HLAVNÉ INFORMÁCIE
         

 

Ciele konferencie:

Medzinárodná konferencia Aktuálne otázky bezpečnosti práce je najväčšie a najprestížnejšie podujatie v oblasti BOZP na Slovensku s 26 ročnou tradíciou a zároveň národným podujatím v rámci kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci – Zdravé pracoviská bez stresu. Cieľom konferencie je prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti dobrej praxe v oblasti BOZP. Súčasťou konferencie bude odovzdanie certifikátov „Bezpečný podnik“.

Odborné zameranie:
 • Riziká pri práci - posudzovanie a implementácia v praxi
 • Nové trendy v oblasti BOZP - Legislatíva
 • Novovznikajúce riziká a kľúčové ukazovatele výkonnosti v manažérstve rizík
 • Bezpečnosť technických zariadení
 • Bezpečnosťv údržbe
 • Riadenie rizík v rámci Safety & Security - Integrovaná
 • bezpečnosť
 • Bezpečnosť kritickej infraštruktúry
 • Prevencia závažných priemyselných havárií
 • Príklady dobrej praxe a účinných riešení BOZP
 • Spolupráca pri prevencii rizík
 • Vzdelávanie v oblasti BOZP

 Cieľová skupina:

 • Bezpečnostní technici
 • Manažéri, podnikatelia, zástupcovia zamestnancov, odboroví funkcionári, živnostníci
 • Lektori, vedecko - pedagogickí pracovníci na VŠ
 • Inšpektori práce, iní

 Rokovacie jazyky:    slovenčina, čeština, angličtina (simultánne tlmočenie AJ)

 

 

 

Copyright © 2007 design by Michal Gorzás