Konferencia: BOZP - Aktuálne otázky bezpečnosti práce

Strojnícka fakulta TU v Košiciach
Národný inšpektorát práce
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

 

  

 SJF2 SK C CMYK    NIP    IP  euagent         

  

 

si Vás dovoľujú pozvať na 

XXXIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 

nadpis

  

„Bezpečnosť a ochrana zdravia - významný aspekt prevencie počas pandémie COVID-19"

1. a 2. december 2020
on-line 

  

 

Konferencia je organizovaná pod záštitou
ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Milana Krajniaka
a
Dr.h.c. prof. Ing. Jozefa Živčáka, PhD.,MPH
dekana SjF TUKE

 

 

 

 

 

Ciele konferenie:

Medzinárodná konferencia Aktuálne otázky bezpečnosti práce je najväčšie a najprestížnejšie podujatie v oblasti BOZP na Slovensku s 32 ročnou tradíciou a zároveň národným podujatím v rámci kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“. Cieľom konferencie je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti dobrej praxe v oblasti BOZP a manažérstva rizík.

 

Vedecký výbor konferencie: 

 

• prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. - SjF TU v Košiciach
• prof. Ing. Milan Oravec, PhD. - SjF TU v Košiciach
• bc. Hedviga Machayová, MBA - NIP Košice
• Ing. Michal Horňák - NIP Košice
• doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D.,MPA - FBI VŠB TU Ostrava
• doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. - FBI, ŽU v Žiline
• prof. RNDr. Iveta Marková, PhD. - FBI, ŽU v Žiline
• doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD. - DF, TU vo Zvolene
• doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. - FSI, VUT Brno
• prof. Waldemar Karwowski - University of Central Florida, USA
• Dr. Damjan Maletič, PhD. - University of Maribor
• PhDr. Ján Pituch - SOŠ Technická v Košiciach
• Ing. Pavol Polák, PhD. - P.B.I. spol. s r.o.
• Ing. Ján Donič, MBA - BOZPO, s.r.o.
• doc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. - FBI ŽU v Žiline
• Ing. Martina Gašová, PhD. - predseda združenia SES
• Ing. Ladislav Čáky - Environmentálne a havarijné poradenstvo
• doc. Ing. Ivana Tureková, PhD. - PK UKF v Nitre
• doc. RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D. - ZÚBOZ, z. ú. Praha
• doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D. - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
• Juraj Uherek - Slovenská asociácia BOZP a OPP

 

Organizačný výbor:

 

• doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD. - KBaKP, SjF, TU v Košiciach
• doc. Ing. Marianna Tomašková, PhD. - KBaKP, SjF, TU v Košiciach
• Ing. Anna Nagyová, PhD.- KBaKP, SjF, TU v Košiciach
• Ing. Zuzana Kotianová, PhD. - KBaKP, SjF, TU v Košiciach
• doc. Ing. Štefan Markulik, PhD. - KBaKP, SjF, TU v Košiciach
• Ladislav Kerekeš - NIP Košice
• Anastázia Bezáková -časopis Bezpečná práca

 

Odborné zameranie:logo BOZP KONF NOVE 2017

 • Manažérstvo rizík ako základný nástroj prevencie

 • Ochorenie COVID-19 a bezpečnosť prevádzky priemyselných podnikov

 • Psychosociálne riziká v pracovnom prostredí

 • Riadenie ľudských zdrojov v období pandemickej hrozby

 • Osobné ochranné prostriedky a ich spoľahlivosť

 • Integrovaná bezpečnosť - bezpečnosť technických zariadení a procesov

 • Inšpekcie zariadení založené na posudzovaní rizík

 • Riadenie rizík v rámci Safety & Security - Integrovaná bezpečnosť

 • Uvažovanie založené na riziku a ISO 45001

 • Integrácia manažérskych systémov

 • Bezpečnosť kritickej infraštruktúry

 • Prevencia závažných priemyselných havárií

 • Príklady dobrej praxe a účinných riešení BOZP

 • Plnenie požiadaviek legislatívy a činnosti Inšpekcie práce

 • Celoživotné vzdelávanie v oblasti BOZP

 • Ergonomické požiadavky ako súčasť BOZP

 

Cieľová skupina: 

 • Bezpečnostní technici,

 • manažéri, podnikatelia, zástupcovia zamestnancov, odboroví funkcionári, živnostníci, ergonómovia,

 • lektori, vedecko - pedagogickí pracovníci na VŠ,

 • inšpektori práce, iní.

 

 

Rokovacie jazyky:    slovenčina, čeština, angličtina (simultánne tlmočenie AJ)

 

 

 

 

 

 

Fotoarchív konferencie:

 

 


 

Pokyny pre autorov

Instructions for Authors

 

  

 

 Organizačné pokyny 

 

Výška konferenčného poplatku : 150,- €

 

V prípade neúčasti sa konferenčný poplatok nevracia!

 

Informácie o platbe:

 

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, KBaKP,

Letná 9, 042 00 Košice

DIČ: 2020486710; IČO: 00397610

Banka: Štátna pokladnica

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 620

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Do správy pre prijímateľa uviesť:

BOZP2020 + meno a priezvisko + názov organizácie

 

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta je v zmysle

§31zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty oslobodená

od DPH v hlavnej činnosti - výchovné služby a vzdelávacie služby.

Sekretariát konferencie BOZP 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, Letná 9, 042 00 Košice


e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD.: +421 55 602 2530

 

 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.