Predseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že  v zasadačke Dekanátu Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, Letná 9, B - blok, I. poschodie sa uskutoční:

  • dňa 20. 11. 2013

o 13.30 h  habilitačná prednáška Ing. Andrzeja PACANU, PhD., odborného asistenta na Katedre technológie strojov a výrobného inžinierstva Fakulty strojárstva a letectva Technickej univerzity v Rzeszowe,  na tému „Vybrané metódy hodnotenia kvality výrobkov“ a obhajoba habilitačnej práce „Model implementácie environmentálneho manažérstva v malých a stredných podnikoch“,

o 15.00 h  habilitačná prednáška Ing. Ľuboša KAŠČÁKA, PhD., odborného asistenta na Katedre technológií a materiálov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Nekonvenčné metódy spájania materiálov v automobilovom priemysle - mechanické spájanie“ a obhajoba habilitačnej práce „Vplyv parametrov bodového odporového zvárania na vlastnosti zvarových spojov“,

  • dňa 21. 11. 2013

o 8.30 h  habilitačná prednáška Ing. Miroslava PÁSTORA, PhD., odborného asistenta na Katedre aplikovanej mechaniky a mechatroniky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Uplatnenie optických metód pri identifikácii kritických miest v nosných konštrukciách“ a obhajoba habilitačnej práce „Napäťové a deformačné polia ako identifikátor predikcie možných porušení nosných konštrukcií“,

o 10.00 h  habilitačná prednáška Ing. Aleny GALAJDOVEJ, PhD., odbornej asistentky na Katedre automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, na tému „Vlastnosti bezdrôtových sietí a ich aplikačné možnosti“ a obhajoba habilitačnej práce „Bezdrôtové senzorové siete v automatizovaných systémoch“,

o 11.30 h  habilitačná prednáška Ing. Dušana KONIARA, PhD., výskumného pracovníka na Katedre mechatroniky a elektroniky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, na tému „Virtuálna inštrumentácia pre meracie a riadiace aplikácie v mechatronike“ a obhajoba habilitačnej práce „Vyšetrovanie kinematiky mikroskopických objektov vysokorýchlostným zobrazovaním“.

Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.

      dekan a predseda vedeckej rady fakulty