Uznesenie III/1
AS SjF TUKE schválil Správu o hospodárení SjF TUKE za rok 2021.

Počet hlasujúcich: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie III/2
AS SjF TUKE schválil Správu o činnosti AS SjF TUKE za rok 2021.

Počet hlasujúcich: 14
Za: 1
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie III/3
AS SjF TUKE súhlasí s odpredajom nepotrebného majetku SjF TUKE- automobil škoda
Superb KE 021 EV.

Počet hlasujúcich: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

 

Uznesenie III/4
AS SjF TUKE súhlasí s vyčlenením 12% objemu finančných prostriedkov z riešených
projektov VEGA, KEGA a APVV na:

- prevádzkové náklady katedry 4%
- prevádzkové náklady DSjF TUKE 4%
- fond rozvoja SjF TUKE 4%

Počet hlasujúcich: 14
Za: 14
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

 


Košice 29.6.2022

 


prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
predseda AS SjF TUKE

 

Overovatelia:
doc. Ing. Lýdia Sobotová, PhD.
Bc. Martin Olšav