Zameranie

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

               

Vedecko-výskumné projekty riešené od roku 2010

Grantové projekty APVV, VEGA, KEGA:

 • Špecifické aspekty merania koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok v pracovnom prostredí pomocou optických metód merania pomocou referenčných metód.
 • Numerické modelovanie mechatronických sústav.
 • Výskum princípov lokomócie potrubného stroja v potrubí za účelom ťahania káblov do existujúcich potrubných sietí.
 • Funkčný model minimechanizmu pre účely snímania povrchových vád vnútornej steny tenkého potrubia.
 • Výskum štruktúr a správania sa modulov mechatronickej mobilnej technickej sústavy na úrovni orgánov a stavebných prvkov za účelom zlepšenia vlastnosti mobilnej technickej sústavy.
 • Výskum mechatronických sústav imitujúcich lokomóciu hada v obmedzenom a premenlivom priestore.
 • Návrh pneumaticky ovládaného kĺbu pre článkované mechanické systémy so schopnosťou adaptácie na okolité prostredie.
 • Návrh riadiaceho systému pre mobilné roboty.
 • Inovatívne metódy v navrhovaní robotických mechanizmov.
 • Zvyšovanie znalostnej úrovne študentov v oblasti aplikácií vnorených systémov v mechatronických sústavách

Projekty podporované EU:

 • EU - OP Výskum a vývoj 2620002 OPVaV-2009/2.1/03-SORO.         Kód ITMS:       26220120060. Centrum výskumu riadenia technických, environmentálnych a humanitárnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve.
 • EU - OP Výskum a vývoj 2620002 OPVaV-2009/2.2/05-SORO.         Kód ITMS: 26220220141. Výskum modulov pre inteligentné robotické systémy.
 • EU Stimuly - Projekt aplikovaného výskumu. Komplexný modulárny robotický systém strednej kategórie s vyššou inteligenciou. Req-00169-0001.

Technické projekty pre prax:

 • Výpočtové a experimentálne overenie transportných kontajnerov pre prepravu vyhoreného jadrového paliva (JAVYS Jaslovské Bohunice),
 • Analýza modálnych parametrov a prevádzkového kmitania turbo-kompresorov kompresorových staníc (SPP Bratiskava),
 • Expertíza havárie ventilátora a jeho posúdenie vrátane kontroly kotvenia (U. S. Steel Košice),
 • Nastavenie síl v segmentoch ložiska Francisovej turbíny vodnej elektrárne prostredníctvom dynamometrov (SE Bratislava),
 • Analýza životnosti liaceho stojana a návrh úprav pre predĺženie jeho životnosti (U. S. Steel Košice),
 • Zistenie príčin trhlín v stĺpoch lisu a návrh úprav stojana lisu pre zabezpečenie jeho ďalšej prevádzky (Whirlpool Poprad),
 • Overenie bezpečnosti prevádzkovania hradidlových tabúľ vodnej elektrárne (SE Bratislava),
 • Posúdenie napäťových stavov torzných systémov konvertorov           (U. S. Steel Košice).
 • Riešenie problematiky praskania plochých pružín rámov kmitania     na zariadení pre plynulé odlievanie brám (U. S. Steel Košice).
 • Akumulačné nádrže - analýza namáhania, príčiny havárie a určenie zvyškovej životnosti po realizácii opatrení (TEKO Košice).
 • Overenie bezpečného prevádzkovania potrubných dvorov kompresorových staníc (SPP Bratislava).
 • Analýza poruchových stavov konvertora (U. S. Steel Košice).

 

SPOLUPRÁCA S PRAXOU

V posledných rokoch bolo riešených množstvo úloh pre U. S. Steel Košice, s.r.o., SE Vojany, Vodné elektrárne Trenčín, Tepláreň Košice, SCP Ružomberok, SPP Nitra, SPP Veľké Kapušany, SPP Jablonov nad Turňou, Dunaferr Lőrinci Hengermű Budapešť, Whirlpool Poprad, Austria Energy Viedeň, Tatravagónka Poprad, BSH Siemens, Slovalco a.s. Žiar nad Hronom, VUJE a.s. Trnava, SE Bratislava, VVU ZŤS, a.s. Košice, JAVYS Jaslovské Bohunice.

 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Technische Universität Darmstadt (Nemecko),

Technische Universität Karlsruhe (Nemecko),

University of Adelaide (Austrália),

ETH Zűrich (Švajčiarsko),

Polytechnika Rzeszow (Poľsko),

Fachhochschule Wismar (Nemecko),

TU Miskolc (Maďarsko),

ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava, ZČU Plzeň, PU Olomouc (Česká republika).