Mechatronika - Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium Mechatronika - 3. stupeň

 

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja mechatroniky. Štúdium je orientované na absolventov inžinierskeho, respektíve magisterského štúdia, inklinujúcich k riešeniu teoretických inžiniersko-vedeckých problémov v oblastiach mechatroniky, elektrotechniky, elektroniky, mechaniky, strojárstva, informatiky a automatického riadenia až do úrovne umelej inteligencie. Predpokladom úspešného zvládnutia štúdia je schopnosť doktoranda abstraktne myslieť, jeho záujem a schopnosť aplikovať poznatky týchto odborov pri riešení technických problémov, ovládanie moderných analytických a numerických metód a metód matematického modelovania. Doktorand sa naučí charakterizovať a chápať fyzikálne javy a experimentálne poznatky o týchto javoch, hľadať adekvátne modely a nové aplikácie v špecifikovaných disciplínach, vo vede, výskume a praxi.

 

Wirgil