Zameranie
 
     Pedagogická činnosť pracovníkov Katedry mechatroniky (KM) na Strojnícke fakulte, Technickej univerzity v Košiciach vyplýva z ich poslania, a to poskytnúť prípravu budúcich inžinierov a bakalárov.
 
Katedra zabezpečuje výučbu v študijných programoch Mechatronika 1. a 2. stupeň, Strojné inžinierstvo 1. a 2. stupeň, Automatizácia a riadenie 2. stupeň, Meranie 2. stupeň, Biomedicínske inžinierstvo 2. stupeň.
 
Výučba prebieha formou prednášok a cvičení, časť týchto predmetov je vyučovaná s podporou výpočtovej techniky.
Pracovníci KM pripravili a vydali učebné texty z viacerých predmetov. 
Katedra mechatroniky sa zúčastňuje na postgraduálnom vzdelávaní inžinierov v študijnom programe Mechatronika 3. stupeň.