Uplatnenie absolventov PhD. štúdia

Uplatnenie absolventov doktorandského štúdia

 

Absolvent študijného programu Energetické stroje a zariadenia má výnimočné postavenie v tom, že získal hlboké vedomosti z predmetov tvoriacich matematické a fyzikálne základy strojárstva, ako aj z teórie mechaniky tekutín, termodynamiky a prenosu tepla a hmoty, ktoré spolu s mechanikou tuhého telesa tvoria základnú teoretickú bázu energetickej techniky, má zodpovedajúce znalosti z technológie a konštrukcie strojov a zariadení.

V nadväznosti na túto bázu znalostí absolvent získa v druhej fáze odborného štúdia z aplikovaných vedných disciplín dobrý teoreticko-metodologický odborný základ a praktické skúsenosti, nevyhnutné k riešeniu širokého okruhu problémov, súvisiacich s projektovaním, konštrukciou a prevádzkou strojov a zariadení, ktoré vyrábajú, produkujú a transformujú energiu vo forme určenej k spotrebe (kotly a rôzne spaľovacie zariadenia, čerpadlá a kompresory, kogeneračné jednotky a pod.), stroje, ktoré vyrábajú energiu vo forme mechanickej práce (turbíny všetkých typov, hydrodynamické, hydrostatické a pneumatické motory, spaľovacie motory a pod.) a zariadenia (všetky druhy príslušenstva), ktoré podporujú činnosť uvedených strojov. Problémovo užšie zameraná tretia fáza odborného štúdia vytvorí predpoklady pre účelové formovanie odborného profilu absolventa, ktorý konkrétnu podobu nadobudne v podmienkach technickej praxe. V súlade s aktuálnymi potrebami národného hospodárstva je táto časť štúdia orientovaná na problematiku konštrukcie strojov a zariadení na využívanie alternatívnych energetických zdrojov (slnečnej, veternej a geotermálnej energie, energie biomasy a odpadov a pod.).

Absolvent odboru Energetické stroje a zariadenia, so systémovým prístupom k riešeniu problémov, so znalosťou technológii potrebných pri výrobe a konštrukcii energetických strojov a zariadení, využívajúc pri tom  moderné výpočtové metódy, sa uplatní vo všetkých druhoch strojárskych podnikov s výrobou energetických strojov a zariadení, ale aj v každej sfére národného hospodárstva a malých a stredných firmách, kde sa energetické zariadenia konštruujú alebo prevádzkujú. Absolvent je schopný komunikovať v svetovom jazyku a tak môže nájsť uplatnenie nie len doma ale aj v zahraničí ako:

  • samostatný tvorivý konštruktér, technológ alebo konzultant v oblasti energetickej techniky.
  • vedecký alebo výskumný pracovník.

Úroveň všetkých absolventov študijného programu je, vďaka rozsahu projektových, laboratórnych a numerických prác a odbornej praxe počas štúdia, ako aj hodnotným spracovaním záverečnej prace, veľmi dobrá a umožňuje absolventom nájsť si adekvátne zamestnanie v odbore. Absolventi študijného programu Energetické stroje a zariadenia našli uplatnenie napr. v týchto firmách: Tepláreň Košice, Tepelné hospodárstvo Košice, Bytový podnik Trebišov, QEL Bardejov, SIEA Košice, Dalkia Košice, SES Tlmače, Košice, SE Vojany, Vodné elektrárne Dobšina, Trenčín, SPP Veľké Kapušany, Jablonov nad Turňou, Nitra, Klimavex Košice, US Steel, Whirlpool Poprad, Molex, Gilbos Kechnec, Getrag Kechnec, Kosit Košice, Bioplynová stanica Rozhanovce a pod..

mapa ket