Uznesenie IV/1
AS SjF TUKE schválil  návrh dekana na odvolanie dvoch členov Vedeckej rady SjF TUKE prof. Ing. Petra Demeča, CSc. a doc. Ing. Jaromíra Markoviča, PhD., z dôvodov uvedených v návrhu dekana k 31.08.2022.  

Počet hlasujúcich:  15
Za: 15
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie IV/2
AS SjF TUKE schválil Zásady volieb do AS SjF TUKE  na nasledujúce obdobie s účinnosťou od 19.9.2022.

Počet hlasujúcich:  15
Za: 15
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie IV/3
AS SjF TUKE schválil Vyhlásenie volieb do AS SjF TUKE  a jeho časovým harmonogramom.


Počet hlasujúcich:  15
Za: 15
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie IV/4
AS SjF TUKE súhlasí so zložením hlavnej volebnej komisie pre voľby do  AS SjF v zložení: prof. Ing. Jozef Bocko, PhD. - predseda komisie

doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD. – člen komisie

prof. Ing. Emil Evin, CSc. – člen komisie


Počet hlasujúcich:  15
Za: 15
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie IV/5
AS SjF TUKE súhlasí so zložením volebnej komisie pre voľby do študentskej častí  AS SjF v zložení:

Ing. Vladimír Rohaľ, - predseda komisie

Bc. Jana Kuricová – člen komisie

Róbert Sasfai – člen komisie


Počet hlasujúcich:  15
Za: 15
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie IV/6
AS SjF TUKE ukladá súčasným členom AS SjF informovať členov akademickej obce jednotlivých katedier o vyhlásení volieb do AS SjF a zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľmi ústavov voľby obvodových volebných komisií pre voľby do zamestnaneckej častí  AS SjF (volebné obvody 1 - 6).

Termín: do 30.09.2022

Počet hlasujúcich:  15
Za: 15
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

 

Košice 19.09.2022

 

prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
predseda AS SjF TUKE

 

Overovatelia:
doc. RNDr. Marianna Trebuňová, PhD.
Ing. Ivana  Kolaríková