História katedry

HISTÓRIA KATEDRY

Katedra energetickej techniky vznikla na základe zmeny organizačnej štruktúry Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach od 1. 9. 1992. Katedra v súčasnosti zabezpečuje výučbu v akreditovaných študijných odboroch II. a III. stupňa štúdia s názvom Energetické stroje a zariadenia tak v dennej ako aj externej forme štúdia.

Vznik energeticky zameranej katedry na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach sa datuje už od roku 1952. Vtedy, v pomerne zložitom organizačnom vývoji, boli na Strojníckej fakulte zriadené štyri katedry. Jednou z nich bola Katedra všeobecného strojníctva. Jej vedúcim bol prof. Ing. F. Kámen, prvý rektor VŠT. Do Košíc prišiel zo Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave s tromi spolupracovníkmi. Keď sa v školskom roku 1954/55 zriadila špecializácia Projektovanie a prevádzka tepelných energetických zariadení, Katedra všeobecného strojníctva sa rozdelila na Katedru parných centrál tepelného hospodárstva, pod vedením prof. Ing. F. Kámena, a na Katedru vodných a tepelných motorov, pod vedením prof. Ing. Ferdinanda Šujanského.

Po odchode prof. F. Šujanského do dôchodku (júl 1970), vedenie katedry prevzal doc. Ing. Fedor Čupka. Katedru viedol do roku 1986. Katedra v ďalších rokoch existencie menila svoj názov i vedenie. Stabilný názov katedry: Katedra energetickej techniky si zachovala od roku 1992.

Vývoj katedry a jej vedenie

1959 - 1966   

Katedra stavby strojov (prof. Ing. Ferdinand ŠUJANSKÝ)

1966 -  1970   

Katedra energetických strojov (prof. Ing. Ferdinand ŠUJANSKÝ)

1970

Katedra energetických strojov (Doc. Ing. Fedor ČUPKA)

1973 -1986

Katedra prístrojovej, regulačnej a energetickej techniky (doc. Ing. Fedor ČUPKA)

1986 – 1990

Katedra merania a regulácie (doc. Ing. Dušan ŠIMŠÍK, CSc.)

1990 - 1991

Katedra merania a regulácie (prof. Ing. Ivan SLIMÁK, CSc.)

1992 – 1996

Katedra energetickej techniky (prof. Ing. Zoltán HOSSZÚRÉTY, DrSc.)

1996 – 31.8.2008

Katedra energetickej techniky (prof. Ing. Ivan IMRIŠ, DrSc.)

1.9.2008 - 5.6.2013

Katedra energetickej techniky (prof. Ing. Peter HORBAJ, CSc.)

od 6.6.2013

Katedra energetickej techniky (prof. Ing. Mária ČARNOGURSKÁ, CSc.)

mapa ket