Domov

 

phoca thumb l img 4821

Cena veľtrhu-Projekt SMILING

Smiling systém získal ocenenie na Jubilejnom 20. medzinárodnom strojárskom veľtrhu, ktorý sa konal na výstavisku Agrokomplex od 21. do 24. 5. 2013 v Nitre. Zo 7 najvýznamnejších ocenení veľtrhu sme získali jednu z cien za rehabilitačnú topánku Smiling ako jediná zo 12 fakúlt zúčastnených v rámci TECHNOFÓRA 2013.

Save

Save

Save

 

phoca thumb l img 7203

Komplexný model automatizovanej priemyselnej linky

FESTO Didactic

 158

 

Praktické cvičenia, semestrálne a záverečné práce

Využitie stavebnicového systému FESTO, vývojovej platformy Arduino a priemyselných komponentov

Save

Save

Save

Aktuality


Štátna skúška pre študijný program Automatizácia a riadenie strojov a procesov (ARSP_Ing_D)

Dátum: 

Pondelok 12. 6. 2017

 

Predmety štátnej skúšky:

Bezdrôtové monitorovanie a riadenie (BMaR_ID_ARSP_n)

Komplexné metódy a prostriedky automatizácie procesov, výrobkov a služieb (KMaPAPVaS_ID_ARSP_n)

Diplomová práca (DP_ID_ARSP_n)

 

Komisia pre štátne skúšky:

Predsedníčka:

prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.

Členovia:

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

doc. Ing. Ondrej Líška, CSc.

doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD.

doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.

doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.


Vyhodnotenie ŠVOČ na SjF TU 2016/17

Na fakultnom kole ŠVOČ  získali naši študenti Bc. Ján Takáč druhé miesto s prácou „Návrh automatizovaného zariadenia na spracovanie a prepravu sypkej zmesi riadeného PLC“

a Bc. Michal Tomeček tretie miesto  s prácou „Vytvorenie aplikácie na vizualizáciu kanalizačných prečerpávacích staníc na dispečerskej úrovni s využitím Control Web“ v sekcii Automatizácia, mechatronika a robotika.

JT diplom2  MT diplom

 


Exkurzia do Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline

Dňa 02. 05. 2017 sa študenti 1. ročníka študijného programu automatizácia a riadenie strojov a procesov zúčastnili exkurzie do laboratórií  divízie Inteligentných  výrobných systémov Univerzitného vedeckého parku ŽU v Žiline, ktorá bola zameraná na pokročilé technológie výrobnej automatizácie.

Oblasť inteligentných výrobných systémov je v súčasnosti považovaná za jednu z kľúčových, pre udržanie rastu konkurencieschopnosti SR i Európy. Aktivity divízie IVS sú zamerané nielen na výskum, vývoj a aplikáciu inovatívnych prístupov a metód cielených na zvyšovanie efektivity komplexných moderných výrobných systémov, ale tiež na podporu rozvoja a rastu malých i veľkých podnikov.

Študenti sa oboznámili s funkciou automatizovanej medzioperačnej dopravy,  systémami pre navrhovanie a modelovanie medzioperačnej dopravy a prostriedkami pre virtuálne projektovanie výrobných systémov.

Exkurzia UniZA

 


ARTEP 2017  - AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI

Stará Lesná, 15.2.2017 - 17.2.2017  

Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty 10-11.2.2017


Rozvrhy hodín  - letný semester 2016/17


Rozvrh pre I ročník inžinierské denné štúdium:

Rozvrh_ID_I_ARSP_LS_17

Rozvrh pre II ročník inžinierské denné štúdium:

Rozvrh_ID_II_ARSP_LS_17

FDGFASG

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Exkurzia do Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save


Exkurzia vo firme Senzor s. r. o.

Logo Sezor 

Dňa 07.12.2016 sa študenti 1. a 2. ročníka študijného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov zúčastnili exkurzie v priestoroch spoločnosti Senzor, s.r.o. v Košiciach, ktorá je zameraná na senzorovú techniku a automatizáciu montážnych technológií. Študenti si prezreli navrhovanie, realizáciu a oživenie pracovísk pre montáž a diagnostiku procesu montáže automobilových komponentov.

 

Exkurzia - Spinea

Dňa 23.11.2016 sa študenti 1. a 2. ročníka študijného programu Automatizácia a riadenie strojov a procesov zúčastnili exkurzie do výrobných priestorov spoločnosti SPINEA, s.r.o. v Prešove, ktorá je svetovým výrobcom vysoko presných reduktorov.

