DOMOV

prof. Ing. Tomáš BRESTOVIČ, PhD.

Prodekan pre inovácie a transfer technológií

kontakt

 

Technická Univerzita v Košiciach

Strojnícka fakulta,

Katedra energetickej techniky,

Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, Slovensko

tel.: + 421 55 602 4104

e-mail: tomas.brestovic@tuke.sk

CURRICULUM

2001 - 2006:    Technická Univerzita v Košiciach , Strojnícka fakulta

2006:               Strojný inžinier

2009:               PhD., v odbore 5.2.6  Energetické stroje a zariadenia

2008 - 2009:    Vedecko-výskumný pracovník

2009 - 2012:    Odborný asistent

2013 -             docent

JAZYKOVÉ  ZNALOSTI

 

Nemecký  jazyk – B1, anglický jazyk – B1

 

VEDECKÁ  ORIENTÁCIA

·         Energetika

·         Obnoviteľné zdroje energie

·         Vodíkové technológie.

·         Tepelno-technické procesy.

 

 

PEDAGOGICKÉ  AKTIVITY

·          Vedenie cvičení z predmetov:

 •   Prenos tepla a hmoty,

 •   Energetické a materiálové bilancie,

 •   Termomechanika,

 •   Zdroje a premena energie,

 •   Počítačová podpora projektovania energetických zariadení 1,2

 •   Alternatívna energetika.

 

·          Prednášanie vybraných kapitol z predmetov:

 •  Prenos tepla a hmoty,

 •   Zdroje a premena energie.

 

  

PROJEKTY (KOORDINÁTOR, SPOLURIEŠITEĽ)

 

 1. Riešiteľ grantového projektu VEGA 1/3233/06 „Termodynamické štúdium výroby syntézneho plynu  vysokoteplotným splyňovaním odpadu a biomasy v plazmovom reaktore.“

 

 1. Zástupca vedúceho grantového projektu VEGA 1/0006/11 Výskum príčin znižovania chladiaceho výkonu u chladičov zemného plynu, vývoj metodiky na ich primárnu diagnostiku a následnú elimináciu.“

 

 1. Riešiteľ grantového projektu VEGA 1/0421/09 „Monitoring skládok TKO v Slovenskej republike za účelom ich energetického zhodnotenia“

 

 1. Riešiteľ aplikovaného výskumu AV 4/2021/08 „Výskum a vývoj zariadenia pre hĺbenie diel pre geotermálne aplikácie“

 

 1. Riešiteľ projektu OP Výskum a vývoj, kód ITMS 26220220044Nové technológie pre energetické zhodnotenie odpadov v plazmovom reaktore“

 

 1. Expert na prípravu pedagogickej dokumentácie a výučby predmetov aktivity 1.4 OP Vzdelávanie, kód ITMS 26110230018 „Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE“

 

 1. Riešiteľ projektu OP Výskum a vývoj, kód ITMS 26220220064 VUKONZE – “Centrum výskumu činnosti integrácie kombinovaných systémov OZE”

ZAHRANIČNÉ POBYTY

   ·          2009 – WÄTAS Wärmetauscher Sachsen GmbH, Deutschland – Výroba tepelných čerpadiel

 NAJVÝZNAMNEJŠIE  PUBLIKÁCIE

[1]     KLENOVČANOVÁ A. , BRESTOVIČ  T., IMRIŠ I. Hydrogen Production by Water Electrolysis Using Photovoltaic Solar Module, In: Chemické listy, Issue 2 (február), 2010, roč. 104, ISSN 1213-7103 , str.122 - 129

[2]  ČARNOGURSKÁ M., BRESTOVIČ T., PŘÍHODA M. Modelling of Nitrogen Oxides Formation Applying Dimensional Analysis, 2011. In: Chemical and Process Engineering., Vol. 32, no. 3(2011), p. 175-184. - ISSN 0208-6425

[3]     ČARNOGURSKÁ M., PŘÍHODA M., BRESTOVIČ T., MOLÍNEK J., PYSZKO R. Determination of permeability and inertial resistance coefficient of filter inserts used in the cleaning of natural gas, 2012. In: Journal of Mechanical Science and Technology., Vol. 26, no. 1(2012), p. 103-111. - ISSN 1738-494X

[4]     PINKA J., WITTENBERGER G. BRESTOVIČ T. Nabucco gas pipeline - possible solution of natural gas to the Slovak Republic. In: Wiertnictwo-Nafta-Gaz. vol. 26, no. 1-2 (2009), p. 273-278. ISSN 1507-0042.

 

[5]     ČEKANOVÁ P., JASMINSKÁ N., BRESTOVIČ T., SCHVARZBACHEROVÁ E. Biogas Upgrading Processes for the Production of Natural Gas Substitute ,2011. In: The holistic approach to environment. Roč. 1, č. 2 (2011), s. 53-62. - ISSN 1848-0071

Kompletná publikačná činnosť

 

mapa ket