Uznesenie VII/1
AS SjF TUKE schválil zmenu Štatútu SjF TUKE.
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Uznesenie VII/2
AS SjF TUKE schválil Zásady volieb do Akademického senátu Strojníckej fakulty TUKE.
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Uznesenie VII/3
AS SjF TUKE schvaľuje Správu o hospodárení SjF TUKE za rok 2019.
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0


Uznesenie VII/4
Predseda AS SjF TUKE, prof. Ing. Emil Spišák, CSc. vypisuje v zmysle §12 Zásad volieb do Akademického senátu Strojníckej fakulty TUKE, doplňujúce voľby do AS SjF vo volebných obvodoch čísla 5, 10 a 15. Vo volebných obvodoch čísla 5 a 10 je potrebné zvoliť po jedného člena. Vo volebnom obvode číslo 15 je potrebné zvoliť dvoch členov.
Vzhľadom na súčasnú situáciu navrhujeme voľby urobiť do konca novembra 2020.

 

Za uskutočnenie volieb budú zodpovední nasledovní členovia AS SjF
Volebný obvod č.5 prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
Volebný obvod č.10 prof. Ing. Peter Demeč, CSc.
Volebný obvod č.15 Ing. Jozef Trojan

Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Košice 08.10.2020


Overovatelia zápisnice:
prof. Ing. Emil Evin, CSc.
Ing. Jozef Trojan

 

prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
predseda AS SjF TUKE