 


 

Rozvrhy hodín  -zimný semester 2016/17

Rozvrh pre I ročník inžinierské denné štúdium, študijný program Automatizácia a riadenie strojov a procesov

Rozvrh_ID_I_ARSP_ZS_16_17

Rozvrh pre II ročník inžinierské denné štúdium, študijný program Automatizácia a riadenie strojov a procesov

Rozvrh_ID_II_ARSP_ZS_16_17

 

Rozvrh pre I ročník inžinierské denné štúdium, študijný program Automatizácia a riadenie strojov a procesov

Rozvrh_ID_I_ARSP_LS1516.pdf

 

Rozvrh pre I ročník inžinierské denné štúdium, študijný program Automatizácia a riadenie strojov a procesov

Rozvrh_ID_II_ARSP_LS1516.pdf

 


 

Exkurzia študentov I. a II. Ing. ročníka ARSP vo firme

MTS - (Modern Technology Systems)
Profil spoločnosti

Rozvrhy pre zimný semester 2015/2016

Rozvrh pre 1. ročník inžinierske štúdium ARSP

Rozvrh pre 2. ročník inžinierske štúdium ARSP

 

Rozvrhy pre letnýsemester 2014/2015

Rozvrh pre 1. ročník inžinierske štúdium ARSP

Rozvrh pre 2. ročník inžinierske štúdium ARSP


Výstava Pro Educo & Pro Job

Naša katedra prezentovala pre budúcich študentov výsledky vedecko výskumných aktivít na Veľtrhu vzdelávania a pracovných príležitostí, ktorý sa konal od 25. 11. do 27. 11. 2014  v Spoločenskom pavilóne v Košiciach.


 


Relácia Spektrum RTVS - novinky zo sveta vedy a techniky
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. v relácii spektrum na témy
MonAMI od minúty 2,04

a
SMILING
od minúty 1,50


Projekt vysokoškoláci do praxe

Brány prešovského strojárskeho podniku SPINEA Technologies, ktorý vyrába produkty určené pre automatizáciu a priemyselnú robotiku, pre oblasť výroby obrábacích strojov, textilný priemysel, zdravotnícku techniku, letecký priemysel, ale aj mnohé ďalšie sféry, sa otvorili pre doktorandov zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Tejto exkurzie sa zúčastnil aj Ing. Boris Jobbágy.

Exkurzia v Spinea


Prax v inžinierskom štúdiu (povinná)

  • Odborná prax po ukončení 1. ročníka II. stupňa štúdia
  • dĺžka praxe: 4 týždne

Študenti v inžinierskom štúdiu absolvujú odbornú prax v strojárskom podniku počas letných prázdnin po 1. ročníku štúdia. Cieľom odbornej praxe je oboznámenie sa študentov s výrobným programom podniku a získanie praktických skúseností a zručností.

- individuálne zabezpečenie praxe
- realizovanú prax je potrebné dokladovať potvrdením s uvedením vykonávaných činností
- doklad o realizovanej praxi a správu z odbornej praxe v rozsahu 4 strán študent odovzdá garantovi študijného programu do 31.8.2014

Potvrdenie o praxi - Ing. štúdium (2.stupeň)Povinná exkurzia

Študenti v II. stupni vysokoškolského štúdia absolvujú v 1. resp. 2. ročníku povinné exkurzie vo výrobných podnikoch, prípadne i na výstavách v celkovom rozsahu 5 dní. Exkurzie zabezpečuje katedra, ktorá garantuje daný študijný program.


Rozvrh LS I.ID ARSP

Rozvrh LS II.ID ARSP


ARTEP 2014  - AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE V TEÓRII A PRAXI

8. WORKSHOP ODBORNÍKOV Z UNIVERZÍT, VYSOKÝCH ŠKÔL A PRAXE V OBLASTI
AUTOMATIZÁCIE A PRIEMYSELNEJ INFORMATIKY

5.2-7.2.2014, Stará Lesná
Podujatie je organizované

pod záštitou dekana Sjf TU v Košiciach Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc. a dekana FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove prof. Ing. Jozefa Zajaca, CSc.  katedrami: Katedrou automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a Katedrou matematiky, informatiky a kybernetiky Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove.


Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič udelil Malú medailu Samuela Mikovíniho za prínosy v oblasti vedy a techniky v zahraničí  prof. Ing. Dušanovi Šimšíkovi, PhD., za úspešné riešenia v projektoch 6.RP a 7.RP EK v oblasti automatizácie, IKT služieb a prístupnosti vo WEB službách.

