Zmluvný výskum

RIEŠENÉ ÚLOHY – ZMLUVNÝ VÝSKUM

 

2018 Výskum vákuového sušenia obalového súboru a jeho následného tlakovania héliom, ZTS VVÚ Košice a.s., Košice
2017 Výskum tepelno-energetických a hlukových parametrov prevádzky kompresora Mehrer TZW 60/S6, OEZ Energo s.r.o., Vrútky
2015 Návrh metodiky spätného stanovenia zvyškového výkonu PK na základe analýzy teplotných polí kontajnera C-30. VUJE, a.s. Trnava
2015

Riešenie prúdových pomerov v zariadení podľa dodanej konštrukcie

Bronx Process Technologies s. r. o. Košice

2014 Štúdia o používanom chladení tokajských vín vo vinárstve VECSEY CHATEAU. MVR s.r.o. Košice – víno streda nad Bodrogom
2014 Riešenie prúdových pomerov v zariadení podľa dodanej dokumentácie. PC Project Consulting , Prešov
2012 Vyhodnotenie účinnosti čistenia filtrov - eustream, a.s., Veľké Kapušany
2011 Výskum tlakových pomerov na filtračných jednotkách a definovanie cyklu výmeny vložiek vo filterseparátoroch na KS01 - eustream, a.s., Veľké Kapušany
2011

Účasť na meraní, dozor na priebeh merania, posúdenie výsledku merania chladičov CH_140 na KS01 pre stavbu DAT/06066 # Zvýšenie kompresného pomeru na KS01

- eustream, a.s., Veľké Kapušany

2011 Návrh a realizácia úpravy tlakového vzduchu pre účely merania v prevádzkach BUKOCEL, a. s. tak, aby tlakový rosný bod v miestach odberu bol –30 °C – Bukóza Vranov, a.s.
2011 Technická pomoc - spracovanie databázy nameraných údajov na chladičoch plynu (teplota, tlak, prietok procesného plynu, chladiaca diferencia a tlaková diferencia) -   eustream, a.s., Veľké Kapušany
2011 Analýza výsledkov a vypracovanie záverov z merania chladičov plynu na KS 01   - - eustream, a.s., Veľké Kapušany
2010 Overenie termodynamických vlastnostichladiča PS140 a porovnanie efektivity jeho chladenia s ostatnými chladičmi na KS01- eustream, a.s., Veľké Kapušany
2010

Experimentálne overenie metodiky na vyjadrenie hrúbky nánosu

u CH_R po jeho vyčistení. -   eustream, a.s., Veľké Kapušany

2010 Stanovenie tepelno-technických parametrov čistého chladiča CH_R
2010 Analýza a experimentálny výskum tlakových pomerov na čistých a zanesených filtračných jednotkách na KS01. - eustream, a.s., Veľké Kapušany
2009 Vypracovanie algoritmu výpočtu na určenie aktuálnej hrúbky nánosu na vnútornej teplovýmennej ploche u chladičov plynu haly R v závislosti od stupňa ochladenia plynu - eustream, a.s., Veľké Kapušany
2009 Overenie hrúbky nánosu na vnútornej teplovýmennej ploche u chladičov CH_5,6,7, CH_E a CH_R na základe merania stupňa ochladenia plynu - eustream, a.s., Veľké Kapušany
2009 Optimalizácia spolupráce vybraných strojov pri zabezpečení požiadavky nízkych prepravných množstiev -   eustream, a.s., Veľké Kapušany
2009 Prepočet tlakových a geometrických pomerov na meracej trati pre zadané parametre - eustream, a.s., Veľké Kapušany
2009 Výpočet vplyvu teploty a tlaku na geometriu potrubného systému na trase s priemerom 1200 mm a 1400 mm - eustream, a.s., Veľké Kapušany
2008 Stanovenie účinnosti chladiča v závislosti na zanášaní vnútorných teplovýmenných plôch - eustream, a.s., Veľké Kapušany
2007 Meranie hydraulického rázu
2007 Technická výpomoc pri riešení problematiky vplyvu zanesenia vnútorných a vonkajších plôch chladiča na jeho tepelný výkon a následnú účinnosť chladenia - eustream, a.s., Veľké Kapušany
2006 Technická výpomoc pri riešení problematiky maximálnej priepustnosti potrubných rozvodov na KS-1 pri stávajúcom inštalovanom výkone -   eustream, a.s., Veľké Kapušany

mapa ket