V zmysle zákona o dekan SjF TUKE vydáva pokyn k prijímaciemu konaniu na III. stupeň štúdia pre akademický rok 2022/23.
Doktorandské štúdium je študijným programom tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania. Základné podmienky tohto štúdia upravuje § 54 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


1. Otvárané študijné programy


Doktorandské štúdium sa v akademickom roku 2022/2023 realizuje v nasledovných študijnýchprogramoch:

 • Aplikovaná mechanika
 • Časti a mechanizmy strojov
 • Energetické stroje a zariadenia
 • Inžinierstvo prostredia
 • Kvalita a bezpečnosť
 • Priemyselná mechatronika
 • Priemyselné inžinierstvo
 • Strojárske technológie a materiály
 • Výrobná technika
 • Biomedicínske inžinierstvo.


2. Spôsob podania prihlášky na štúdium


Prijímacie konanie sa začína doručením e-prihlášky uchádzača o štúdium. Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5.-7.), je potrebné vyplniť elektronicky prostredníctvom web stránky


https://eprihlaska.tuke.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais


Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium pre ak. r. 2022/2023 je úspešné absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia a úspešné absolvovanie prijímacieho konania. V prihláške je potrebné uviesť znalosť cudzích jazykov.


K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť (ako príloha e-prihlášky):

 • životopis
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
 • výpis výsledkov štúdia
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, prípadne poštová poukážka)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác.


Spoplatnenie štúdia je v zmysle príkazu rektora Technickej univerzity v Košiciach č. 12/2021, zverejneného na stránke www.tuke.sk.

https://pdf.tuke.sk/legislativa/PR_TUKE_12_21_Skolne_2022_2023_vyd01.pdf


Témy dizertačných prác sú zverejnené na webovom sídle fakulty
https://sjf.tuke.sk/uchadzac/wp-content/uploads/2020/02/PhD-temy-2022.pdf

 

3. Priebeh prijímacej skúšky:


Prijímacia skúška pozostáva z jazykovej časti a odbornej časti.


a) jazyková časť prijímacej skúšky:

 • skúška z cudzieho jazyka (anglický jazyk) sa uskutočňuje formou testu,
 • test sa uskutoční prezenčnou formou dňa 17.6.2022 so začiatkom o 09:00 hod. v priestoroch Dekanátu SjF, Letná 1/9, B.blok, 1. poschodie, v miestnosti CONSILIUM MAGNUS,
 • časový limit na vykonanie testu je 25 minút, t.j. od 09:00 do 09:25 hod.,

 

b) odborná časť:

 • uchádzač pripraví odbornú .pptx prezentáciu v rozsahu 10-12 snímok k téme DDP na ktorú sa hlási,
 • uchádzač môže pri príprave prezentácie využiť konzultáciu so školiteľom,
 • uchádzač po ukončení jazykovej skúšky absolvuje pohovor pred komisiou pre prijímacie konanie v príslušnom študijnom programe na príslušnom ústave fakulty /info v pozvánke/
 • odbornú úroveň prezentácie ako aj celkové vystúpenie uchádzača zhodnotí príslušná komisia pre prijímacie konanie v danom študijnom programe.


Výber uchádzačov bude uskutočnený na základe celkového výsledku prijímacieho pohovoru.
V zmysle §58, ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. a §4, ods. 6 Vnútorného predpisu TUKE k doktorandskému štúdiu, o prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty.

 

4. Termín podania prihlášky a poplatok


Termín podania prihlášok je do 31.05.2022.

Poplatok za prijímacie konanie je 30,00 EUR (e- prihláška). Poplatok je možné uhradiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 9

Adresát:

Technická univerzita v Košiciach,

Strojnícka fakulta,

Letná 1/9,

042 00 Košice-Sever


5. Termín prijímacieho konania


Termín prijímacieho konania je stanovený na 17.06.2022.


6. Komisie pre prijímacie konanie na III. stupeň štúdia pre ak. r. 2022/2023


Komisie pre prijímacie konanie v znení §54 ods. 7 zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a §4 Zásad organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásad zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach budú pracovať v nasledovnom zložení:

 

1. Ústav automatizácie, mechatroniky, robotiky a výrobnej techniky
ŠO: strojárstvo

ŠP: priemyselná mechatronika

ŠP: výrobná technika

Komisia:

predseda: prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.

člen: prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.

člen: prof. Ing. Marek Sukop, PhD.


2. Ústav technologického a materiálového inžinierstva

ŠO: strojárstvo

ŠP: strojárske technológie a materiály

Komisia:

predseda: prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

člen: prof. Ing. Emil Evin, CSc.

člen: prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.

 

3. Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a inžinierstva prostredia
ŠO: strojárstvo

ŠP: priemyselné inžinierstvo

ŠP: inžinierstvo prostredia

Komisia:

predseda: prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

člen: prof. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

člen: prof. RNDr. Martin Bača, CSc.

 

4. Ústav mechaniky, energetického a konštrukčného inžinierstva
ŠO: strojárstvo

ŠP: aplikovaná mechanika

ŠP: časti a mechanizmy strojov

ŠP: energetické stroje a zariadenia

Komisia:

predseda: prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.

člen: prof. Ing. Róbert Grega, PhD.

člen: doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.

 

5. Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
ŠO: elektrotechnika

ŠP: biomedicínske inžinierstvo

ŠO: strojárstvo

ŠP: kvalita a bezpečnosť

Komisia:

predseda: prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.

člen: prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.

člen: prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.

 

Kontaktné údaje:
Ing. Beáta Krišáková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefón: 055/602 2444

 

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH
dekan

 

Celý pokyn na stiahnutie pdf