Profil katedry a jej zameranie

katedra chodbaHlavným poslaním Katedry aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva je vzdelávať a vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre pracovné pozície z oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu a z príbuzenských odvetví. Katedra v súčasnosti vykonáva svoju pedagogickú činnosť v dvoch študijných odboroch. V I. a II. stupni vysokoškolského štúdia má katedra v odbore 5.2.1 Strojárstvo akreditovaný študijný program Strojné inžinierstvo; v II. a III. stupni v odbore 5.1.7 Aplikovaná mechanika má akreditovaný študijný program Aplikovaná mechanika. Na základe úspešnej komplexnej akreditácie sú katedre tiež priznané práva menovania docentov a konania na menovanie profesorov v odbore Aplikovaná mechanika. Katedra zabezpečuje výučbu ako v dennej, tak i v externej forme štúdia. Je zameraná na výučbu predmetov z oblasti mechaniky, predovšetkým na mechaniku tuhých a poddajných telies, numerickú a experimentálnu mechaniku, odolnosť prvkov mechanických sústav, mechaniku robotov a pod. Pracovníci katedry pravidelne pripravujú a vydávajú učebné texty a monografie z jednotlivých oblastí ich pedagogického a vedecko-výskumného pôsobenia. V rámci všetkých stupňov vysokoškolského štúdia katedra zabezpečuje štúdium aj pre zahraničných študentov v anglickom jazyku.

V súčasnej štruktúre katedry pôsobia štyria profesori (prof. Trebuňa, prof. Bocko, prof. Šimčák, prof. Segľa),  traja docenti (doc. Ostertag, doc. Pástor, doc. Huňady), štyria odborní asistenti (Ing. Sivák, Ing. Delyová, Ing. Hagara, Ing. Filas) a jedna odborná pracovníčka (Ing. Dzurišová).

praxVýskum pracovníkov katedry je orientovaný na viaceré oblasti, počnúc napäťovo-deformačnými analýzami prvkov nosných konštrukcií, cez posudzovanie životnosti, dynamiku strojov a dopravných zariadení, až po analýzu kmitania mechanických sústav, pričom sú využívané moderné prostriedky a metódy experimentálnej a numerickej mechaniky. Riešenie projektov je zamerané prevažne na využitie nekonvenčných optických metód experimentálnej mechaniky, ich rozvoj, implementáciu a využitie pri pevnostnej analýze alebo pri analýze kmitania a dynamického správania, ďalej na identifikáciu, predikciu a analýzu porúch prvkov mechanických sústav s využitím metód experimentálneho a numerického modelovania a na posudzovanie stability tenkostenných prvkov, či určovanie materiálových vlastností nanorúrok. V spolupráci s praxou je riešených niekoľko významných projektov, napr. z oblasti vývoja modulov robotických systémov. Katedra sa tiež podieľa na riešení rôznych technických a prevádzkových problémov a úloh, ktoré vyplývajú z potrieb a požiadaviek praxe.

Od roku 2007 katedra spoločne s Katedrou mechatroniky organizuje medzinárodnú konferenciu Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems (MMaMS).

Kontakt

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva
Strojnícka fakulta
TUKE
Letná 9
042 00 Košice
Slovensko

tel.: +421 55 602 2461 (Sekretariát)

TUKE na mape

TUKE SjF
UK MAIS
Pošta TUKE Telefónny zoznam