Zameranie katedry

ZAMERANIE KATEDRY

Katedra energetickej techniky vznikla 1.9.1992. Na katedre sa zabezpečuje výučba v akreditovanom študijnom programe 2304 Energetické stroje a zariadenia v  2. a 3. stupni štúdia.

V súčasnosti katedra zabezpečuje pedagogické a vedecko-výskumné aktivity celkom 6 pedagógmi, 1 vedecko-výskumnými pracovníkmi, 1 THP pracovníkom a 4 internými doktorandmi.

Od roku 1993 má katedra akreditovaný študijný program 2304 Energetické stroje a zariadenia v magisterskom štúdiu a od roku 1994 doktorandský študijný program s rovnomenným názvom. Každoročne je počet študentov v inžinierskej forme štúdia, v dennej a externej forme, od 10 do 25 a v doktorandskom štúdiu, v obidvoch formách štúdia, študuje od 1 do 4 študentov.

Ťažiskom pedagogickej práce je výučba predmetov Mechanika tekutín a Termomechanika v I. stupni štúdia na SjF tak v dennej ako aj externej forme. V študijnom programe 2304 Energetické stroje a zariadenia katedra ponúka, okrem povinných predmetov, štúdium predmetov voliteľných, prostredníctvom ktorých sa študent profiluje podľa svojho záujmu.

Základná orientácia pedagogického pôsobenia je na oblasť prípravy študentov pre ich budúce uplatnenie hlavne v energetických podnikoch. Na príprave študentov sa zúčastňujú aj významní odborníci z praxe a vysokých škôl zo zahraničia.

Študenti využívajú možnosť štúdia na zahraničných univerzitách hlavne v rámci programu ERASMUS.

Katedra sa podieľa aj na výučbe zahraničných študentov v anglickom jazyku, ktorí prichádzajú na SjF v rámci rôznych programov i ako samoplatcovia.

mapa ket