Uznesenie II/1
Akademický senát Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v zmysle Zásad volieb dekana SjF TU v Košiciach, zvolil za kandidáta na dekana Strojníckej fakulty Technickej
univerzity v Košiciach na nasledujúce funkčné obdobie od 01.02.2023 do 31.01.2027,
Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefa Živčáka, PhD., MPH.
Počet členov AS SjF: 20

Počet prítomných členov AS SjF: 19

Za hlasovalo:
19
Proti hlasovalo:
0
Zdržalo sa hlasovania: 0

V Košiciach 27.04.2022

prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

predseda AS SjF TUKE

Overovatelia:

prof. Ing. Jozef Kuľka, PhD.

Ing. Ivana Koláriková