Uznesenie V/1
AS SjF TUKE schválil zmenu garanta pre 1.a 2. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe Riadenie a ekonomika podniku v slovenskom jazyku v dennej forme.

 

Uznesenie V/2
AS SjF TUKE schválil zmenu garanta pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe Priemyselná automatizácia v slovenskom aj anglickom jazyku v dennej forme a zmenu garanta a spolugarantov 3. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe Priemyselná automatizácia v slovenskom aj anglickom jazyku, dennej aj externej forme.

 

Uznesenie V/3
AS SjF TUKE schválil zmenu garanta pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe Energetické stroje a zariadenia v slovenskom jazyku v dennej forme a zmenu garanta a spolugarantov 3. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe Energetické stroje a zariadenia v slovenskom v dennej aj externej forme.

 

Uznesenie V/4
AS SjF TUKE schválil zmenu garantov odboru habilitačného konania a inauguračného konania Energetické stroje a zariadenia.

 

Počet hlasujúcich: 21
Za: 21
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

 

Košice 25.8.2020

 

prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
predseda AS SjF TUKE