Uznesenie VI/1
Akademický senát Strojníckej fakulty TUKE schvaľuje podmienky prijatia na štúdium
na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach pre akademický rok
2022/2023.

Počet hlasujúcich: 15

Za: 15

Proti: 0

Zdržalo sa: 0


Uznesenie VI/2
Akademický senát Strojníckej fakulty TUKE schvaľuje kritéria pre rating
pracovníkov a pracovísk SjF TUKE na rok 2022

Počet hlasujúcich: 15

Za: 15

Proti: 0

Zdržalo sa: 0


Uznesenie VI/3
Akademický senát Strojníckej fakulty TUKE schvaľuje kritériá pre výberové konania
na SjF TUKE platné od 1.6.2021

Počet hlasujúcich: 15

Za: 13

Proti: 1

Zdržalo sa: 1


Uznesenie VI/4
Akademický senát Strojníckej fakulty TUKE vzhľadom na doteraz nesplnené
uznesenia týkajúce sa doplňujúcich volieb do AS SjF z radov študentov Bc. a PhD.
poveruje predsedu AS SjF prof. Ing. Emila Spišáka, CSc., prodekana SjF doc. Ing.
Jána Kráľa, PhD. a Bc. Martina Olšava zorganizovať doplňujúce voľby online formou
do 15.2.2022

Počet hlasujúcich: 15

Za: 15

Proti: 0

Zdržalo sa: 0


Košice 16.12.2021


Overovatelia:

prof. Ing. Peter Demeč, CSc.

Bc. Martin Olšav


prof. Ing. Emil Spišák, CSc.

predseda AS SjF TUKE