Vedecko-výskumná činnosť - VEGA, KEGA

Vedecko-výskumná činnosť

 

KEGA č. 049TUKE-4/2014
Doba riešenia: 2014 - 2016
prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD.
Vytvorenie e-learningovej podpory vzdelávania v bakalárskom študijnom programe - Kvalita Produkcie.

Anotácia (podstata) vedeckého projektu:Projekt je zameraný na vytvorenie novej koncepcie vzdelávania založenej na využití e-learningovej podpory. Cieľom projektu bude vytvoriť ucelený (koncentrovaný) študijný materiál nahrádzajúci všeobecne dostupnú odbornú študijnú literatúru v rámci vybraného predmetu. Študent 1. stupňa - bakalárskeho vysokoškolského štúdia budú môcť počas vzdelávacieho procesu aktívne využívať navrhovaný študijný materiál dostupný prostredníctvom webovej aplikácie, pričom obsahová náplň predmetu bude transformovaná do dvoch na seba nadväzujúcich samostatných celkov. Zvládnutie vybraného predmetu bude verifikované testami, ktoré budú prístupné prostredníctvom webovej aplikácie. Súčasťou projektu bude aj vytvorenie doplnkového podporného učebného textu.

 

APVV-0337-11
Doba riešenia: 2012 - 2015
Dr.h..c. mult. prof. Ing.Juraj Sinay, DrSc.
Výskum nových a novo vznikajúcich rizík priemyselných technológii v rámci integrovanej bezpečnosti ako predpoklad pre riadenie trvalého rozvoja.

Anotácia (podstata) vedeckého projektu:Efektívny proces riadenia (manažérstva) nových a novo vznikajúcich rizík priemyselných technológií v rámci integrovanej bezpečnosti v sebe zahrňuje bezpečnosť strojov a technických systémov, bezpečnosť práce – Safety a niektoré kategórie obianskej bezpečnosti – Security. Je závislý od foriem a metód relevantnej identifikácie a kvantifikácie rizík a následne od vhodných spôsobov ich riadenia v systéme človek – stroj – prostredie. Aplikáciou modelov na podporu trvalého rozvoja priemyselných technológií v konkurenčnom prostredí na báze integrovanej analýzy rizík, zohľadňujúcej špecifické ohrozenia v jednotlivých etapách životného cyklu (ŽC) technológií príp. výsledných produktov produktu sa vytvorí mechanizmus, ktorý umožní aplikovať efektívne metódy prevencie. Tieto postupy sú využívané pri zohľadnení vývoja nových materiálov, nových technológií, zmenami v demografickom vývoji spoločnosti ako aj aplikáciou výkonných metód ITC techník a technológií. Pre účelnú spätnú väzbu na posúdenie výsledných riešení, ako viac parametrických sústav, budú vyvinuté a následne, na konkrétnych druhoch priemyselných technológií otestované kľúčové indikátory KPI – Key performance indicators.

 

VEGA 1/0107/12
Doba riešenia: 2012 - 2014
Dr.h..c. mult. prof. Ing.Juraj Sinay, DrSc.
Výskum procesu manažérstva rizík strojov a technických systémov na rozhraní Safety - bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce a Security - občianska bezpečnosť.

Anotácia (podstata) vedeckého projektu: Efektívny proces riadenia rizík v rámci beypečnosti strojov a technických systémov, bezpečnosti práce - Safety v interakcii s občianskou beypečnosťou - Security, ako jeden zo súčasných priorít spoločnosti je v podstatnej miere závislý od relevantnosti identifikácie a kvantifikácie rizík a následneod vhodných spôsobov ich riadenia v systéme človek-stroj-prostredie. Vzhľadom na spoločné princípy manažérstva rizík v Safety a Security je potrebné vyvinúť metódy pre aplykácie technických riešení, prepojených s humánnym faktorom tak, aby dominantným princípom minimalizácie rizík boli preventívne opatrenia vychádzajúce z využitia moderných ICT techník, údržbárskych technológii včítane metód technickej diagnostiky. Pre posúdenie efektívnosti týchto opatrení budú navrhnuté parametre KPI (Key performance indicators).

 

VEGA 1/0240/09
Doba riešenia: 2009 - 2011
Dr.h..c. mult. prof. Ing.Juraj Sinay, DrSc.
Výskum metód integrovaných systémov riadenia rizík technických zariadení a priemyselných technológii.

