Grantové projekty

  

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY 

 

KEGA 018TUKE-4/2018

Implementácia nových technológií a edukačných metód v oblasti riadiacich systémov pre zlepšenie vzdelanostnej
úrovne a praktických zručností absolventov študijného odboru Mechatronika
prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.

VEGA 1/0389/18
Výskum a vývoj kinematicky redundantných mechanizmov
doc. Ing. Ivan Virgala, PhD. 

VEGA 1/0872/16

Výskum syntetických a biologicky inšpirovaných lokomócií mechatronických sústav v členitom teréne

prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.


FGV/2016

Návrh a realizácia pneumatického manipulačného ramena

doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.

 

UKONČENÉ PROJEKTY

 
KEGA 048TUKE-4/2014
Zvyšovanie znalostnej úrovne študentov v oblasti aplikácií vnorených systémov v mechatronických sústavách
prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc.

E-Talent

ARMatic - vývoj algoritmov riadenia redundantného robotického ramena

doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.


Kvalita vzdelávania

DidacticBot - Inovácia výučbového procesu robotiky a mechatroniky

doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.


APVV 0091-11

Využitie metód experimentálneho a numerického modelovania pre zvyšovanie konkurencieschopnosti

a inovácie mechanických a mechatronických sústav

Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.


OPVaV-2009/2.2/05-SORO ITMS: 26220220141

Výskum modulov pre inteligentné robotické systémy


PMP FGV/2013/7

Návrh pneumaticky ovládaného kĺbu pre článkované mechanické systémy so

schopnosťou adaptácie na okolité prostredie

doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.


OPVaV-2012/2.2/08-RO ITMS: 26220220182

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií


OPV/K/NP/2013-5 ITMS: 26110230120

Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti


VEGA 1/1205/12

Numerické modelovanie mechatronických sústav

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.


E-Talent

LocoSnake - Pohyb robotických mechanizmov s podporou riadiaceho softvéru

doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.


VEGA 1/0464/09

Výskum mechatronických sústav imitujúcich lokomóciu hada v obmedzenom a premenlivom priestore

prof. Ing. Alexander Gmiterko, CSc.