                    


Prednáškový pobyt  prof. Zory Thomovej, PhD. z univerzity SUNYIT State University of New York, Institute of Technolofy at Utica/Rome,  na našej katedre
 


Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru
Úžitkový vzor 6543

 


Pan European Networks: Science & Technology
Focus on Inclusion
Vyzvaný príspevok do Science & Technology
 


Rozvrhy na zimný semester - akademický rok 2013/2014tu

 


Témy záverečných prác


Vyzvané prednášky na University of Illinois Chicago
Dňa 30 Júla 2013 sa konali na University of Illinois v Chicagu pozvané prednášky v rámci cyklu
"New Aging, Rehabilitation and Assistive Technology Services for Seniors in Europe"
prof. Šimšík na tému: "Social Services for Seniors Based on ICT"
Ing. Galajdová na tému: "Training for Seniors at Risk of Falling using a Mechatronivcal Rehabilitation Device"


Seminár rehabilitačná robotika

Dňa 3. Júla 2013 sa konal seminár "Rehabilitačná robotika"

 


Vážené kolegyne a kolegovia!
Organizátori pravidelnej česko-slovenskej konferencie TRENDY V BIOMEDICÍNSKOM INŽINIERSTVE
si Vás dovoľujú v mene organizačného a vedeckého výboru pozvať do prostredia Vysokých Tatier na

TRENDY V BIOMEDICÍNSKOM INŽINIERSTVE 2013.

Konferencia sa bude konať v hoteli PERMON, Podbanské v dňoch 3.7. – 5.7.2013.
 
Tématika konferencie je široko ladená, vítané sú Vaše návrhy na zriadenie špeciálnych sekcií.
Navrhovateľ špeciálnej sekcie pri zabezpečení minimálne 5 prednášateľov získava 50% zľavu na vložné a stáva sa jej predsedom/chairmanom.
 
Súčasne vyzývam všetky vzdelávacie pracoviská v odbore Biomedicínske inžinierstvo a príbuzných odborov, aby okrem vedeckých článkov prezentovali aj svoje aktuálne vzdelávacie aktivity v špeciálnej sekcii „Vzdelávanie v BI“.
 
Tešíme sa na stretnutie!

ODKAZ NA STRANKU KONFERENCIE: https://www.sjf.tuke.sk/karakr/trendy/
 


Súťaž SS12 tu bude opäť!!!

Patríš medzi študentov, ktorí radi vytvárajú aplikácie alebo navrhujú ich koncepty?
Vytvor spolu so svojími priateľmi v jednom tíme aplikáciu open source, ktorá rieši každodenné problémy ľudí so zdravotným postihnutím.
Zúčastni sa národného kola SS12:EU 2013 a pokús sa postúpiť do medzinárodného finále.

Prihlás sa do súťaže!

KTO? Študenti vysokých škôl so znalosťami programovania, navrhovania aplikácií alebo problematiky prístupnosti a podporných technológií. Môžete sa zaregistrovať samostatne alebo v skupinách,  súťažiť sa bude v päť až šesť členných tímoch.

ČO? Počas určených dní v rámci aktivít spojených so štúdiom budú tímy pracovať na kreatívnom a používateľsky ústretovom riešení určitého problému z každodenného života ľudí so zdravotným postihnutím. Tímy budú mať k dispozícií odborného tútora. Každému tímu bude porotou vybraná a pridelená jedná úloha z vopred zverejneného zoznamu.

KDE? Akciu v SR organizuje BBC na Technickej univerzite v Košiciach v spolupráci s KARaKR na SjF a CNL pri KPI, FEI.

PREČO? Účastníci budú mať šancu porovnať svoje riešenia s nápadmi ostatných tímov, a tým sa zoznámiť sa  inými prístupmi v danej problematike. Víťazný tím národného kola získa certifikát a možnosť zúčastniť sa finále SS12:EU,v rámci renomovanej medzinárodnej konferencie AAATE 2013.
Programovacia súťaž SS12 Code for a cause je súčasťou série akcií projektu Project:Possibility (P:P). P:P prináša študentom inšpiráciu a zoznamuje ich s možnosťami, ktoré im poskytuje problematika prístupnosti a podporných technológií na báze open source.

Viac informácií o neziskovej organizácií Project:Possibility a ako sa do tohto projektu zapojiť nájdete na ich domovskej stránke.

Viac informácií:
Ing. Daniel Siman, PhD.
L9B prízemie Lab 010
TUKE, SjF, KARaKR
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 055/ 602 2482


Úlohy SS12 code for a cause

 

Voľby do AS SjF TUKE

Do zamestnaneckej časti Akademického senátu SjF bol zvolený prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

Zamestnanecká časť Na základe uznesenie VII/1/2011 Akademického senátu SjF, prijatého dňa 1.decembra 2011 a v zmysle Zásad volieb do Akademického senátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, bol vo volebnom obvode č. 3 - Katedra automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní pre doplňujúce voľby do AS SjF konajúce sa dňa 15. 12. 2011 navrhnutý tento kandidát prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. Voľby sa uskutočnia 15. 12. 2011, o 9,00 hod. v zasadačke katedry.

Save

Save

Save

SaveSave

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Linky pre automatizáciu

Interné linky

Balluff Screenshot 1

mail2

Siemens

mais
DailyAutomation500x253 72ppi

telefon

eplan

tuke 

Logo Festo

uk 

logo

ftp 

foxon

nastavenia
Matlab zamestnanci

atp journal

 
realgames logo  

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save