 

KEGA 3/7103/09
Doba riešenia: 2009 - 2011
prof. Ing. Aurel Sloboda, PhD.

Aplikácia teoretických vedomostí pri výstavbe prototypu experimentálneho vozidla s minimálnou spotrebou paliva za účelom zvýšenie záujmu v oblasti strojárstva.

 

KEGA č. 3/215604
Doba riešenia: 2005 - 2007
prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Využitie nových multimediálnych technológií a materiálov vo výučbe prípadových štúdií z oblasti systémov manažérstva kvality.

 

VEGA č. 1/2217/05
Doba riešenia: 2005 - 2007
prof.. Ing. Aurel Sloboda, PhD.
Výskum a realizácia ekologicky riadeného štvor-taktného spaľovacieho motora o výkone do 1000W s ohľadom na minimalizáciu spotreby paliva pri vysokej funkčnej spoľahlivosti pre vozidlo.

 

VEGA č. 1/2220/05
Doba riešenia: 2005 - 2007
prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
Výskum metód hodnotenia rizík závažných priemyselných havárií a ich aplikácií pri posudzovaní rizík v priemysle.

 

VEGA č.1/ 9404/ 02
Doba riešenia: I.2002-XII.2004
Výskum metód implementácie akceptovateľného rizika strojných zariadení v etape jeho konštrukčného návrhu

Anotácia (podstata) vedeckého projektu:
V etape projektovania a konštruovania strojných zariadení a technologických systémov predpisujú smernice Európskej únie (EÚ) ako aj zákony jednotlivých štátov EÚ stanovenie hodnôt akceptovateľných rizík ako miery vybraných druhov ohrození tak rpi posúdení bezpečnosti ako aj pri posúdení jeho environmentálnych účinkov. Pre splnenie týchto cieľov je potrebné definovať riziká, ktoré vyplývajú z charakteru prevádzky a údržby strojného zariadenia. Pri zohľadnení jednotlivých typov rizík na základe charakteristík ohrození v zmysle STN EN 292 sa navrhnú metódy na definovanie hodnôt akceptovateľných rizík tak, aby pri ich kvantifikácii bolo možné definovať zložku ovplyvniteľnú počas konštrukčného návrhu a zložku, ktorú je možné riadiť počas prevádzky strojného zariadenia. V etape konštruovania stroja sa pre kontrolu dodržania hodnôt akceptovateľného rizika navrhnú postupy, aby bola možná vzájomná interakcia medzi hlavným konštrukčným softwarom a softwarom kontrolujúcim hodnoty akceptovateľných rizík. V etape prevádzky strojného zariadenia bude vypracovaná stratégia údržby vychádzajúca z teórie technického rizika. Ekonomické parametre údržbárskych činností budú definovať jej rozsah a tým aj hodnotu akceptovateľného rizika v spätnej väzbe na požiadavky, ktoré je potrebné zohľadniť pri konštruovaní stroja. Vzhľadom na to, že v oblasti manažmentu technického rizika zohráva jednu z podstatných úloh humánny faktor, preto sa bude riešiť aj jeho podiel na stanovení výslednej hodnoty akceptovateľného rizika. Pre posúdenie správnosti implementácie akceptovateľného rizika ako kritéria bezpečnej konštrukcie strojného zariadenia bude navrhnutý systém auditorských postupov vo vzájomnej kombinácii projekt-konštrukcia stroja-prevádzkové podmienky.

 

VEGA č.1/ 6196/ 99
Doba riešenia: I.1999-XII.2001
Integrovaný systém riadenia kvality a jeho aplikácia pri projektovaní materiálových tokov a konštruovaní strojných systémov pomocou CA-techník

Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu:
V rámci riešenia projektu bol navrhnutý a v súčasnosti je testovaný systém pre integráciu nástrojov manažérstva rizika (bezpečnosti) a environmentálnych manažérskych systémov ako súčasti systémov riadenia kvality podľa 900/2000 do etapy konštrukcie strojov a strojových systémov ako súčasti materiálových tokov a čiastočne aj komplexných výrobných technológií. Systémy riadenia rizika ako aj environmentálneho riadenia boli aplikované na konkrétne typy dopravných strojov, mobilnej a poľnohospodárskej techniky. 

         Kontakt

  

              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
              Strojnícka fakulta
            Ústav špeciálnych inžinierskych procesológií
              KATEDRA BEZPEČNOSTI A KVALITY PRODUKCIE
              Letná 9, 042 00, Košice

              tel: +42155 / 602 2501
              e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.