Profil absolventov PhD. štúdia

Profil absolventov doktorandského štúdia

 

Študijný odbor Energetické stroje a zariadenia je zameraný na prípravu odborníkov hlavne strojárskeho zamerania so znalosťami inžinierskej informatiky na úrovni odpovedajúcej samostatnému zvládnutiu riešenia inžinierskych úloh v oblasti návrhu, výpočtu, konštrukcie i výroby energetických strojov a zariadení.

Absolvent študijného programu získa v 3. stupni vysokoškolského štúdia kvalifikáciu pre širokú oblasť energetiky orientovanú nielen na strojárstvo ale tiež na ekológiu, ekonomické a legislatívne aspekty súvisiace s výrobou, distribúciou, prevádzkou a projektovaním. Je schopný rýchlo sa adaptovať a komunikovať s prevádzkovými technikmi a inžiniermi pri výrobe energií ako aj pri návrhu a konštrukcii energetických zariadení. Dokáže riadiť chod výroby zariadení aj technologických celkov, vrátane ekologických.

 

Teoretické vedomosti

 • absolvent získa ucelené treťostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Energetické stroje a zariadenia,
 • bude mať hlboké znalosti hlavne zo základných disciplín, ako je termomechanika, mechanika tekutín a prenos tepla a hmoty,
 • bude schopný využívať pri modelovaní moderné softvérové prostriedky (ADAMS, ANSYS, MATLAB, AUTOCAD a pod.),
 • bude rozumieť vzájomným súvislostiam pri výrobe energie, jej distribúcii, akumulácii, samotnom využívaní, ale tiež pri likvidácii odpadov,
 • bude schopný analyzovať výhody a nevýhody výroby energie z klasických zdrojov a zdrojov obnoviteľných pri súčasnom akceptovaní ekologických aspektov,
 • dokáže navrhovať a konštruovať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce komplexy strojov a zariadení a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti,
 • bude si vedomý úskalí, ktoré prináša výroba energie z jednotlivých zdrojov a bude schopný prinášať nové nápady na riešenie s ohľadom na priamy kontakt s priemyselnou praxou už počas štúdia,
 • získa skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním hypotéz a analýzou získaných údajov, dokáže samostatne zhodnotiť pozitíva i negatíva vlastného návrhu, bude schopný uplatniť sa na trhu práce bezprostredne po ukončení 3. stupňa štúdia,

 

Praktické schopnosti a zručnosti

 • vie komunikovať v jednom svetovom jazyku,
 • využíva informačné technológie pri kontrole a riadení technologických procesov,
 • má znalosti z riadenia pracovného kolektívu,
 • má predpoklady podnikať v oblasti výroby a predaja energií,
 • má predpoklady nájsť uplatnenie vo všetkých strojárskych podnikoch, v závodoch na výrobu všetkých druhov energií a tiež v každej sfére národného hospodárstva, kde sa energetické stroje a zariadenia prevádzkujú. Rovnako sa uplatní v štátnej správe a samospráve,

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

 • absolvent dokáže samostatne získavať odborné poznatky a hodnotiť ich,
 • sledovať vývoj vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji,
 • pracovať v tíme, efektívne komunikovať a prezentovať svoje poznatky, a dávať návrhy na riešenie problémov,
 • bude mať predpoklady, aby po získaní praktických riadiacich skúseností sa stal koordinátorom predovšetkým vývojových tímov vo výrobných organizáciách.

mapa ket