Kooperačný potenciál

PONUKA SLUŽIEB A MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

Katedra energetickej techniky sa v rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje širokej oblasti tak základného ako aj aplikovaného výskumu.

Úzko spolupracuje s praxou pri riešení konkrétnych úloh. Medzi najvýznamnejšie aktivity realizované v posledných rokoch patria úlohy riešené z oblasti chladenia a čistenia zemného plynu (eustream, a.s), z oblasti úpravy tlakového vzduchu (BUKOCEL a. s.), chladenia cukornatých roztokov (VECSEY CHATEAU a.s.), oblasti riešenia, prúdových pomerov v neštandardných zariadeniach (ProjectConsulting, s.r.o.), prúdových pomerov v štrbinách špeciálnych strojov (Bronx Process Technologies s. r. o.), Riešenie teplotných polí kontajnera na prevoz jadrového paliva (VUJE, a.s.) a ďalšie. Rozsah riešenia úloh je širokospektrálny a odborné kompetencie sú garantované.

 

KATEDRA PONÚKA

 • výpočty z oblasti prenosu tepla a prúdenia a počítačové simulácie riešení 
 • odborné poradenstvo a konzultácie
 • odborné školenia a prednášky
 • expertízne činnosti a analýzy

 

FORMY SPOLUPRÁCE

 • krátkodobá spolupráca (na základe objednávky),
 • dlhodobá spolupráca – participácia na vedecko-výskumných projektoch.

 

OBLASTI ZAMERANIA

 • stanovenie spaľovacieho tepla a výpočet výhrevnosti pevných fosílnych palív;
 • realizáciu pyrolýzy a analýzu pyrolýznych produktov fosílnych palív;
 • termogravimentrické určovanie obsahu horľaviny, popola a vlhkosti;
 • stanovenie energetických a ekologických parametrov využívania všetkých typov plynných palív v kogeneračnej jednotke, za účelom optimalizácie jej výkonových parametrov;
 • analýza spaľovacích procesov fosílnych palív a recentných palív za účelom ich optimalizácie;
 • modelovanie a simulácia teplotných stavov v oblasti energetiky;
 • modelovanie a simulácia prúdových pomerov v oblasti energetiky;
 • experimentálne stanovenie súčiniteľa prestupu tepla do 200°C;
 • určovanie tlakových strát vo výmenníkoch tepla;
 • experimentálne stanovenie súčiniteľa tepelnej vodivosti polotekutých materiálov;
 • feasibility study pre návrh bioplynových a drevoplynových staníc;
 • feasibility study nových typov kotlov na spaľovanie odpadovej biomasy;
 • feasibility study pre využívanie skládkových plynov vznikajúcich na skládkach tuhého komunálneho odpadu;
 • feasibility study pre návrhy využívania obnoviteľných zdrojov (solárna energia, geotermálna energia, fotovoltaika) energie pre vykurovanie malých a stredných objektov - osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu: "Malé vykurovacie systémy na drevnú biomasu a ich využitie v kombinácii so solárom";
 • feasibility study pre návrh fotovoltaických elektrární;
 • energetické audity audítorom SEA č. osvedčenia 0432;
 • energetická certifikácia budov - osvedčenie slovenskej komory stavebných inžinierov odborne spôsobilej osoby pre energetickú certifikáciu budov pre miesto spotreby: "vykurovanie a príprava teplej vody".

mapa ket