Projekty a granty

Aktuálne projekty

Číslo projektu Názov projektu | Doba riešenia Vedúci projektu
VEGA
1/0731/16
Vývoj moderných numerických a experimentálnych metód analýzy mechanických sústav
01/2016-12/2019

Jozef Bocko
prof., Ing., CSc.
VEGA
1/0751/16
Vývoj metodík určovania zvyškových napätí modernými experimentálnymi metódami mechaniky
01/2016-12/2019

Miroslav Pástor
doc., Ing., PhD.
APVV
15-0435
Kvantifikácia zvyškových napätí v prvkoch mechanických, mechatronických a biomechanických sústav
07/2016-12/2019

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.
KEGA
054TUKE-4/2014
Využitie moderných numerických metód mechaniky ako základu vedeckého konštruovania pre rozvoj vedomostnej bázy študentov druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia
01/2014-12/2016

Jozef Bocko
prof. Ing., CSc.
KEGA
090TUKE-4/2015
Zdokonalenie portálu vedecko-výskumnej platformy "Acta Mechanica Slovaca"
01/2015-12/2017

Miroslav Pástor
doc. Ing., CSc.
VEGA
1/0393/14
Analýza príčin porúch prvkov mechanických sústav kvantifikáciou polí deformácií a napätí
01/2014-12/2017

František Šimčák
prof. Ing., CSc.
VEGA
2/0098/14
(spol. projekt SjF TUKE a SAV)
Modelovanie napäťových stavov pri nanoindentácii a mechanickom zaťažení v kompozitných systémoch (MONACO)
01/2014-12/2016

František Lofaj (SAV)
doc., RNDr., DrSc.

Skončené projekty

Číslo projektu Názov projektu | Doba riešenia Vedúci projektu
PMP
SjF FGV/2013/6
Vývoj programových prostriedkov pre rozvoj digitálnej obrazovej korelácie
2013-2015

Róbert Huňady
doc., Ing., PhD.
KEGA
021-TUKE-4/2013
Využitie moderných optických metód experimentálnej mechaniky pre rozvoj vedomostnej bázy študentov druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia
2013-2015

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.
APVV
0091-11
Využitie metód experimentálneho a numerického modelovania pre zvyšovanie konkurencieschopnosti a inovácie mechanických a mechatronických sústav
2012-2015

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.
VEGA
1/0937/12
Vývoj netradičných experimentálnych metód pre mechanické a mechatronické sústavy
2012-2015

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.
VEGA
1/1205/12
Numerické modelovanie mechatronických sústav
2012-2015

Jozef Bocko
prof. Ing., CSc.
VEGA
1/0090/12
Vplyv imperfekcií na odolnosť konštrukčných prvkov a nosných konštrukcií strojov
2012-2014

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.
EU - OP Výskum a vývoj
ITMS: 26220220141
Výskum modulov pre inteligentné robotické systémy
2011-2014

VEGA
1/0289/11
Využitie experimentálnych metód pri vývoji metodík identifikácie a predikcie porúch nosných prvkov mechanických sústav
2011-2013

František Šimčák
prof. Ing., CSc.
EU - OP Výskum a vývoj
ITMS: 26220120060
Centrum výskumu riadenia technických, environmentálnych a humanitárnych rizík pre trvalý rozvoj produkcie a výrobkov v strojárstve
2010-2013

EU - OP Výskum a vývoj
Stimuly - Projekt aplikovaného výskumu
Komplexný modulárny robotický systém strednej kategórie s vyššou inteligenciou
09/2010-08/2013

VEGA
1/0453/10
Vybrané problémy mechanických sústav
2010-2011

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.
VEGA
1/0265/10
Zvyšovanie únosnosti konštrukčných prvkov aplikáciou numerických a experimentálnych metód mechaniky
2010-2011

Jozef Bocko
prof. Ing., CSc.
KEGA
049-030TUKE-4/2010
Degradačné procesy a predikcia životnosti
2009-2011

Oskar Ostertag
doc. Ing., CSc.
VEGA
1/0004/08
Inovácia metodík experimentálneho a numerického modelovania mechanických a mechatronických sústav s cieľom vybudovania centra excelentnosti experimentálnych metód mechaniky
2008-2010

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.
VEGA
1/4160/07
Nelinearity a imperfekcie mechanických sústav
2007-2009

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.
VEGA
1/4163/07
Analýza pružných a plastických vlastností tenkostenných nosných prvkov pri rovinnej napätosti
2007-2009

František Šimčák
prof. Ing., CSc.
VEGA
1/3156/06
Analýza a optimalizácia mechanizmov a manipulátorov používaných v zdravotníckych službách
2006-2008

Štefan Segľa
prof. Ing., CSc.
GIRTCT 2001- 05034 FENET
5.RP GT C2- 2000-33057
(medzinárodný projekt)
Tématická sieť pre podporu priemyselných aplikácií metodiky konečných prvkov
2001-2005

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.
MVTP
SFB – 298 SRN/SR
(medzinárodný projekt)
Deformation und Versagen metallischer und glanurarer Strukturen
2001-2002

Jozef Bocko
prof. Ing., CSc.
MŠ SR 2002
Inovácie laboratórií ultraľahkých konštrukcií
2003

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.
Štátny program výskumu a vývoja
Vývoj softvérovych a hardverových prostriedkov pre oblasť materiálovej a únavovej analýzy a predikciu havarijných stavov
2003-2005

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.
KEGA
Vytvorenie výskumných predpokladov a vypracovanie modernej vysokoškolskej učebnice experimentálnych metód mechaniky
2005-2007

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.
KEGA
3/0095/02
Príručka pružnosti a pevnosti. Vysokoškolská učebnica pre technické univerzity.
2002-2003

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.
KEGA
175/2001
Príklady a úlohy z pružnosti a pevnosti II. Vysokoškolská učebnica pre technické univerzity
2001

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.
VEGA
1/0407/03
Vývoj počítačových metód a algoritmov pre numerickú simuláciu a optimalizáciu mechanických sústav
2003-2005

Štefan Segľa
prof. Ing., CSc.
VEGA
1/2187/05
Vývoj, verifikácia a využitie moderných experimentálnych metód mechaniky
2005-2007

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.
VEGA
1/1111/04
Náhodné procesy a medzné stavy mechanických systémov
2004-2006

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.
VEGA
1/1073/04
Zvyšovanie únosnosti tenkostenných konštrukčných prvkov s využitím inovovaných ocelí, konštrukčných riešení a technológií výroby
2004-2006

František Šimčák
prof. Ing., CSc.
VEGA
1/9397/02
Adaptívne metódy výpočtov a experimentálneho overenia únosnosti nosných prvkov ľahkých a ultraľahkých konštrukčných systémov
2002-2004

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.
VEGA
1/8033/01
Interakcia a medzné stavy nelineárnych sústav
2001-2003

Vladimír Ivančo
doc. Ing., CSc.
VEGA
1/6198/99
Teoretické a experimentálne metódy výskumu a vývoja ultraľahkých systémov
1999-2001

František Trebuňa
Dr.h.c. mult. prof. Ing., CSc.
Ľudia na katedre Laboratória a učebne Katedrová videogaléria Publikačná činnosť
Študuj Aplikovanú mechaniku Študuj Strojné inžinierstvo Ponuka služieb pre prax a možností spolupráce Popularizácia vedy a propagácia štúdia

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam