.2020
 • Zaslanie príspevkov: 31.12.2020
 • Úhrada vložného: 15.01.2021
 • Program konferencie: 22.01.2021
 • Termín konania konferencie: 28.01.2021

Príspevky zaslané po termíne nebudú akceptované.

Vložné

Vložné na konferenciu je 70 € a zahŕňa:

 • občerstvenie počas prestávok,
 • konferenčné materiály (vrátane zborníka z konferencie na USB),
 • obed,
 • organizačné zabezpečenie konferencie,
 • večerný raut s kultúrnym programom.

Ubytovanie

Ak máte záujem o ubytovanie v čase konania konferencie, vieme Vám zabezpečiť ubytovanie v študentských domovoch Boženy Němcovej a Ferka Urbánka.

V prípade potreby ubytovania nás kontaktujte e-mailom na adrese novus.scientia@tuke.sk

Číslo účtu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

IČO: 00 397 610

DIČ: 2020486710

Variabilný symbol: 1020

Miesto konania

Konferenčná miestnosť Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach

Rozsah príspevkov

min. 3, max 6. strán

Šablónu pre písanie príspevkov v anglickom jazyku nájdete TU.

Všetky príspevky budú recenzované a publikované v zborníku z konferencie NOVUS SCIENTIA 2021 na elektronickom médiu.

Najlepšie príspevky budú publikované v regulárnych číslach časopisu Acta Mechanica Slovaca, ISSN 1335-2393. www.actamechanica.sk

Vedecký a organizačný výbor konferencie

Patronát konferencie

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Garant konferencie

prof. Ing. Ján Slota, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

Vedecký výbor

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc., Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

prof. Ing. Michal Kelemen, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

prof. Ing. Emil Spišák, CSc., Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

doc. Ing. Ján Kráľ, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

doc. Ing. Peter Frankovský, PhD., Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc., Technická univerzita v Košiciach, Slovensko

prof. Ing. Eva Tillová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko

prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko

prof. Ing. Peter Šugár, CSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko

prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D., Vysoké učení technické Brno, Česká republika

doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D., VŠB Technická univerzita Ostrava, Česká republika

prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D., ČVUT Praha, Česká republika

doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, Česká republika

doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika

dr hab. inż. Andrzej Burghardt, prof. PRz, Politechnika Rzeszowska, Poľsko

Dr inż. Tomasz Jachowicz, Politechnika Lubelska, Poľsko

Organizačný výbor

Ing. Viktória Krajňáková, PhD.

Registrácia

Budete presmerovaný na registračný formulár

registrovat

 

 

V rámci konferencie, pre spravodajské a dokumentačné potreby organizátorov (TUKE), môžu byť vyhotovené obrazové snímky týkajúce sa fyzickej osoby (účastníka). V prípade výhrad k zverejneným obrazovým snímkam a obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail organizátora.

Zaslanie príspevkov

Budete presmerovaný na formulár pre zaslanie príspevku

registrovat

 

 

Kontakt

Propagačné materiály

V mene editorov špeciálneho čísla časopisu Materials uvádzame propagačné materiály z tohto časopisu.